Category Archives: Uncategorized

Maria Te: Brussels must listen and communicate

Age: 33
Nationality: Bulgarian
Occupation: External consultant on information and communication at the European Commission
Hobbies: Literature, music, movies, social media, and my only sport for the moment – running after my 1-year-old daughter
Languages you speak: Bulgarian, English, French, Italian, Spanish, basic Russian

Прочетете текста на български
Another voice from Bulgaria: Teodora. Също така в българското.
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

maria te 2How important is it for Europe to invest in its communication?
I have been working as an external consultant for the European Commission for three and a half years, in the area of internal communication. Currently, I am involved in expanding the Commission’s intranet portal to include all internal websites under one umbrella. My choice to work in communications was very simple – I wanted to help spread the word about the great job being done at the European Institutions. Even if the Commission is accomplishing the most incredible results in its work, no one will appreciate this unless the results are well communicated. I believe good two-way communication is a key factor for citizens’ support for the EU. And I also believe that it all starts with internal communication. We have to communicate well internally and engage staff in order to be able to pass the message to the public and engage citizens in the European project.

Can you think of a myth harming the EU that needs busting?
There is this wide-spread myth that Brussels gives orders to the Member States against their will. This is perpetually fuelled by certain government officials who prefer to blame tough measures on Brussels. The truth is that, in most cases, it is these same government officials who sat in the meetings where the said measures and regulations were approved. Most people are not familiar with the complex decision-making process of the European institutions and politicians often use this.

Most people are not familiar with the complex decision-making process of the European institutions and politicians instead of explaining often use this against Europe.

What is it like communicating in a multicultural and multilingual environment?
I remember one meeting where the working language was English, but there was only one native speaker present and he was taking the minutes. Towards the end of the session, we were in a hurry to agree on a decision and the participants got very passionate to get their ideas across. As the debate got rather intense, people often forgot their English grammar, which resulted in some rather bad ‘Globish’. However, we seemed to understand each other perfectly – probably because we were all making the same mistakes. The only person who was clueless about what was being said was … the English colleague taking notes.

Being a convinced European, what do you wish for?
My biggest wish for Europe is that more and more people feel proud to be Europeans – the same way they are proud of their own country. I would really like to see the EU become a more political union, in addition to the economic one.Maria_Te_3

Do you see yourself as a European, or more a Bulgarian living in Europe?
When I talk about nice places worth visiting in Europe, I feel a citizen of Sofia, because Sofia is a city with a great atmosphere and spirit, but one has to know where to go – and I like giving foreigners tips for discovering Sofia’s ‘hidden treasures’.
When I talk about cultural traditions, I feel Bulgarian, because no matter where I live, there are some Bulgarian traditions I like to follow. Martenitza, for example – the bracelets of white and red threads we exchange on 1 March to mark the beginning of springtime.
When I talk about my vision for the future, I feel European, because I cannot imagine a future for any EU country in a context different than the EU.

Communication and Sense of belonging. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Мария Те: Брюксел трябва да се вслушва в хората и да комуникира с тях

Възраст: 33
Гражданство: българско
Професия: Външен консултант в областта на комуникациите, Европейска комисия, Генерална дирекция Човешки ресурси
Хобита и интереси: литература, музика, филми, социални медии и единствения спорт, които практикувам в момента – тичане след едногодишната ми дъщеря
Говорими езици: български, английски, италиански, испански и малко руски

maria te 1Доколко е важно за Европа да инвестира в добрата комуникация?
През последните три и половина години работя за Европейската комисия, в сферата на вътрешните комуникации. В момента работя за проект, който предвижда разрастването на интранет платформата на Комисията, така че да тя да обхване всички вътрешни сайтове на Комисията под шапката си. Изборът ми да работя в областта на комуникациите беше лесен – исках да допринеса за популяризиране на успехите на Европейските институции. Защото дори и Комисията да постига най-невероятните резултати в работата си, никой няма да може да ги оцени, ако тези резултати не се разгласят, не се комуникират. Вярвам, че добрата комуникация и диалог с гражданите са решаващи, за да може ЕС да се радва да силна подкрепа от страна на обществото. Също така вярвам, че този процес започва с добрата вътрешна комуникация. Трябва да можем да общуваме добре в рамките на собствената си организация и да мотивираме първо и преди всичко колегите си, за да можем да изпратим силно послание на обществеността и да спечелим гражданите за каузата на Европейския проект.

Сещате ли се за мит, който вреди на ЕС и който трябва да бъде развенчан?
Съществува един широко разпространен мит за това, че Брюксел налага норми на Страните-Членки, едва ли не против волята им. Този мит се поддържа от определени политици, които предпочитат да обвинят ЕС за трудните промени и мерки. В действителност, в повечето случаи същите тези политици са били на масата на преговорите, когато са обсъждани и гласувани въпросните мерки. Повечето граждани не са запознати в детайли със сложния процес на взимане на решения в Европейските институции и политиците често се възползват от това.

Повечето граждани не са запознати със сложния процес на взимане на решения в Европейските институции и политиците често се възползват от това.

Какво означава да се комуникира в мултикултурна и многоезична среда?
Помня едно заседание например, при което работният език беше английски, но имаше само един англичанин и го бяхме натоварили да води записки. В края на срещата всички бързахме да гласуваме решение, преди да си тръгнем, и участниците ставаха все по-настоятелни да прокарат идеите си. С нарастване на напрежението, хората често не мислеха за английската граматика при изказванията си, в резултат на което нивото на английския спадна значително. Въпреки това, участниците изглежда разбираха прекрасно изказванията на колегите си, вероятно защото всички допускахме едни и същи грешки на английски. Единственият участник, който гледаше дискусията без да разбира казаното, беше … английският колега, водещ записки.

Като един убеден европеец, какво пожелавате на Европа?
Най-голямото ми желание за Европа е все повече хора да се чувстват горди, че са европейци, по същия начин както се гордеят с държавата си. Бих искала ЕС да засили политическата интеграция, в допълнение към икономическата.

Като каква се възприемате –като европейка или по-скоро като българка, живееща в Европа?
Когато говоря за места, които си заслужава да се посетят в Европа, се чувствам като софиянка, защото София е град с невероятна атмосфера и дух, но човек трябва да знае къде точно да отиде и ми харесва да упътвам чужденците към “скритите съкровища” на града.
Когато говоря за културни традиции, се чувствам като българка, защото където и да живея, винаги спазвам някои български традиции, като например мартениците.
Когато говоря за представата ми за бъдещето, се чувствам като европейка, защото не мога да си представя бъдещето за която и да било държава от Евросъюза в контекст различен

Добра комуникация и чувство за принадлежност. Европа е бъдещето ни. Зависи от всички нас!

para

Teodora Gandova: In Europe I can express my opinion freely

Maria’s sparring partner
Age: 43
Nationality: Bulgarian
Occupation: NGO activist
Hobbies: Anthropology, travelling, skiing
My link with Maria: a close friend

Teodora, Maria's friend

Teodora, Maria’s friend

How does Europe impact your life?
Europe’s impact on my life can be easily traced in my daily routine. In the morning, I go to work using the metro which was co-financed by EU funds. I follow the news not only in the Bulgarian but also in the European media. I work in a non-government organisation (NGO) on various projects which give me the opportunity to meet people from different European countries. So I form my opinion on the basis of various viewpoints, and feel I have a more ‘cosmopolitan’ than ‘nationalist’ perspective. In my work with the European institutions, however, I don’t like the heavy bureaucracy which comes with it.
Since last summer, after work, I have been taking part in the protests against the Bulgarian government, because now I can express my opinion freely. I buy my groceries in one of the many stores in Sofia, but I don’t like the homogenisation of the big retail chains and the fact that most fruits and vegetables being imported from other EU countries are rather tasteless. When I come home, I can read European books and watch European films – and this is not forbidden anymore, unlike before 1989. I can also make plans to visit friends who live in other EU countries. This is how Europe impacts my life.

What do you think that people in your country are most worried about when it comes to the European Union?
When Bulgaria joined the EU, people here were mostly afraid that prices would rise and they wouldn’t be able to cope with it. They were insecure whether Bulgaria would be able to meet the high EU requirements and that it would bring a large percentage of the population to the brink of poverty. There were fears that we would lose our national identity because we are a small country and cannot defend our interests against the ‘big and rich’. One example was the closing down of Units 1-4 of the Kozloduy Nuclear Power Plant – people were afraid that it would lead to electricity shortages and increases in household electricity prices. However, I would like to underline that me and my friends in Bulgaria would like to convey the message that we want to stay in the European Union and be regarded as full Europeans, despite the strong pro-Russian trends in our country at the moment.

What is your biggest wish for Europe?
I would like the EU to be more flexible and faster in its decision-making processes.

How do you know Maria Te and how do you see what she is doing in Brussels?
I know Maria well, and believe that her work in Brussels contributes to bringing EU legislation closer to people, because she and her colleagues in communication try to translate them into a simpler and more understandable language.

Freedom of speech, Culture, Fight against poverty. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Теодора Гандова: В ЕС мога свободно да изразявам мнението си

Възраст: 43
Гражданство: българско
Професия: НПО активист
Хобита: антропология, пътуване, ски
Връзката ми с интервюираната: близък приятел

Teodora_Gandova_2Какво влияние оказва Европа върху живота Ви?
Влиянието на Европа може да се проследи в един мой обикновен ден. Сутрин отивам на работа с метро, финансирано с европейски средства, следя новините не само на българските, но вече и на европейските медии. Работя по проекти за неправителствена организация, които ми дават възможност да се виждам с хора от различни европейски страни, да формирам мнението си на базата на различни гледни точки и да се чувствам част от нещо по-голямо и по-скоро “космополит”, отколкото “националист”. В работата ми с европейските институции не ми харесва тежката бюрокрация. След работа, от лятото на миналата година, ходя на протест срещу българското корумпирано и некадърно правителство и мога свободно да изразя мнението си. Имам избор да пазарувам в един от многобройните магазини, макар да не ми харесва унификацията на големите вериги. Не ми харесва, че повечето плодове и зеленчуци са внос от ЕС и са доста безвкусни. Прибирам се и мога да чета и да гледам “незабранени” европейски книги и филми. Говоря си с приятелите ми, които живеят в ЕС кога и как ще си ходим на гости.

Според Вас, какво в ЕС тревожи най-много хората в България?
При влизането на България в ЕС хората се притесняваха най-вече от повишаването на цените, как ще се справят с това и че няма да могат да се справят с високите изисквания на ЕС, а това ще доведе до обедняване на голяма част от населението. Имаше притеснения, че ще изгубим националната си идентичност, защото сме прекалено малки и не можем да отстояваме интересите си пред “големите” и “богатите”. Един такъв пример беше затварянето на блоковете на АЕЦ “Козлодуй”, което ще доведе до липсата на ток и повишаване на цените за потребителите.

Кое е най-голямото Ви желание за Европа?
Да бъде по-гъвкав и не толкова тромав при взимането на решения.

Откъде познавате Мария Те и как разбирате работата и в Брюксел?
Познавам Мария добре и мисля, че работата й в Брюксел е “да превежда” на прост и разбираем език европейските норми. Посланието на мен и моите приятели в момента е, че искаме да останем в Европа и да ни приемат като европейци, въпреки гръмогласните проруски настроения в България.

Свобода на словото, култура, борба с бедността. Европа е бъдещето ни. Зависи от всички нас!

para

Maria Te: Brüssel muss zuhören und kommunizieren

“Die Entscheidung in der Kommunikation zu arbeiten war sehr leicht: ich wollte dazu beitragen, dass Menschen über die großartige Arbeit der europäischen Institutionen informiert werden. Selbst wenn die Kommission die unglaublichsten Ergebnisse erreicht, sie werden von niemand wahrgenommen werden, wenn diese Resultate nicht gut kommuniziert werden.”

Die 33-jährige Kommunikationsexpertin Maria Te arbeitet seit dreieinhalb Jahren als externe Beraterin für die Kommission. Derzeit hilft sie bei der Neugestaltung des Intranetportals der Institution. Die Bulgarin ist davon überzeugt, dass gute externe Kommunikation mit guter interner Kommunikation beginnt. Nur wenn wir intern gut kommunizieren, können engagierte MitarbeiterInnen unsere BürgerInnen gut über Europa informieren.
Der weit verbreitete Mythos, dass Brüssel über die Mitgliedstaaten hinwegentscheiden würde, stört Maria sehr, weil doch die Minister der Regierungen der Mitgliedstaaten im Ministerrat selbst die Entscheidungen in Brüssel treffen! Ihr größter Wunsch für Europa ist, dass mehr Menschen stolz darauf sind, EuropäerIn zu sein und dass die EU sich stärker hin zu einer politischen Union entwickelt.
An die Heimat denkt die Mutter einer einjährigen Tochter besonders zu Frühlingsbeginn, wenn ihr die schöne bulgarische Tradition “Martenitza” zum Frühlingsbeginn in den Sinn kommt, bei der weiß-rote Armbänder unter FreundInnen am 1. März ausgetauscht werden. Europa heißt für sie Vision, denn eine Zukunft ohne Europa kann sie sich nicht vorstellen.
Neben Arbeit und Kleinkind bleibt Maria Te im Moment nicht viel Zeit für ihre Hobbies wie Literatur, Musik, Kino, soziale Netzwerke.

Kommunikation und Zugehörigkeit. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Bruxelles doit écouter et communiquer

“J’ai choisi le domaine de la communication parce que je voulais expliquer au plus grand nombre la valeur ajouté du travail des institutions européennes. La Commission obtient peut être des résultats importants tous les jours, mais personne ne pourra s’en rendre compte sans un effort de communication.”

Maria est Bulgare, et spécialiste de la communication interne : elle aide la Commission européenne à mieux interagir avec son propre personnel, dans un contexte où 28 nationalités travaillent ensemble au quotidien. A l’intérieur comme à l’extérieur des institutions, Maria cherche avant tout à stimuler la fierté de chacun d’être un citoyen européen, en plus de la fierté de leur pays d’origine. Elle regrette que les hommes politiques nationaux se servent souvent de la complexité des institutions pour critiquer l’Union, en oubliant bien souvent que leurs représentants sont les acteurs de la prise de décision européenne. Mais aujourd’hui, Maria ne peut pas imaginer le futur des Etats européens sans l’UE.

Communication et Sentiment d’appartenance. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Maria Phanti: Europe must use social media because citizens want to communicate!

Age: 40
Nationality: Cypriot
Occupation: Press Counsellor at the Cyprus Permanent Representation to the EU
Languages you speak: Greek, English and French
Favourite dish: French fries (so Brussels is the right place for me)
Hobbies: Listening to world, classical and jazz music and baking during my little free time with my daughter.

Διαβάστε στα ελληνικά
Another voice from Cyprus: Maria’s friend. Και στα Ελληνικά.
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

maria phanti1What is it like to be a Press Officer at a Permanent Representation to the EU?
Since September 2013, I have been serving as the spokesperson for the Cyprus Permanent Representation to the European Union. , My main responsibility is to help to communicate Europe to Cypriot citizens and to bring Cyprus closer to Europe. My daily work includes talking to journalists about issues on the European agenda or about things happening in Cyprus that are of interest to the European audience.

How do you get in touch with citizens being in Brussels?
In the last few months, I have become really involved in engaging through social media. At the beginning of 2014, we set up Twitter (@CyprusinEU) and Facebook accounts for the Permanent Representation. The most unexpected result of this project is how this tool enables us to connect directly with citizens from Cyprus and other European countries. Through our experience with social media, I am convinced more than ever, that, used cleverly, this can become one of the most effective tools in bringing Europe closer to its citizens. I am amazed with people’s willingness to engage with us and I believe social media provide them with the adequate tools. I hope that our use of social media will become more interactive in the future which will be mutually beneficial.

Working together, with a true sense of solidarity and in a consensual manner, is the only way to face the many challenges that come across Europe’s path.

What would you describe as Europe’s most important task?
I believe that Europe’s ability to uphold democratic values and human rights must remain at the epicentre of the European project. At the same time, European institutions should never forget that they are there to serve the citizens of Europe as a whole. For this reason, working together, with a true sense of solidarity and in a consensual manner, is the only way to face the many challenges that come across Europe’s path, whether these are economic, political, social or cultural. I think we need to communicate Europe better to the citizens and one of the main ways to do that is to adjust the message to the national and local audiences, and to engage in a real dialogue with the citizens of the European Union.

What attracts you most to the European project?
I admire the way Europe can be the driving engine for change and reform on our continent and beyond. This is especially important in these economically difficult times. I also believe that the essence of being European can be found in the fact that we are ‘united in our diversity’. Europe is a space where diversity is not only accepted, but actively encouraged, through universally accepted common values. This is something that has always inspired me and will continue to inspire me long after I will have left Brussels. It is a characteristic that transcends every aspect of life here – definitely in my professional capacity, but also when visiting a restaurant or looking at my child’s school class and her classmates.

Did living in Brussels change you?
Coming from an island, I think the European value I would like to take back is the true sense of multiculturalism and mutual respect that you experience when you live in Brussels. I feel very fortunate that my daughter has the opportunity to experience a truly multicultural and multilingual environment which, I hope, will install and reinforce her sense of accepting the other and of celebrating difference.

Multiculturalism, Human rights, Openness. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Μαρία Φάντη: Στην Ευρώπη πρέπει να κάνουμε χρήση των κοινωνικών μέσων δικτυώσεις γιατί οι πολίτες μας αποζητούν την επικοινωνία!

Ηλικία: 40
Εθνικότητα: Κυπριακή
Επάγγελμα: Σύμβουλος Τύπου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά
Αγαπημένο φαγητό: Πατάτες τηγανιτές (έτσι οι Βρυξέλλες είναι το ιδανικό μέρος για να ζω!)
Χόμπι: Η μουσική (διεθνής, κλασική και τζαζ) μ’ αρέσει πολύ. Στον λίγο ελεύθερο μου χρόνο μαγειρεύω με την τετράχρονη κόρη μου.

maria phanti2Ποιος είναι ο ρόλος του Λειτουργού Τύπου σε μια Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ;
Βρίσκομαι στις Βρυξέλλες από το Σεπτέμβριο 2013 στη θέση της εκπροσώπου Τύπου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ). Κύρια ευθύνη μου είναι να μεταφέρω τα μηνύματα της ΕΕ στους Κύπριους πολίτες και να τους φέρω πιο κοντά στην ΕΕ. Στα καθημερινά μου καθήκοντα περιλαμβάνεται η επικοινωνία με δημοσιογράφους για θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας ή για εξελίξεις και ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και ενδιαφέρουν το ευρωπαϊκό κοινό.

Πως επικοινωνείς με τους πολίτες από τις Βρυξέλλες;
Τον τελευταίο καιρό έχουμε αρχίσει την ενημέρωση των πολιτών μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Στις αρχές του 2014 λειτουργήσαμε λογαριασμό της ΜΑΕΕ στο Twitter (@CyprusinEU) καθώς και ειδική σελίδα στο Facebook (facebook.com/permrepeu). Ήταν απροσδόκητη για μένα η αμεσότητα στην επικοινωνία μέσω αυτών των εργαλείων, τόσο με τους Κύπριους πολίτες όσο και πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Μέσα από την εμπειρία αυτή, είμαι πλέον πεπεισμένη ότι, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ίσως τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Με εξέπληξε πραγματικά η προθυμία των ανθρώπων για επικοινωνία μαζί μας. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να κάνουμε πιο διαδραστική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που πιστεύω θα έχει αμοιβαία οφέλη.

οφείλουμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας, είτε αυτές είναι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές.

Ποιο είναι για εσένα η πιο σημαντική αποστολή της Ευρώπης;
Θεωρώ ότι ο ρόλος της Ευρώπης ως θεματοφύλακας των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τον πυρήνα του ευρωπαϊκού μοντέλου. Ταυτόχρονα, υποχρέωση των θεσμικών οργάνων είναι να υπηρετούν τον Ευρωπαίο πολίτη. Λαμβάνοντας αυτές τις παραμέτρους υπόψη, οφείλουμε να συνεργαστούμε με υπευθυνότητα, πνεύμα συναίνεσης και με πραγματικό αίσθημα αλληλεγγύης, για να αντιμετωπίσουμε τις τόσες προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας, είτε αυτές είναι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές. Πιστεύω ότι πρέπει να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και να εξηγήσουμε στους πολίτες τι σημαίνει η Ευρώπη. Γι’αυτό το λόγο πρέπει να ενθαρρύνουμε το διάλογο με τους πολίτες της ΕΕ και να προσαρμόζουμε τα μηνύματα έτσι ώστε να έχουν απήχηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.maria phanti3

Τι είναι εκείνο που σε προσελκύει περισσότερο στο ευρωπαϊκό μοντέλο;
Πραγματικά θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει ως η κινητήριος δύναμη για αλλαγή και μεταρρύθμιση στην ήπειρό μας και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο ιδιαίτερα εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Πιστεύω, επίσης, ότι η ουσία της Ευρώπης βρίσκεται στην έννοια του να είμαστε «ενωμένοι στη διαφορετικότητα μας». Στην Ευρώπη η διαφορετικότητα, όχι μόνον είναι αποδεκτή, αλλά και ενθαρρύνεται ενεργά μέσω καθολικά αποδεκτών κοινών αξιών. Αυτό είναι κάτι που με έχει εμπνεύσει και θα συνεχίσει να με εμπνέει. Είναι ένα χαρακτηριστικό που διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής μου εδώ. Το διακρίνω σίγουρα στην επαγγελματική μου ζωή, αλλά και στην καθημερινότητά μου, όταν πάω σε ένα εστιατόριο ή όταν βλέπω τους συμμαθητές της κόρης μου που προέρχονται από όλες τις γωνιές της γης.

Θεωρείς ότι η ζωή στις Βρυξέλλες σε έχει αλλάξει;
Όπως γνωρίζετε, κατάγομαι από ένα μικρό νησί της Μεσογείου. Γι’ αυτό το λόγο, μια ‘ευρωπαϊκή αξία’ που συγκρατώ και θα πάρω πίσω μαζί μου είναι η πολυπολιτισμικότητα και το αίσθημα σεβασμού προς άλλες κουλτούρες. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στις Βρυξέλλες και νοιώθω πραγματικά τυχερή που η κόρη μου έχει την ευκαιρία να ζήσει σε ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον. Ελπίζω αυτή η εμπειρία να της δημιουργήσει και να της ενισχύσει το συναίσθημα της αποδοχής της διαφορετικότητας των άλλων.

Πολυπολιτισμικότητα, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφάνεια. Η Ευρώπη είναι το μέλλον μας. Από εμάς εξαρτάται να το αξιοποιήσουμε σωστά!

para

Anastasia Adamidou: Europe needs a greater sense of humanity and respect for the less powerful

Name: Anastasia Adamidou
Age: 48
Nationality: Cypriot
Occupation: Press and Information Officer in Cyprus
Hobbies: Photography, travelling, music
My link with Maria: Friend and colleague

Anastasia, Maria's friend

Anastasia, Maria’s friend

Do you see a lot of Europe in your daily life in Cyprus?
Cyprus is a small country which was fortunate to join the large and diverse European family. As a result, Cypriots have introduced new practices and ways of thinking in their daily lives. All spheres of our activity have changed in accordance with European rules and standards, and this harmonisation process helped our society but also each Cypriot to mature. Since we are now more aware of our rights as individuals and as citizens than we ever were in the past, we are also more alert and active in protecting them.

So being part of the European Union has changed your views?
Our constant exposure to other European cultures through different exchange programmes, visits and events, provides us with knowledge and skills to expand our horizons on all levels. I am sure that our closeness to Europe has triggered our interest in what goes on in the other member states, the difficulties they face and the ways they overcome them.

What sorts of critical remarks do you hear about the EU in Cyprus?
A common and legitimate concern, in my opinion, is that despite its value and weight as a political union, the often conflicting interests and priorities of the individual member states as well as political power struggles within Europe lead to problems and imbalances.

Can you give a concrete example?
There is a sense of political insecurity amongst Cypriots who look to the EU with great expectations and hope for more political engagement in the efforts to reunify our island and end the illegal Turkish occupation of one third of Cyprus’ territory. As far as Europe itself is concerned, I think Cypriots long to see economic stability across the Union. This will ensure a safe environment in which not only the large but also the small states will have the chance to develop and prosper.

In your view, what should be the top priorities for the EU right now?
Europe needs to leave the economic crisis behind and start focusing on building a better future for all Europeans with a greater sense of humanity and respect for the less powerful. And people like Maria Phanti can help accomplish this. She has built excellent working relationships with eminent journalists and other stakeholders in Brussels, which help her carry out her demanding duties. In the current dire economic climate, Maria is the right person to communicate to Brussels that Cyprus has got the message and will make it, provided that it is treated as a credible and equal partner. Her long experience in the field of communication makes her an ideal representative of Cyprus in the broad and diverse European environment of Brussels.

Prosperity, Respect, Growth. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Αναστασία Αδαμίδου: Η Ευρώπη χρειάζεται να επιδείξει πιο ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό προς τους αδύναμους

Ηλικία: 48
Εθνικότητα: Κυπριακή
Επάγγελμα: Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο
Χόμπι: Φωτογραφία, Ταξίδι και Μουσική
Σχέση με τη Μαρία: Συνάδελφος και φίλη

Διακρίνεις πολλά ‘ευρωπαϊκά στοιχεία’ στην καθημερινή σου ζωή στην Κύπρο;
Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα που είχε την τύχη να ενταχθεί στη μεγάλη και ποικιλόμορφη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ως αποτέλεσμα της ένταξής μας, έχουμε εισαγάγει νέες πρακτικές και τρόπους σκέψης στην καθημερινή μας ζωή. Όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων μας έχουν αλλάξει, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα. Αυτή η διαδικασία εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο βοήθησε την κοινωνία μας, αλλά και τον κάθε Κύπριο πολίτη ξεχωριστά, να ωριμάσουν. Έχοντας τώρα μεγαλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων μας, ως άτομα και ως πολίτες, είμαστε πλέον και πιο απαιτητικοί και δραστήριοι για την προστασία τους.

Η ένταξη στην ΕΕ έχει διαφοροποιήσει τις απόψεις σου;
Η συνεχής έκθεσή μας σε άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς μέσω των διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής, επισκέψεων και εκδηλώσεων, μας παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας σε όλα τα επίπεδα. Η ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της ΕΕ μας έφερε πιο κοντά στην Ευρώπη και προκάλεσε το ενδιαφέρον μας να μάθουμε τι συμβαίνει στα άλλα κράτη μέλη, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και πως ξεπερνούν τα δικά τους προβλήματα.

Τι επικριτικά σχόλια ακούς για την ΕΕ στην Κύπρο;
Μια κοινή και εύλογη ανησυχία, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι, παρά τις αξίες και το βάρος της ΕΕ ως πολιτική Ένωση, τα συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα των κρατών μελών και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός της ΕΕ δημιουργούν προβλήματα και ανισορροπίες.

Μπορείς να μας δώσεις ένα συγκεκριμένο παράδειγμα;
Στους Κύπριους πολίτες επικρατεί αίσθημα πολιτικής ανασφάλειας. Αναμένουν και προσδοκούν από την ΕΕ να έχει μεγαλύτερη ανάμειξη στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για επανένωση της πατρίδας μας και για τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής του ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Νομίζω, επίσης, ότι οι Κύπριοι επιθυμούν να δουν επιστροφή της οικονομικής σταθερότητας σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν.

Κατά την άποψή σου, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ αυτή τη στιγμή;
Θεωρώ ότι η έξοδος από την οικονομική κρίση αποτελεί την κύρια προτεραιότητα της ΕΕ αυτή τη στιγμή. Η ΕΕ πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, όπου κύριο λόγο έχει ο ανθρώπινος παράγοντας και ο σεβασμός των αδύναμων, και άνθρωποι, όπως η Μαρία Φάντη, μπορούν να βοηθήσουν στο να πετύχουμε αυτό τον κοινό στόχο. Η Μαρία έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις με επιφανείς δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες στις Βρυξέλλες, γεγονός που τη βοηθά στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Πιστεύω ότι στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Μαρία είναι το άτομο που μπορεί να μεταφέρει στις Βρυξέλλες το μήνυμα ότι η Κύπρος κάνει ότι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση και ότι αναμένει να αντιμετωπίζεται από την ΕΕ ως ένας αξιόπιστος και ισότιμος εταίρος. Η πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα της επικοινωνίας, την καθιστά ιδανική εκπρόσωπο της Κύπρου στο ποικιλόμορφο, ευρωπαϊκό περιβάλλον των Βρυξελλών.

Ευημερία, Σεβασμός, Ανάπτυξη. Η Ευρώπη είναι το μέλλον μας. Από εμάς εξαρτάται!

para

Maria Phanti: Europa muss die sozialen Netzwerke nutzen, denn die Bürger wollen kommunizieren!


“Ich bewundere wie stark Europa der impulsgebende Motor für Änderung und Reform auf unserem Kontinent und darüber hinaus ist. Dies ist besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtig.”

Maria Phanti arbeitet als Pressesprecherin für die Ständige Vertretung Zyperns bei der Europäischen Union. Dabei sind die Social Media für sie ein unerlässliches Kommunikationsmittel geworden. Eine Welt ohne Twitter und Facebook kann sich die Zypriotin nicht mehr vorstellen, da sie das Tor zur Kommunikation mit den BürgerInnen öffnen.
Für die Mutter einer Tochter sind demokratische Werte und Menschenrechte die zentralen Themen Europas. In diesem Sinne ist Europa immer für die BürgerInnen da und sollte besser mit ihnen kommunizieren, und zwar besonders auf nationaler und lokaler Ebene. Maria Phanti ist überzeugt, dass die Herausforderungen Europas nur in Solidarität und im Konsens bewältigt werden können.
Sie sieht Europa als den impulsgebenden Motor für Reformen, besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das Motto “In Vielfalt geeint” (seit dem Jahr 2000 das Motto der EU), trifft für sie den “Nagel auf den Kopf”.
Privat verbringt Maria ihre Freizeit mit Musikhören (besonders klassische Musik und Jazz) und wenn es die Zeit erlaubt, bäckt sie für ihr Leben gern.

Kultureller Reichtum, Menschenrechte, Offenheit. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Maria Phanti: L’Europe doit se mettre à l’heure des media sociaux si elle veut communiquer avec ses citoyens

“J’admire la façon dont l’Europe stimule réformes et les changements sur le continent et au-delà. C’est en particulier important quand les temps sont durs.”

Maria a fait de la communication son métier, elle est aujourd’hui la voix de la représentation des intérêts chypriotes auprès de l’UE. Ces dernières années, les media sociaux ont renouvelé la façon qu’elle a de parler de l’Europe avec ceux qui s’y intéressent de près ou de loin: le dialogue peut s’engager de façon plus immédiate et la discussion résonner plus loin. Et les valeurs de démocratie et de droits de l’homme de l’Europe y trouvent un nouvel écho. Mais ce que Maria n’oubliera jamais de son expérience européenne, c’est la façon dont l’Europe accepte la diversité qui la compose, qu’elle encourage et chérit. Ce multiculturalisme imprègne tous les aspects de la vie quotidienne bruxelloise, et la toute jeune fille de Maria s’en imprègne tous les jours.

Multiculturalisme, Droits de l’Homme, Ouverture. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Hrvoje Butigan: A Europe full of opportunities!

Age: 29
Nationality: Croatian
Occupation: Official representative of the Dubrovnik Neretva Region
Hobbies: Gym, swimming
Languages: English, Italian, German
Personal motto: Be the change you want to see in the world
Preferred dish: Charbroiled fish from the Adriatic Sea with potatoes
Literature you like: William Shakespeare and Ernest Hemingway
Music you like: Pop and jazz

Read it in Croatian
Another voice from Croatia: Hrvoje’s friend. Also in Croatian
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

Hrvoje in Brussels

Hrvoje in Brussels

How long have you been in Brussels?
I arrived one year ago. Before that I worked for the regional development agency DUNEA in the city of Dubrovnik in Croatia. Now I work at the Dubrovnik Neretva Region’s representation office in Brussels – the first contact point for the EU institutions and other EU countries and regions interested in my region. What I like about my job is that it illustrates the fact that we have so many opportunities in Europe. Anyone who wants to initiate – or prevent something – can take advantage of the European Citizens’ Initiative. Anyone who wants to found or build something can apply for a grant.

So you still have strong links with your home country through your work?
Yes, indeed. The office in Brussels serves as the front office for the Dubrovnik Neretva Region and DUNEA. My main task is to represent and promote my region’s economic, touristic and cultural potential in relations with the European institutions and other organisations based in Brussels.

What does your day at the office look like?
I inform institutions and citizens back in the Dubrovnik Neretva Region about current European programmes and give them updated information on open calls (for projects) and EU funding. I also present ideas for projects and promote successful projects with other European regions and the EU institutions. I also provide institutional support and expert help for partners in projects financed from EU programmes.

We have access to a greater range of goods and service and comparing prices has become much easier since the introduction of the euro.

For you, what is Europe’s greatest success?
Free movement of people, goods, services, and capital. Individuals can travel across most borders without any formality and it has become much easier to work, spend a holiday or study in another EU Member State. We have access to a greater range of goods and services and comparing prices has become much easier since the introduction of the euro. The free movement of workers and the coordination of social security systems are a huge accomplishment. All EU nationals are entitled to work, without any discrimination, in another Member State and to benefit from its social insurance system. Full membership in the European Union is at the core of stable peace, democratic freedoms, and economic development.

Yet, people around Europe do not always see this positive side?
Unfortunately not – in some Member States people are afraid they are the ones footing the bill in this crisis. In others, there is growing fear of facing ever harsher austerity measures and falling into poverty. For many ordinary people in Europe, the balance between giving and receiving, between debt and liability, responsibility and a place at the table no longer seems fair. Therefore, we all need a positive view on the future of the Union. I personally see the European Union as an opportunity for all European nations to unite in building a future based on common values and principles, with the preservation of state, national, political, cultural and economic identity, and mutual cooperation and interfusion.

Dubrovnik: Hrvoje's home region

Dubrovnik: Hrvoje’s home region

Do you see yourself more as European, Croatian or a citizen of Dubrovnik?
It depends on the context. When I talk about culture, history and liberty, I feel like a citizen of Dubrovnik, because in the past it was the first republic that banned slavery in Europe. In Dubrovnik, freedom was the most respected. It had its own flag with the image of the patron saint St Blaise and the letters “LIBERTAS” (Latin for ‘Freedom’) on it, with envoys at the courts of European monarchs and embassies in many European countries, protecting our interests and our sailors at the same time. In the past, Dubrovnik had the motto ‘Non bene pro toto libertas venditur auro’ – Latin for ‘Liberty is not well sold for all the gold’.
But when I talk about tourism and sport, I feel Croatian. Many tourists visit to experience the country’s extensive coastline and well-preserved coastal Renaissance towns, with the country being advertised currently under the slogan ‘The Mediterranean As It Once Was’. Sport also has a significant role in Croatian culture, and many local sports clubs and national squads enjoy strong followings in the country. I can’t wait for the Fifa World Cup 2014 in Brasil. Croatia and Brasil will play in the opening match.
And I feel European when I talk about a knowledge-based society. The European Union has set itself the objective of becoming the most competitive and dynamic knowledge-based society in the world. Every year, thousands of European citizens benefit from cross-border education or training programmes which foster intercultural understanding and make it possible to live, study, specialise and work in other European countries.

Freedom, Mobility, Innovation and Science. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Hrvoje Butigan: U Europi se nudi toliko mogućnosti!

Godine: 29
Državljanstvo: Hrvat
Zanimanje: predstavnik Ureda Dubrovačko-neretvanske županije u Bruxellesu
Hobiji: fitnes, plivanje
Jezici: engleski, talijanski, njemački
Životni moto: Sam budi promjena koju želis vidjeti u svijetu
Najdraže jelo: riba s gradela iz Jadranskog mora s krumpirom
Omiljena literature: William Shakespeare I Ernest Hemingway
Omiljena glazba: pop i jazz

Koliko dugo živite u Bruxellesu?
Doselio sam se ovdje prije otprilike godinu dana. Prije toga radio sam u regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA u Dubrovniku u Hrvatskoj. Sada sam zaposlen kao predstavnik Ureda Dubrovačko-neretvanske županije u Bruxellesu- prvoj kontaktnoj točki kojoj se mogu obratiti EU institucije i druge zemlje i regije Europske unije zainteresirane za moju županiju.Ono što volim kod svog posla su mogućnosti koje nam Europa pruža. Svatko, tko želi inicirati (ili spriječiti) nešto, može iskoristiti Europsku građansku inicijativu. Svatko, tko želi nešto pokrenuti ili izgraditi, može se prijaviti za financiranje putem europskih fondova.

Hrvoje Butigan3Još uvijek Vas posao čvrsto veže za Vašu domovinu?
Da, upravo tako. Ured u Bruxellesu ima ulogu predstavništva Dubrovačko-neretvanske županije I DUNEA-e. Moj glavni zadatak je predstaviti i promovirati ekonomski, turistički i kulturni potencijal svoje regije vezano uz europske institucije i druge organizacije smještene u Bruxellesu.

Kako izgleda Vaš tipičan dan u uredu?
Ponajprije sam tu da informiram institucije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji o trenutnim europskim programima te da im pružim aktualne informacije o natječajima i financiranju iz europskih fondova. Također predstavljam ideje za projekte te promoviram uspješno realizirane projekte u suradnji s drugim europskim regijama i institucijma Europske unije. Takodjer im pružam institucionalnu podršku i stručnu pomoć pri traženju partnera za projekte financirane od strane EU programa.

Što smatrate najvećim uspjehom Europe?
Slobodno kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala. Građani mogu putovati i prelaziti većinu granica bez ikakvih formalnosti. Postalo je mnogo lakše zaposliti se, studirati ili otići na odmor u neku od država članica. Imamo pristup širem spektru dobara i usluga, a uspoređivanje cijena postati će mnogo lakše zahvaljujući uvođenju eura. Slobodno kretanje radnika i ujednačavanje sustava socijalne sigurnosti također su veliko postignuće. Državljani svih zemalja članica Europske unije imaju pravo raditi i koristiti sustav socijalnog osiguranja u drugim državama članicama bez ikakve diskriminacije. Puno članstvo u Europskoj uniji temelj je mira i stabilnosti, demokratskih sloboda i ekonomskog razvoja. Hrvoje Butigan2

Ipak, ljudi širom Europe ne vide uvijek ove pozitivne strane?
Nažalost ne, stanovnici nekih država članica boje se da su oni oni koji plaćaju ceh krize. Drugdje je prisutan rastući strah od suočavanja sa sve oštrijim mjerama štednje i osiromašavanjem. Za mnoge stanovnike Europe, ravnoteža između davanja i primanja, između duga i obaveza, odgovornosti i mjesta za stolom ne čini se više pravednim. Zbog toga svi mi trebamo gledati pozitivno na budućnost Unije. Ja osobno vidim Europsku uniju kao mogućnost ujedinjenja, suradnje i prožimanja svih europskih nacija koje bi izgradile budućnost utemeljenu na zajedničkim vrijednostima i principima, u isto vrijeme zadržavajući njihov zasebni državni, nacionalni, politički, kulturni i ekonomski identitet.
Smatrate li sebe ponajprije Europljaninom, Hrvatom ili Dubrovčaninom?
To zavisi o kontekstu kako ga uzmete. Kada govorim o kulturi, povijesti i slobodi, ponajviše osjećam pripadnost Dubrovniku jer je on u povijesti zapamćen kao prva država koja je zabranila ropstvo u Europi. U Dubrovniku se sloboda izrazito cijenila. Čak je postojala i zastava Republike s prikazom svetog Vlaha na kojoj je stajao natpis “LIBERTAS” (što na latinskom znači sloboda), kao i izaslanici na sudovima europskih monarha i ambasade diljem Europe koje su štitile interese Dubrovnika i njegovih pomoraca. Moto Republike glasio je “Non bene pro toto libertas venditur auro” što na latinskom znači “Sloboda se ne prodaje ni za svo zlato”.
Ali kada govorim o turizmu i sportu, osjećam se ponajprije kao Hrvat. Brojni turisti posjećuju Hrvatsku kako bi uživali u njenoj razvijenoj obali i dobro očuvanim renesansnim gradovima, a država se trenutno promovira pod sloganom “Mediteran kakav je nekad bio”. Sport također igra važnu ulogu u hrvatskoj kulturi te mnogi lokalni klubovi i nacionalne reprezentacije uživaju veliku podršku. Jedva čekam Svjetsko prvenstvo u nogometu 2014. koje će otvoriti Hrvatska utakmicom protiv Brazila.
Ipak, osjećam se prvenstveno Europljaninom kada je riječ o društvu utemeljenom na znanju. Europska unija postavila je sebi za cilj razviti se u najkompetentnije i najdinamičnije društvo utemeljeno na znanju. Svake godine tisuće mladih dobije priliku sudjelovati na međunarodnim obrazovnim programima i radionicama koje jačaju međunarodno razumijevanje i omogućuju sudionicima da žive, studiraju, usavršavaju se i rade diljem Europe.

Sloboda, pokretljivost, inovacije i znanost. Europa je naša budućnost. To ovisi o nama samima!

para

Leon Leskovec: Europe made me the person I am today!

Age: 27
Nationality: Croatian
Occupation: accredited parliamentary assistant
Hobbies: sports
My link with Hrvoje: flatmate

Leon, Hrvoje's best friend in Brussels

Leon, Hrvoje’s best friend in Brussels

You work at the European Parliament. How does Europe impact your life?
Besides my work, Europe impacts my life in that it provides me a safe haven to live in, without wars and extreme poverty. If I would live in any other place in the world, which is not shaped by Christian heritage and is not a cradle of civilisation, I would not be the person I am today, in the sense of my views, beliefs and values.

Do people back home have worries about the European project?
Yes, they are worried that there may come a time again in history when they will serve as a test dummy for new political experiments or as a defensive wall against Europe’s potential enemies. At the same time, they are afraid that Europe will not apply the same standards across Europe.

How do think Europe should meet these concerns?
Above all, Europe has to continue to be the symbol of economic prosperity and peace building and to preserve the Christian and democratic values it is based on. This is the only way all Europe’s citizens can achieve better lives. At the same time, we cannot forget the responsibility Europe has towards former colonies and that many immigrants who want to come to Europe come from those countries. The integration processes have to be as similar as they can be across the whole of Europe, so all citizens have the same chance of prosperity.

Prosperity, Integration, Peace. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Leon Leskovec: Europa je učinila od mene osobu kakva sam danas!

Godine: 27
Državljanstvo: Hrvat
Zanimanje: asistent zastupnika u Europskom parlamentu
Hobiji: sport
Moja veza s Hrvojem: cimer

Radite za Europski parlament. Kako Europa utječe na Vaš život?
Osim preko posla, Europa utječe na moj život time što mi je pružila mirno utočiste, bez rata I ekstremnog siromaštva. Kad bih živio na bilo kojem drugom mjestu na svijetu, koje nije oblikovano kršćanskim naslijeđem I nije kolijevka civilizacije, ne bih bio osoba kakva sam danas u smislu mojih stajališta, uvjerenja I vrijednosti.

Imaju li ljudi u Vašoj domovini brige vezane uz projekt Europa?
Da, oni su zabrinuti da bi se povijest mogla ponoviti I da će postati marionete novog političkog eksperimenta ili ce poslužiti kao obrana od potencijalnih neprijatelja Europe. Mnogi u isto vrijeme strahuju da Europa neće primjenjivati jednake standarde na sve države članice.

Kako bi Europa trebala reagirati na njihovu zabrinutost?
Prije svega, Europa treba ostati simbol ekonomskog napretka, izgradnje mira te zaštite kršćanstva i demokratskih vrijednosti na kojima je utemeljena. To je jedini način na koji svi europski građani mogu postići bolje životne uvjete. U isto vrijeme, ne smijemo zaboraviti odgovornost Europe prema bivšim kolonijama kao ni da većina imigranata koja želi ući u Europu dolazi upravo iz tih zemalja. Proces njihove integracije mora biti što sličniji diljem Europe kako bi svi građani imali jednake šanse za napredak.

Napredak, integracija, mir. Europa je naša budućnost. To ovisi o nama samima!

para

Hrvoje Butigan: Wir haben so viele Möglichkeiten in Europa!

Hrvoje Butigan6“Ich sehe die Europäische Union als eine Chance für alle europäischen Nationen, eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamen Werten und Prinzipien aufzubauen.”

Seit einem Jahr lebt der 29-jährige Kroate Hrvoje Butigan in Brüssel und arbeitet für das Vertretungsbüro seiner Heimatregion Dubrovnik Neretva.
Die vier Freiheiten, die der Binnenmarkt mit sich gebracht hat, zählen für ihn zu den größten Errungenschaften der EU. Die Mitgliedschaft bei der EU ist ein Garant für Frieden, demokratische Freiheiten und wirtschaftliche Entwicklung.
Für ihn ist besonders seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise das Gleichgewicht zwischen Geber- und Nehmerländern aus dem Lot geraten. Daher ist es umso wichtiger, dass alle europäischen Nationen die Chance ergreifen, eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamen Werten und Prinzipien aufzubauen.
Kultur, Geschichte und den Wert der Freiheit verbindet er eng mit Dubrovnik. Beim Fußball ist er ganz Kroate. Und wenn es um die Wissensgesellschaft und den Austausch von Wissen und Forschung geht, wird er zum begeisterten Europäer.
Der Fitness- und Schwimmbegeisterte entspannt mit William Shakespeare und Ernest Hemingway und hört gerne Pop- und Jazzmusik.

Freiheit, freier Personenverkehr, Innovation, Wissenschaft. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Hrvoje Butigan: Nous avons tant d’opportunités en Europe!

“Je vois l’Union européenne comme une opportunité pour tous les pays européens de s’unir afin de construire un avenir fondé sur des valeurs et des principes communs.”Hrvoje Butigan5

Hrvoje est arrivé à Bruxelles il y a un peu moins d’un an, au moment où son pays, la Croatie, entrait dans l’Union européenne. Pour autant, il a gardé des liens étroits avec sa région d’origine, puisqu’il est désormais l’ambassadeur de la région de Dubrovnik Neretva à Bruxelles. Cela fait de lui un trait d’union entre cette région de bord de mer et l’Union européenne et ses institutions.
Pour lui, un des grands succès de l’Union européenne est d’avoir permis à tous les ressortissants de l’UE de travailler dans un autre État membre, tout en bénéficiant d’une couverture sociale. Hrvoje s’inquiète néanmoins de ce que, pour certains européens, l’équilibre entre ce qu’ils contribuent et ce qu’ils reçoivent de l’UE n’est plus une évidence. Il n’en perd pas son optimisme et son enthousiasme, tout comme il reste convaincu des chances de victoire de l’équipe croate de football lors de son match contre le Brésil, en ouverture de la prochaine coupe du monde.

Liberté, Mobilité, Innovation et Science. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Ahmed Aboutaleb: Europe is about being part of something bigger!

Nationality: Moroccan and Dutch, migrated to the Netherlands at the age of 15
Occupation: Mayor of Rotterdam and member of the EU’s Committee of the Regions
Hobbies: Spending time with my family, riding my bicycle, travelling, and reading

Lees het in het Nederlands
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

As mayor of Rotterdam and a member of the EU’s Committee of the Regions, what do you think is Europe’s most important task?
To answer this question, you have to look back at why people, in the beginning, longed for some kind of unity. They did so because they were tired of war. The two World Wars started in Europe. There were casualties in nearly every family and people wanted peace and reconciliation. This led to what I see as the most important project of collaboration in Europe. To the benefit of many peoples, we wanted to pool our knowledge and power to create a better life, more wealth and more solidarity amongst the citizens of Europe. This is, to me, the European Union’s most important task. It’s the result of steady cooperation amongst different countries in the interest of all of us.

You migrated from Morocco to the Netherlands and you even remember the exact timing of the trip. Why is that?
Migrating from one country to another at such a significant age – at 15 – is a day a man should never forget. I was born in Morocco and migrated to the Netherlands in 1976 – on Sunday, 16 October at 9.30 am. Obviously, it’s a giant step in one’s life.

Having the euro or not makes the distinction between an isolated country and a country that gives up a part of its identity – its own monetary system – by joining a bigger system to secure its political and economic influence in a globalised world.

When you look back to the seventies, how has European integration changed the Netherlands?
The major difference between the Netherlands of the 70s – when I arrived, in the years after the oil crisis – and the Netherlands of today is, of course, the euro. For me, it is the biggest symbol of the European Union. Having the euro or not makes the distinction between an isolated country, with its own coins and bills, and a country that gives up a part of its identity – its own monetary system – by joining a bigger system to secure its political and economic influence in a globalised world. To me, this is a fascinating phenomenon to observe.
Ahmed Aboutaleb - courtesy of the City of Rotterdam. Photo by Marc Nolte

Ahmed Aboutaleb – courtesy of the City of Rotterdam. Photo by Marc Nolte

What’s it like being the first Muslim mayor of a large European city?
Indeed, I am the first one in the Netherlands of Moroccan decent to become mayor of the second largest city of this country. I think the Netherlands can be very proud of this. One must not forget that, during the last decades, the Netherlands started to get this image of a country moving towards racism and xenophobia. There is still a heavy debate about immigration and the role of the Islam in our country. I am one of the public examples in the Netherlands that this debate can be democratic and open. For a modern country and for Europe, this is essential.

Rotterdam is the city of Pim Fortuyn, a politician who was not very fond of the multiculturalism he saw around him?
That it was Rotterdam’s city council, in the city of Pim Fortuyn, where 12 years ago some kind of revolution occurred, accepting me as mayor – this says a lot about the Netherlands and Europe. I do not like to use the word tolerance as much, because it says something about neglecting the other. What it is all about is acceptance that we all are different. I am well aware of the fact that being the first one is not without obligations. But I think that one should be proud of the citizens of Rotterdam to have accepted this step. Let the world know – yes indeed, we have a tough debate on integration and we are working on it, and this man, our mayor, has been accepted by us. This should give us all hope in Europe that we can succeed in having a common prosperous future without war and aggression if we work hand in hand.

Acceptance, Mobility, Respect. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Ahmed Aboutaleb: Europa gaat erover deel uit te maken van iets groters!

Nationaliteit: Nederlands en Marrokaans, naar Nederland geëmigreerd op 15 jarige leeftijd
Beroep: Burgemeester van Rotterdam
Europese activiteiten: Lid van het Comité van de Regio’s
Hobby’s: Samen zijn met de familie, fietsen, reizen en lezen.

Wat denkt u als burgemeester van Rotterdam en lid van het Comité van de Regio’s dat de belangrijkste taak voor Europa is?
Om deze vraag te beantwoorden, moet je terugkijken waarom mensen, bij de start, verlangden naar een soort van eenheid. Dat deden zij omdat ze genoeg hadden van oorlogen. De twee wereldoorlogen startten beiden in Europa. Er vielen slachtoffers te betreuren in bijna elke familie en mensen wilden vrede en verzoening. Dit leidde tot wat ik zie als het belangrijkste project van samenwerking in Europa. Ten gunste van vele mensen, wilden we onze kennis en onze krachten samenbrengen om betere leefomstandigheden, meer welvaart en een grotere solidariteit onder de burgers van Europa te realiseren. Dit is voor mij de meest belangrijke taak van de Europese Unie. Het is het resultaat van een stabiele samenwerking tussen verschillende landen in het belang van ons allen.

U herinnert zich nog exact de timing van uw emigratie vanuit Marokko naar Nederland. Hoe komt dat?
Het migreren van één land naar een ander op z’n belangrijke leeftijd als 15 jaar is een dag die je niet mag vergeten. Ik ben in Marokko geboren en kwam in Nederland in 1976, op zondag 16 oktober om half tien in de ochtend. Logisch dat je dit onthoud, het is een gigantische stap in iemands leven.

Het wel of niet hebben van de Euro maakt het verschil tussen een geïsoleerd land met een eigen munt
en een land dat haar identiteiten deels opgeeft om in een globaal systeem haar politieke en economische invloed te garanderen.

Wanneer u terugkijkt naar de jaren 70, hoe heeft de Europese integratie Nederland veranderd?
Het belangrijkste verschil met het Nederland van de jaren 70 – toen ik in Nederland kwam, in de jaren na de oliecrisis – en het Nederland van vandaag is natuurlijk de Euro. Voor mij is dit het grootste symbool van de Europese Unie. Het hebben van de Euro of niet maakt het verschil tussen een geïsoleerd land met eigen munten en bankbiljetten, en een land dat een deel van de eigen identiteit opgeeft – dat van het eigen monetaire systeem – door toe te treden tot een groter systeem teneinde zijn politieke en economische invloed in een globaliserende wereld te verzekeren. Dit is voor mij een fascinerend fenomeen.
26 February 2014. Public debate organized in Rotterdam City Hall by the European Commission representation in The Netherlands on  international trade Amont the panelists: the CEO of the Port of Rotterdam Authority Mr Allard Castelein and MEP Marietje Schaake. Photo: Erno Wientjes

26 February 2014. Public debate organized in Rotterdam City Hall by the European Commission representation in The Netherlands on international trade Amont the panelists: the CEO of the Port of Rotterdam Authority Mr Allard Castelein and MEP Marietje Schaake. Photo: Erno Wientjes

Hoe is het om de eerste moslim burgemeester van een grote Europese stad te zijn?
Ik ben inderdaad de eerste van Marokkaanse afkomst die in Nederland de burgemeester is geworden van de tweede stad van het land. Ik denk dat Nederland daar erg trots op kan zijn. We moeten niet vergeten dat Nederland een imago heeft gekregen van een land dat richting racisme en xenofobie beweegt. Er is nog steeds een stevig debat gaande over immigratie en de rol van de Islam in ons land. Ik ben een van de voorbeelden in het openbaar bestuur dat in Nederland dat debat democratisch en open gevoerd wordt. Voor een modern land en voor Europa is dit essentieel.

Rotterdam is de stad van Pim Fortuyn, een politicus die niet veel op had met het multiculturalisme dat hij om zich heen zag.
Het was de gemeenteraad van Rotterdam, in de stad van Pim Fortuyn, waar 12 jaar geleden een soort van revolutie plaatsvond, die mij naar voren schoof als burgemeester. Dat zegt veel over Nederland en Europa. I hou niet zozeer van het woord tolerantie, omdat dat iets zegt over het negeren van de ander. Waar het allemaal om draait is accepteren dat we allemaal verschillen. Ik besef me terdege dat het zijn van de eerste, niet zonder verplichtingen komt. Maar ik denk dat we trots moeten zijn op de burgers van Rotterdam die deze stap hebben geaccepteerd. Laat het de wereld weten, ja we hebben inderdaad een stevig debat over integratie en we werken er aan, en deze man, onze burgemeester wordt door ons geaccepteerd. Dat moet hoop geven voor Europa dat als we de handen ineenslaan we een gezamenlijke toekomst met hoge welvaart en zonder oorlog en agressie kunnen realiseren.

Acceptatie, Mobiliteit, Respect. Europa is onze toekomst, het is aan ons!

para

Ahmed Aboutaleb: Europa bedeutet zu etwas Größerem zu gehören

“Immigration und die Rolle des Islam sind nach wie vor schwierige Themen in meinem Land. In den Niederlanden bin ich das gelebte Beispiel, dass diese Debatte offen und demokratisch sein kann. Das ist für ein modernes Land und für Europa wichtig.”

Ahmed Aboutaleb besitzt eine doppelte Staatsbürgerschaft: Der gebürtige Marokkaner lebt seit seinem 15. Lebensjahr in den Niederlanden. Als Bürgermeister von Rotterdam vertritt er die Interessen seiner Stadt auf europäischer Ebene im Ausschuss der Regionen in Brüssel. Dass er der erste Bürgermeister marokkanischer Herkunft in der zweitgrößten Stadt der Niederlanden ist, zeugt von einer wachsenden Toleranz und einer offenen Gesellschaft in seiner Heimat.
Der Wunsch der Menschen nach Frieden stellt für Ahmed die Basis für die europïsche Einigung dar. Das gemeinsame Ziel der Europäischen Union ist, ein besseres Leben und Wohlstand zu schaffen und Solidarität zu fördern. Der Euro, die gemeinsame Währung ist für ihn das wichtigste Symbol der EU, sie schafft politische und wirtschaftliche Sicherheit in einer globalisierten Welt. Er ist das sichtbare Zeichen der Gemeinschaft der Völker in der EU.
Seine Freizeit verbringt Ahmed Aboutaleb mit seiner Familie, liebt wie viele seiner Landsleute das Fahrradfahren, Reisen und Lesen.

Akzeptanz, freier Personenverkehr, Respekt: Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Ahmed Aboutaleb: L’Europe, c’est faire partie d’un tout!

“L’immigration et la place de l’Islam sont toujours en débat dans mon pays. Je suis l’une des figures publiques aux Pays Bas qui prouvent que ce débat peut être ouvert et démocratique. Pour un pays moderne et pour l’Europe, c’est essentiel.”

Ahmed est arrivé aux Pays Bas à l’âge de quinze ans, laissant derrière lui son Maroc natal. Il a été élu à la tête de la deuxième ville du pays, Rotterdam, et fait son parcours un exemple pour l’Europe quand il dit qu’il faut savoir accepter les différences des uns et des autres.
La paix, la prospérité et la solidarité sont, pour lui, les éléments qui définissent le projet européen. Ce sont les fruits d’une coopération continue entre des pays différents. Et lorsqu’il évoque ses origines, Ahmed souligne que l’immigration est peut être en débat dans son pays d’adoption, mais que ce débat est ouvert et démocratique. C’est aussi là un exemple à suivre pour l’Union européenne.

Acceptation, Mobilité, Respect. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous !


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Martins Zemitis: Europe will not be undone!

Age: 35
Nationality: Latvian
Family info: Married, 2 kids: Martins Jr. – 4.5, Esther – 3
Occupation: (since 1 January 2014) European Commission, Riga, Latvia; before: Administrator, European Parliament, Brussels
Hobbies: Fitness, squash, alpine skiing, theatre, travel, debating and reading biographies of noted statesmen.
Languages: Latvian, English, Russian, French
Favorite dish: Steak with “frites”
Personal motto: If you do something, why not do it to the highest quality?

Another voice from Latvia: Martins’ sparring partner
Read it in Latvian
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

martins zemitis 6You were born in Latvia, you studied in the United States but in the end, you picked Brussels – the very centre of the EU – to settle. Why is that?
Coming from newly independent Latvia, which was a closed society under the Soviet Union but aspired to become a member of the European Union, I did my undergraduate studies in America. Through studying world and European history, literature and economics, I became acutely aware of the diversity of cultures, which permeates the European project. The unique way Europe was able to turn historical differences into positive values through common institutions, markets and mobility was an astonishing story.

You wanted to be part of this European project?
Indeed and it is amazing; this ‘machine’ of 28 countries (and counting) and 24 languages shouldn’t really work, but it does. And this is why I work for Europe – out of admiration for the project, but mainly for the opportunity to make this project better, in some small personal way.

The greatest success in the history of the EU is that Europe is at peace and still remains a magnet for other countries which aspire to the same high standards of democracy, human rights and rule of law.

What is a typical day in the office like?
Let me give you a concrete example of what I do, and what I am also very proud of. Some time ago the European Parliament voted on the budget framework for the next seven years. As a member of the Budget Secretariat team, I was involved on a daily basis in preparing the EP positions, votes, amendments, strategies and positions and advising the MEPs involved. My particular area of responsibility was related to citizens and security. As a part of our work, the Parliament emphasised that to tap into the potential of European artists, designers, students, actors and other creative minds we should give more money to “creative industries”, even if the total amount of the budget is significantly reduced. In the end, the Parliament succeeded in improving the Commission’s proposal and convinced them that a 10% increase in Creative Europe programme was warranted. This was a great day for me.

And were you able to share this success with friends and family?
I posted this news immediately following the vote in Strasbourg on my Facebook wall, and budding actor friends who are studying drama in London started immediately putting “likes” and “sharing” this entry. They wrote personal messages of appreciation. I could feel how my work with charts, graphs and legal arguments had finally resulted in something concrete, directly felt and appreciated by a group of my artist friends. That is quite rewarding!

Some people believe the EU bureaucratic machinery is too big.
A lot of people think that European bureaucracy is huge and the European budget is wildly out of proportion with the savings and cuts that the national budgets have experienced. But in reality, the total number of bureaucrats working in the whole European system is comparable to that of public administration of the city of Edinburgh, and the management of the European Parliament costs each European tax payer €3 per year – a cost of a nice cup of coffee in Paris. Can anyone really say that this is too big?martins zemitis 7

But is there room for improvement regarding the EU’s organisation?
For sure, the EU can still do more to further modernise European public service. There is still a lot of undue bureaucracy and sub-optimal process management in place, partly due to the rapid expansion from the original six member states in the 1950s to 28 member states now. The institutional structures, while always in a state of transition, have not kept pace with the cutting-edge discoveries in efficiency, ergonomics and process optimisation. Lengthy deliberations and long transposition times sometimes mean that the fruits of one’s labour are not easily visible or tangible in the short term. One must learn to be patient and base one’s motivation on more abstract ideals rather than concrete impacts.

How do you see Europe’s future? What are the long term projects the EU stands for?
The greatest success in the history of the EU is that Europe is at peace and still remains a magnet for other countries which aspire to the same high standards of democracy, human rights and rule of law. The way Europe has been able to stick together and exhibit solidarity with countries in financial crisis in the north and south alike further reinforces the understanding that splits and cleavages are no longer possible. This is a project from which there is no return. Europe will not be undone. Yes, it will debate the right way to continue. Yes, it will take two steps forwards and one step back. And yes, it will stop to reflect every once in a while on the best way to develop. But that is ok.

Is there a particular moment in Brussels you remember?
When the EU won the Nobel Peace Prize, I was on my way to lunch with some colleagues in the Jacques Delors Building (the home of the two EU consultative committees, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee). The ceremony was being broadcast live on a big screen in the lobby. I missed lunch that day, but being a part of a project whose accomplishments include winning the world’s most prestigious peace prize has been a source of inspiration to me, not only on that day but for many days since. But I guess that day in particular I was really proud to be a part of it.

martins zemitis 4Do you see yourself as a citizen of Europe, Latvia or Brussels?
I think it is a mixture of all three. For example, at home we like to cook Belgian recipes but with Latvian ingredients. For instance, the very basic pommes frites – double cooked oil-fried potatoes – you can’t get a more Belgian dish than this, but we bring the potatoes from ‘home’ in Latvia, because we find that they just don’t taste the same here – and tastes tend to linger with us strongly as memories from childhood… But at the same time, when I talk about Cultural Capitals of Europe, I feel like a citizen of Riga because my home town will be the Cultural Capital of Europe in 2014. When I talk about the “singing revolution” I feel Latvian, because this is what the transition to democracy in Latvia was called. And finally, when I talk about history I feel European, because history has so often divided Europe and Europeans but it is also our challenge to build a common history now and to develop a more common understanding of our past history.

Diversity, Solidarity, Peace. Europe is our future. It’s up to all of us.

para

Ina Strazdina: It is time to turn the tide!

Age: 37
Nationality: Latvian
Occupation: Journalist
Hobbies: arts and literature
Link with Martins Zemitis: Many years of professional links

Ina, Martins' sparring partner

Ina, Martins’ sparring partner

As a Latvian journalist you must have a good sense of how people in your home country feel about the EU?
Latvia is a Member State of the EU which means that it follows EU legislation and values. Freedom in Europe was a long-time dream for my country and it also inspired its desire for freedom. As an EU correspondent for the Latvian media, covering a lot of Latvian-EU issues I feel that we still have a lot to do to regain the level and status Latvia enjoyed before the Soviet occupation.

Are people in Latvia worried about what is being decided in Brussels?
Joining the eurozone [it happened on 1 January 2014 for Latvia] is something that people are concerned about. We have changed currency before, but there is a lot of uncertainty currently associated with the eurozone. The euro crisis is not really helping either. Moreover, Latvians are also afraid to lose their beloved lats as it is more than just our currency, it is also regarded as one of the strongest symbols of Latvia as an independent state.Ina Strazdina1

How do you know Martins Zemitis?
I have known Martins Zemitis for a long time. We met in Brussels more than 10 years ago. He has worked in Brussels for many years, with a couple of years break in Riga. He was very successful in the European Parliament’s Budget Committee and has helped me to understand and to explain complicated topics related to the EU budget issues. Martins is a good example of an EU civil servant; they are not faceless bureaucrats but highly committed and intelligent servants working on behalf of European citizens.

What do you think should happen to strengthen peoples’ confidence in the European Union?
Europe has to get out of the crisis. I really hope that Europe gets back to normalcy in the foreseeable future. I’ve had enough reading and writing about the crisis and about job losses. It is time to turn the tide.

Freedom and Prosperity. Europe is our future. It’s up to all of us.

para

Age: 37
Vecums: 37
Tautība: Latviete
Nodarbošanās: Žurnāliste
Vaļasprieki: Māksla un literatūra
Saistība ar Mārtiņu Zemīti: Daudzgadīgas profesionālas attiecības

Ina Strazdiņa: Ir laiks pārvarēt krīzi!

Kā Latvijas žurnālistei Jums visdrīzāk ir labs priekšstats par to, ko cilvēki Latvijā izjūt pret Eiropas Savienību…
Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kas nozīmē, ka tā seko Eiropas likumiem un vērtībām. Brīvība kā viena no Eiropas pamatvērtībām iedvesmoja arī manas valsts tiekšanos uz brīvību, bet kā Latvijas mediju Eiropas korespondente, kurai ikdienā jāveido ziņas par daudziem ES lēmumiem un to ietekmi uz Latviju, es jūtu, ka mums vēl daudz jāpaveic, lai sasniegtu to līmeni un statusu, ko Latvija baudīja pirms padomju okupācijas.

Vai cilvēki Latvijā ir norūpējušies par to, kas tiek izlemts Briselē?
Šobrīd Latvijā cilvēki ir satraukušies par Latvijas pievienošanos eirozonai [tā notika 2014.gada 1.janvārī]. Latvijā nauda ir mainījusies daudzreiz, bet šobrīd ar eirozonu saistās daudz nedrošības. Eirozonas krīze, kura jopojām dominē ziņu virsrakstos, saprotams, nepalīdz. Latvieši baidās arī pazaudēt savu iemīļoto latiņu, kas ir bijis kaut kas vairāk nekā tikai naudas vienība. Lats bijis viens no spēcīgākajiem Latvijas neatkarības simboliem.

Kā Jūs pazīstat Mārtiņu Zemīti?
Es Mārtiņu pazīstu ilgus gadus – mēs pirmoreiz satikāmies Briselē pirms vairāk nekā 10 gadiem. Viņš savu karjeru attīstījis Briselē, ar dažu gadu pauzi Latvijā. Viņa pēdējais amats Briselē bija Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas administrators, un viņš man ir daudz palīdzējis, izzinot sarežģītos Eiropas Savienības budžeta līkločus. Mārtiņš ir labs Eiropas ierēdņa piemērs – ierēdņi nav tikai neredzami birokrāti, bet ļoti inteliģenti un atbildīgi darbinieki, kuri strādā Eiropas pilsoņu labā.

Kam, Jūsuprāt, būtu jānotiek, lai stiprinātu cilvēku uzticību Eiropas Savienībai?
Eiropai ir jātiek ārā no krīzes. Es patiešām ceru, ka Eiropa atgriezīsies pie normālas lietu kārtības pārskatāmā nākotnē. Man jau ir apnicis lasīt un rakstīt par krīzi un bezdarbu. Ir laiks griezt vēstures ratu uz priekšu.

Brīvība un labklājība. Eiropa ir mūsu nākotne, tā ir atkarīga no mums!

para

Mārtiņš Zemītis: Eiropu nevienam neizjaukt!

Vecums: 35
Tautība: Latvietis
Ģimene: Precējies, 2 bērni: Mārtiņš juniors – 4.5 gadi, Estere Elizabete – 3 gadi
Nodarbošanās: (kopš 2014.gada 1.janvāra) Ekonomists, Eiropas Komisija, Rīga, Latvija
Iepriekš: Administrators, Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas sekretariāts, Brisele
Intereses: Fitness, skvošs, kalnu slēpošana, teātris, ceļošana, debates un politiķu biogrāfiskie romāni
Valodas: Latviešu, angļu, krievu, franču
Mīļākais ēdiens: Steiks ar ceptiem kartupeļiem
Moto: Ja kaut ko dari, kāpēc to neizdarīt izcili?

martins zemitis 3Jūs esat dzimis Latvijā, mācījies Amerikā, bet šobrīd par savu mājvietu esat izvēlējies Briseli – Eiropas Savienības epicentru. Kāpēc?
Piedzimu un skolā gāju Lavijā, kas tajā laikā bija slēgta sabiedrība Padomju Savienībā, bet studēt augstskolā devos uz Ameriku, jo dzelzs priekškars jau bija pavēries. Augstskolā, studējot un iedziļinoties pasaules un Eiropas vēsturē, literatūrā un ekonomikā, es sastapos ar to kultūru daudzveidību, kas caurstrāvo vienotās Eiropas projektu. Unikālais veids kā Eiropa spēja pārvērst savus vēsturiskos konfliktus pozitīvās vērtībās caur kopīgām instiūcijām, tirgiem un mobilitāti bija stāsts, kas mani patiešām iedvesmoja un aizrāva.

Un tad jūs izlēmāt, kā vēlaties piedalīties šajā Eiropas projektā?
Tieši tā, un tas patiešām ir aizraujoši; šai 28 valstu un 24 valodu “mašīnai” īstenībā nevajadzētu darboties, bet tā darbojas. Un tas ir nozīmīgs iemesls, kāpēc es strādāju Eiropas labā – apbrīnojot sasniegto, bet vēloties padarīt Eiropas Savienību labāku, kaut mazā, personiskā veidā, savu iespēju robežās.

Lielākais sasniegums Eiropas vēsturē ir tas, ka Eiropā valda miers un tā joprojām ir magnēts valstīm, kuras tiecas uz augstiem demokrātijas, cilvēktiesību un likuma varas standartiem.

Ko jūs ikdienā darāt savā birojā?
Dalīšos ar kādu konkrētu darba piemēru, par ko esmu lepns. Pirms neilga laika Eiropas Parlaments nobalsoja par budžeta ietvaru nākamajiem septiņiem gadiem. Kā Budžeta sekretariāta komandas loceklis ikdienā biju iesaistīts eiroparlamenta pozīciju, balsojumu un stratēģiju sagatavošanā un padomu sniegšanā parlamenta deputātiem. Mana atbildība bija budžets kultūras, pilsonības un drošības jomās. Parlamenta pozīcija šajā budžeta sadaļā bija sakņota pārliecībā, ka Eiropas mērogā vairāk jāinvestē mūsu māksliniekos, dizaineros, studentos, aktieros un citos radošajos prātos, lai piesaistītu viņu potenciālu “radošo industriju” attīstībai, pat ja budžeta kopapjoms tiek samazināts. Galu galā, pēc divu gadu darba, eiroparlamentam izdevās uzlabot Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu un pārliecināt dalībvalstis, ka 10% pieaaugums finansējuma programmai “Radošā Eiropa” ir pamatots un nepieciešams. Diena, kad notika parlamenta gala balsojums par šo programmu, man bija laimīga diena.

Vai jūs dalījāties savā priekā ar draugiem un ģimenes locekļiem?
Uzreiz pēc plenārsēdes balsojuma Strasbūrā, es ierakstīju jaunumus par finansējuma palielināšanu uz savas Facebook “sienas”. Mani draugi – topošie aktieri –, kas Londonā šobrīd studē aktiermeistarību, nekavējoties sāka spiest “man patīk” un izplatīja tālāk manu ziņu. Viņi pievienoja komentārus, kuros apliecināja pateicību. Tajā brīdi es sapratu, ka mans daždien nepateicīgais darbs ar tabulām, grafikiem, notām un juridiskiem argumentiem ir vainagojies ar konkrētu rezultātu, ko novērtē un izjūt grupiņa topošo profesionāļu. Tā bija patīkama, labi izdarīta darba sajūta.

Vienlaikus, tas ir arī konkrēts piemērs tam, ko ikdienā dara Eiropas ierēdņi. Tomēr daudzi uzskata, ka birokrātiskā mašinērija ir pārāk liela…
Patiešām, daudzi domā, ka Eiropas ierēdniecība ir bezizmēra un Eiropas budžets nav samērojams ar tiem ietaupījumiem un griezieniem, kurus iepriekšējos gados piedzīvojuši dalībvalstu nacionālie budžeti. Tomēr realitātē kopējais “birokrātu” skaits visā Eiropas sistēmā ir salīdzināms ar vienas Edinburgas (Skotija) pilsētas pārvaldes darbinieku skaitu un, piemēram, Eiropas Parlamenta gada budžets vienam nodokļu maksātājam gadā izmaksā ap 3 eiro – tikpat, par cik var nopirkt vienu labu tasīti kafijas Parīzē. Vai tiešām šādi – salīdzinoši – paskatoties, kāds vēl apgalvos, ka birokrātija ir par lielu?martins zemitis

Bet jūs taču nenoliegsiet, ka ES varētu būt efektīvāka tās darba organizācijā?
Neapšaubāmi Eiropas Savienībai ir jātiecas uz tālāku pārvaldes modernizāciju. Pastāv vēl pārāk daudz, manuprāt, lieku procedūru un uzlabojamu sistēmu. Daļēji tas skaidrojams ar “straujas augšanas sindromu” – no sākotnējām sešām dalībvalstīm 1950.gados līdz 28 dalībvalstīm šodien. Institūcijas, kaut arī mainījušas, ne vienmēr mainījušās tik ātri, lai samērotos ar jaunākajiem atklājumiem efektivitātē, ergonomikā un optimizācijā. Ilgie kompromisa meklējumi starp institūcijām un garie likumu ieviešanas termiņi reizēm padara neiespējamu ātri plūkt sava darba augļus. Ir jāiemācās pacietība un darba motivācija reizēm jārod vairāk abstraktos ideālos, nekā konkrētos sasniegumos.

Kādu jūs redzat Eiropas nākotni? Ko Eiropa mums visiem nozīmē ilgtermiņā?
Lielākais sasniegums Eiropas vēsturē ir tas, ka Eiropā valda miers un tā joprojām ir magnēts valstīm, kuras tiecas uz augstiem demokrātijas, cilvēktiesību un likuma varas standartiem. Veids, kā Eiropa ir spējusi “saspiesties ar mugurām kopā” un parādīt solidaritāti ar valstīm gan ziemeļos, gan dienvidos, kuras smagāk skārusi finanšu krīze, vēl un vēlreiz apliecina, ka dalīšanās un dziļi konflikti vairs nav iespējami. Šis ir projekts, kurš nav atdarāms. Protams, Eiropa debatēs par pareizāko ceļu uz priekšu. Protams, Eiropa katrreiz spers divus soļus uz priekšu un vienu – atpakaļ. Un, protams, ik pa brīdim Eiropa apstāsties, lai pārdomātu, kurš ir pareizākais ceļš uz priekšu. Bet Eiropa nenoies no sliedēm.

martins zemitis 2Vai jūs esat lepns piedalīties šajā procesā?
Kad Eiropas Savienībai pasniedza Nobela miera prēmiju, es kopā ar dažiem kolēģiem biju ceļā uz pusdienām Jacques Delors ēkā (kurā izvietotas divas ES kosultatīvās komitejas – Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomiskā un sociālā komiteja). Ceremoniju no Oslo pārraidīja uz liela ekrāna Delors ēkas lobijā. Todien es nokavēju pusdienas, bet apziņa, ka esi daļa no projekta, kurš nopelnījis pasaules augstāko miera prēmiju, iedvesmoja mani gan tajā dienā, gan daudzas dienas uz priekšu. Bet todien es biju īpaši lepns.

Vai jūs sevi uzskatāt par eiropieti, latvieti vai Briseles pilsoni?
Kaut kādās proporcijās, pa daļai no katra. Piemēram, mājās mums patīk gatavot belģu receptes, bet ar Latvijā augušām sastāvdaļām. Tos pašus parastākos pommes frites – divreiz eļļā ceptus kartupelīšus, kas ir tipiski beļģisks ēdiens, mēs cepam no izejvielām, kas Briselē atgādātas no Latvijas, jo mums šķiet, ka kartupeļi Briselē negaršo tā, kā Latvijā, un tieši garšas kā bērnības un dzimtenes atmiņas svešumā pietrūkst visvairāk. Tajā pašā laikā, kad es runāju ar kolēģiem par Eiropas kultūras galvaspilsētām, es jūtos rīdzinieks, jo mana dzimtā pilsēta šogad ir visas Eiropas kultūras galvaspilsēta. Kad stāstu par “dziesmoto revolūciju”, es jūtos latvietis, jo tā saucās revolūcija, kas atnesa Latvijas neatkarību. Visbeidzot, kad es domāju par vēsturi, es jūtos eiropietis, jo vēsture tik bieži ir sadalījusi Eiropu, bet mūsu izaicinājums tagad ir veidot gan kopēju Eiropas nākotni, gan arvien kopīgāku izpratni par Eiropas pagātni.

Daudzveidība, Solidaritāte, Miers. Eiropa ir mūsu nākotne, tā atkarīga no mums!

para

Martins Zemetis: Europa wird nicht auseinanderbrechen!

“Die Anzahl der MitarbeiterInnen aller EU-Institutionen gleicht dem des öffentlichen Dienstes der Stadt Edinburgh.”

Nach seinem Studium in den Vereinigten Staaten von Amerika, widmete sich der sport- und kulturbegeisterte Vater zweier Kinder, Martins Zemetis, ganz Europa und arbeitete zunächst im Budgetausschuss des Europäischen Parlaments, bevor er im Jänner 2014 in die Vertretung der Europäischen Kommission in Riga wechselte. Das Brüsseler “Steak-frites” ist nach wie vor seine Lieblingsspeise.
Für den Letten ist es wichtig, dass er als Teil des europäischen Projekts seinen Beitrag zu einem besseren Europa leisten kann. Ganz besonders stolz war er, als die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Er betont, dass die Anzahl der EU-MitarbeiterInnen entgegen einer weit verbreiteten Meinung relativ gering ist. Aber auch die europäische Verwaltung muss verbessert werden und sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Der Erfolg Europas? Der Frieden. Und dass andere Länder nach wie vor der Europäischen Union beitreten wollen, um von unseren hohen Standards in Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten profitieren zu können.
Europäisch fühlt sich Martins Zemetis beim Gedanken an die Geschichte Europas, wogegen er ganz Lette ist, wenn er an die “singende Revolution” denkt, die die politische Änderung in seinem Lande brachte. Und er ist stolzer Bürger von Riga, der Europäischen Kulturhauptstadt 2014.

Vielfalt, Solidarität, Frieden. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Martins Zemitis: L’Europe ne sera pas défaite!

“Le nombre total de fonctionnaires qui travaillent pour l’Union européenne de 28 états membres est comparable à celui de l’administration de la ville d’Edimbourg”

Martins a étudié aux Etats Unis, mais c’est en Europe qu’il a décidé de travailler. D’abord à Bruxelles puis depuis peu de retour en Lettonie, son pays d’origine, il reste fasciné par le projet européen. C’est pendant son séjour de l’autre côté de l’Atlantique qu’il a compris que ce projet à 28 dans 24 langues n’avait rien d’ordinaire, que malgré ses soubresauts la machine allait toujours trouver en elle l’énergie d’aller de l’avant.
Pour Martins, même si les processus de décision sont longs et compliqués, il n’en reste pas moins que c’est ce magnétisme qui continue d’attirer des candidats à l’adhésion, aspirant aux mêmes standards que l’Union en terme de droits de l’homme, d’état de droit et de démocratie. L’Union peut toujours mieux faire pour moderniser son administration, au service de ses citoyens, il le reconnait volontiers. Alors il essaie d’appliquer au quotidien cette maxime qu’il a trouvée dans une des biographies politiques qu’il aime lire, et qu’il a fait sienne « quand on entreprend quelque chose, pourquoi ne pas le faire le mieux possible ? »

Diversité, Solidarité, Paix. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Maria Helena Costa: L’Europe c’est l’unité dans la diversité!

Nationalité: Portugaise
Occupation: Huissier au Comité des Régions (CoR)
Hobbies: Lecture, théâtre, cinéma, marche nordique

Versão em português
Une autre voix de Portugal: Dulce, l’amie d’Helena
Deutsche Zusammenfassung
English Summary

Vous habitez Bruxelles depuis longtemps?
Depuis 38 ans déjà. Ce n’est pas le beau temps qui m’a attirée ici, mais la situation économique au Portugal qui m’a fait quitter mon pays. Après que le Portugal est devenu membre de l’Union en 1986, j’ai participé à un concours général pour le personnel de l’Union européenne et voilà, j’ai commencé à travailler pour l’Europe pas longtemps après.helena costa 4

Vous avez toujours voulu travailler pour l’Europe ?
Il faut savoir que jusqu’en 1986, l’Europe n’était pour moi qu’une utopie, un monde à part. Ce n’est qu’après l’adhésion du Portugal que je me suis dit que peut-être un jour je pourrais travailler pour l’Europe. Je n’y croyais pas trop, mais c’est là que l’idée est née, et ce fût ma grande chance

Après tellement d’années de travail au sein de l’Union, vous définiriez l’Europe comment ?
L’Europe, c’est une magnifique ouverture à l’autre. C’est un enrichissement, et si on veut bien se donner la peine d’être attentif, on apprend et on s’enrichit tous les jours en travaillant ici.

L’Europe, c’est une magnifique ouverture à l’autre.

C’est cela que vous ressentez dans votre travail au quotidien ?
Oui, quand on a l’opportunité de parler un peu avec les autres, d’avoir des conversations avec certains membres du Comité des Régions, on comprend mieux la réalité qui est la leur. On peut ensuite la comparer à notre propre réalité. Après cela, on réalise vite qu’il y a beaucoup de poids et de mesures dans notre belle Union européenne. C’est vraiment l’unité dans la diversité!

Vous croyez en une identité européenne ?
Pour cela, il faut avant tout se sentir appartenir à un lieu, à un endroit, à une culture. C’est cette base qui vous donne la possibilité de vous ouvrir aux autres. Si vous êtes bien dans votre culture, alors vous arriverez à vous ouvrir aux autres. En tous cas, c’est ce qui m’est arrivé à moi.

Solidarité, Respect, Tolérance. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!

para

Maria Helena Costa: A Europa é a unidade na diversidade!

Nacionalidade: Portuguesa
Profissão: Contínuo de reuniões no Comité das Regiões (CoR)
Hobbies: Leitura, teatro, cinema, marcha nórdica

helena costa 1Mora em Bruxelas há muito tempo?
Há 38 anos.Não foi o bom tempo que me atraíu, mas a situação económica em Portugal que me fez deixar o meu país. Depois da adesão de Portugal em 1986, participei num concurso geral para o pessoal da União europeia e comecei a trabalhar para a Europa 3 anos depois.

Sempre quis trabalhar para a Europa?
Até 1986 a Europa era para mim uma utopia um mundo à parte.Só depois da adesão de Portugal
é que pensei que poderia um dia trabalhar para a Europa, não acreditei muito mas foi aí que a ideia nasceu e considero que foi a minha grande oportunidade.

Depois de tantos anos de trabalho na União, como definiria a Europa?
A Europa é uma magnífica abertura ao outro. É um enriquecimento e aprendizagem quotidianos
em todos os sentidos, humano pessoal, profissional

A Europa é uma magnífica abertura ao outro

É o que sente no seu trabalho de todos os dias?
Sim é o que sinto, quand converso com outros colegas ou membros do CdR compreendo a realidade deles e comparo com a minha própria realidade.Aí apercebo-me que há muitos pesos e medidas na nossa bela União Europeia. É verdadeirament a unidade na diversidade!

Acredita em uma identidade europeia?
Para isso é fundamental sentir que pertencemos a um lugar, a uma cultura. É essa base que nos dá a possibilidade de nos abrirmos aos outros. Se se sentir bem na sua cultura, então mais fácilmente se abrirá aos outros.Em todo o caso, foi assim que se passou comigo.

Solidariedade, Respeito, Tolerância. A Europa é o nosso futuro e está nas nossas mãos!

para

Dulce Costa: l’Europe doit défendre les droits fondamentaux des citoyens européens

Age:35
Nationalité: Portugaise
Occupation: Fonctionnaire
Hobbies: Voyager, lire, la peinture et arts décoratifs
Mon lien avec Maria Helena: Nièce et filleule

Comment l’Europe influence votre vie?
L’intégration dans le marché unique a permis la libre circulation des biens, des services et des personnes. Cela a changé considérablement la façon de vivre des européens: ce changement nous donne la possibilité d’étudier, de voyager, de travailler dans n’importe quel état membre. Nous ne sommes plus isolés dans notre pays, et avons une porte ouverte sur le village global auquel nous appartenons.

Qu’est ce qui retient le plus l’attention de vos compatriotes par rapport à l’Europe?
Actuellement, les plus grandes préoccupations des gens sont en rapport avec le chômage, le système de santé et l’éducation. Dans un marché beaucoup plus globalisé, les effets de la crise se multiplient et la plupart des entreprises sont touchées. Le taux élevé du chômage associé à la perte croissante du pouvoir d’achat recentre tous les européens sur la satisfaction des besoins élémentaires comme la santé, l’éducation, la justice, sans parler de l’accès à la culture qui devient un luxe de riches.

Quel est votre plus grand souhait pour l’Europe?
Je souhaite que l’Europe défende les valeurs de liberté, de sécurité, de prospérité, de démocratie et de justice pour ses citoyens. Que les droits de l’homme soient respectés et que la liberté et dignité humaine soient assurées. Ce n’est qu’en garantissant la défense des droits fondamentaux qu’il est possible de structurer une société plus juste et fraternelle, en même temps que plus compétitive et plus riche de promesses.

Comment vous connaissez Helena et quel regard portez-vous sur ce qu’elle fait à Bruxelles?
J’ai accompagné le parcours de vie de ma tante (et marraine depuis toujours, et j’ai même eu l’opportunité de lui rendre visite à son travail. C’est une personne aux principes et valeurs bien enracinés, je sais donc qu’elle fait toujours preuve d’une grande responsabilité dans toutes les tâches qu’elle accomplie. A Bruxelles, j’espère qu’elle pourra faire connaître un peu de la réalité qui se vit au Portugal, en signalant par exemple les situations à corriger et améliorer. Elle pourra aussi valoriser ce que nous avons de positif, en montrant les coutumes, traditions, bonnes pratiques et projets innovants qui nous rendent uniques et nous distinguent des autres citoyens européens.

Liberté, Sécurité, Prospérité. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!

para

Dulce Costa: A Europa deve defender os direitos fundamentais dos cidadãos europeus

Age:35
Nacionalidade: Portuguesa
Profissão: Administrativa
Hobbies: Viajar, leitura, pintura, artes decorativas
Ligação com a Helena: sobrinha e afilhada

Que influência tem a Europa na sua vida?
A integração no Mercado Único permitiu a livre circulação de bens, serviços, pessoas e mudou extraordinariamente o modo de vida dos europeus em geral. Com esta alteração é possível estudar, viajar, trabalhar em qualquer um dos estados-membros. Deixamos de estar isolados no nosso país e passamos a ter uma dimensão mais alargada da aldeia global em que estamos inseridos.

O que pensa que incomoda mais os seus compatriotas em relação à Europa?
Atualmente as maiores preocupações estão relacionadas com o desemprego, sistema de saúde e educação. Mum mercado cada vez mais globalizado, os efeitos da crise vão-se multiplicando e a generalidade das empresas vai sendo atingida. A elevada taxa de desemprego associada a uma crescente perda de poder de compra condiciona as pessoas na satisfação das suas necessidades básicas como são a saúde, a educação, à justiça, para já não falar do acesso à cultura que acaba por se tornar um luxo de ricos.

Qual é o seu maior desejo para a Europa?
Desejo que a Europa defenda os valores de liberdade, segurança , prosperidade, democracia e justiça dos cidadãos. Que haja respeito pelos direitos do Homem, e que seja assegurada a sua liberdade e dignidade. Só garantindo a defesa dos direitos fundamentais é possivel estruturar uma sociedade mais justa e fraterna e, simultaneamente mais competitiva e promissora.

Como é que conhece a Helena e como vê o que ela faz em Bruxelas?
Eu sei o que a minha tia (e madrinha) faz porque fui acompanhando o seu percurso de vida e já tive oportunidade de a visitar algumas vezes no seu local de trabalho. Sendo uma pessoa de principios e valores bem enraizados sei que tem sempre como linha orientadora uma conduta de responsabilidade em qualquer tarefa desempenhada. Dentro das suas possibilidades espero que possa dar a conhecer um pouco da realidade vivida em Portugal , sendo uma voz ativa na denuncia de situações a corrigir. Por outro lado, e porque tambem devemos valorizar o que temos de positivo (e que é muito), ter oportunidade de mostrar costumes, tradições, boas práticas e projetos inovadores que nos individualizam e distinguem dos demais cidadãos europeus.

Liberdade, Segurança, Prosperidade. A Europa é o nosso futuro e está nas nossas mãos!

para

Maria Helena Costa: Europa ist Einheit in der Vielfalt!

helena costa 5„Wenn Sie sich wohl in Ihrer Kultur fühlen, dann sind Sie auch offen für andere. So ist es mir jedenfalls gegangen.“

Die schwierige wirtschaftliche Situation in ihrem Heimatland veranlasste die Portugiesin Maria Helena Costa vor 38 Jahren nach Brüssel auszuwandern. Seit dem Beitritt Portugals zur EU arbeitet sie als Amtsbote für die EU Institutionen, derzeit im Ausschuss der Regionen. In ihrer Arbeit im Dienst der Mitglieder des Ausschusses der Regionen sorgt sie dafür, dass die Politiker der Regionen und Städte Europas, die sich zu Beratungen in Brüssel treffen, alle Dokumente erhalten, alle ihre administrativen Fragen – trotz Sprachschwierigkeiten -beantwortet bekommen und sich in einem perfekt vorbereitetem Sitzungsaal treffen können.
Europa bedeutet für Maria Helena Öffnung und Bereicherung. Sie ist von der europäischen Idee überzeugt. Sie fühlt sich wohl in ihrer Kultur, was ihr ermöglicht, sich auch für andere Kulturen zu interessieren. In ihrer Freizeit begeistert sie sich fürs Lesen, Theater, Kino und Nordic Walking.

Solidarität, Respekt, Toleranz. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Maria Helena Costa: Europe is unity in diversity!

“Europe is a fantastic gateway to a world of new experiences”helena costa 2

Maria Helena Costa, an usher at the Committee of the Regions, left the sunny climes of Portugal to come to Brussels 38 years ago to find a better job. Before 1986, the idea of working for Europe was just a dream, but one that finally came true after Portugal joined the EU.
Europe for her is not just about the politics but about the rich diversity of people and cultures – every day you can learn something new. This is one of the things she enjoys most about her job, talking to the various local and regional politicians from across the EU who are members of the Committee, learning about their experiences and what life is like for them.
And yet for all the many differences between EU citizens and countries, she believes in a sort of European identity. It’s important to have an identity, a culture, but to be open and receptive to the identities and cultures of others. That is her personal experience of what it means to be a European.

Solidarity, Respect, Tolerance. Europe is our future. It’s up to all of us.


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Terje Peetso: Europe cares about your health!

Age: 50
Nationality: Estonian
Occupation: Policy officer for eHealth matters in the Health and Wellbeing unit in DG Communications Networks, Content and Technology
Hobbies: music, literature, travel, bridge
Languages you speak: Estonian, English, Russian, French and Finnish

Read it in Estonian
Another voice from Estonia: Terje’s sparring partner
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

terje peetso 1You now work in the European Commission, but you first trained as a medical doctor, didn’t you?
That’s right. My mother worked as a doctor and I think she was an excellent role model for both me and my sister, as we both became medical doctors. But when I was looking to change jobs in January 2003, I saw an advert on the opportunities to work for the EU and it seemed like an interesting new challenge. Estonia was not even an EU member state back then, but I sent in my application and got the job.

Did your job change a lot as a result?
Before I joined the EU, I was working for a pharmaceutical company, which meant I was already familiar with the international cooperation aspect of the role. And thanks to my earlier involvement in the work of a health NGO I also knew just how much can be done at the European level for public health and for healthcare systems. My current role working on eHealth issues means that I’m still staying close to my roots!

Isn’t healthcare more of a national issue?
It’s true that healthcare is mostly a competence of the member states, but there are many ways that the EU can support them in this area. Take for example Horizon 2020, the new Research and Innovation Programme of the European Union, which is an excellent way to support healthcare research across the EU and will help to improve healthcare at the regional and local level. And in fact there are some areas – such as eHealth – where everyone has agreed that EU-level cooperation would help achieving better results.

People often say that the decision-making process at the EU level is too slow, but in fact sometimes it needs to be slow to allow sufficient time for assessing all the pros and cons of an issue.

How do you define ‘better results’?
Well, for example, we want to put a system in place across the EU that will give doctors access to patients’ electronic health records if they need medical assistance when they are in another EU member state. Or in a similar vein, we are moving towards a system of cross-border ePrescriptions that would allow citizens to get the medication they are prescribed at home from pharmacies abroad. The freedom to travel quickly and easily wherever we want to in Europe is one of the many privileges we all benefit from as EU citizens, so making it easier to do so healthily is best dealt with at the European level.

Is it hard to get all 28 member states to agree on this sort of EU-level action in an area where national authorities still take the lead?
It needs to be stressed once again that at the EU level healthcare is mainly addressed when it comes to cross-border issues although certain information sharing and learning from best practices happens also in other areas of healthcare. It’s certainly true that attitudes need to evolve. We all need to try to listen and understand more. People often say that the decision-making process at the EU level is too slow, but in fact sometimes it needs to be slow to allow sufficient time for assessing all the pros and cons of an issue. We have to take the maximum out of the system, allowing everybody – not just experts or institutions but citizens as well – to have their say, with all the necessary facts and figures at their fingertips.

You’ve been in Brussels for some time now. Do you like living there?
Well, one thing that continues to strike me even after all this time is how the food in Belgium is so different from Estonian food. I have got used to it now of course, but there are still certain items that I always bring back with me from Estonia. Predominantly rye bread, but there are always a few other items that always seem to find their way into my bag – my luggage is almost always overweight when I come back to Brussels! But at the same time I have learned a lot more about cheese from living in Brussels, and one thing I particularly appreciate is that the first local strawberries arrive as early as May! I also adore the small bakeries in Brussels that such offer a wonderful choice of fresh bread and fantastic cakes – from tiny little things to great big ones.

Where do you feel at home? Do you still feel Estonian?
My home is where my family is, and they are in Tartu. So in that sense I am a citizen of Tartu. But at the same time I feel both Estonian and European. When I’m on the subject of winter, then I’m definitely an Estonian, because that is what I miss most when I’m in Brussels – although of course most of my colleagues do not share my love for snow, sunshine and temperatures of 20 below freezing! But when I’m on the subject of eHealth, then I’m definitely a European. This is what I work on in Brussels and something that I can see has great potential benefits for all Europeans. The diversity of life in Brussels is something I also cherish. My children have now returned to Estonia, but I am sure that their years in Brussels have helped them to understand more about the many different faces of Europe and to accept it in all its diversity.

Health, Solidarity, Equality. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Terje Peetso: Euroopa hoolib su tervisest!

Vanus: 50
Rahvus: eestlane
Amet: Euroopa Komisjoni kommunikatsioonivõrkude ja tehnoloogia peadirektoraadi tervise ja heaolu üksuses eTervise valdkonnaga tegelev poliitikaametnik
Hobid: muusika, kirjandus, reisimine, bridž
Keeled: eesti, inglise, vene, prantsuse ja soome

terje peetso 2Praegu töötate Euroopa Komisjonis, kuid tegelikult olete ju õppinud arstiks?
Vastab tõele. Ka mu ema oli arst. Minu arvates oli ta suurepärane eeskuju nii mulle kui mu õele, sest me mõlemad valisime arsti elukutse. Kui ma 2003. aasta jaanuaris vaatasin ringi töökohavahetuse mõtetega, märkasin kuulutust, kus pakuti võimalust asuda tööle Euroopa Liidu heaks. See tundus uue ja huvitava väljakutsena. Tol ajal ei olnud Eesti veel Euroopa Liidu liikmesriik, kuid ma saatsin avalduse ja saingi selle töökoha.

Kas selle tulemusena muutusid Teie tööülesanded palju?
Enne Euroopa Liidu avalikku teenistusse asumist töötasin ühes ravimifirmas, mistõttu olin juba tuttav rahvusvahelise koostöö aspektidega. Tänu mu varasemale kaasatusele tervisealase mittetulundusühingu töösse teadsin ka seda, kui palju on Euroopa tasandil võimalik ära teha rahvatervise ja tervishoiusüsteemide heaks. Minu praegune töö eTervise alal tähendab aga seda, et ma tegutsen jätkuvalt mulle tuttavas ja südamelähedases valdkonnas!

Sageli öeldakse, et Euroopa Liidu tasandil on otsustusprotsess liiga aeglane, kuid tegelikult peabki see mõnikord aeglane olema, et anda piisavalt aega kõigi poolt- ja vastuargumentide hindamiseks.

Kas tervishoid pole rohkem mitte liikmesriigi teema?
On tõsi, et tervishoid kuulub peamiselt liikmesriigi pädevusse, kuid Euroopa Liit saab palju ära teha, et neid selles valdkonnas toetada. Võtame kasvõi Euroopa Liidu uue teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020, mis on suurepärane võimalus toetada tervishoiualaseid teadusuuringuid kogu Euroopa Liidus ning mis aitab kaasa tervishoiu edendamisele nii piirkondlikul kui kohalikul tasandil. Kõik on nõus, et mõnes valdkonnas, sealhulgas ka eTervise alal, aitab Euroopa Liidu ülene koostöö saavutada paremaid tulemusi.

Kuidas Te määratlete “paremaid tulemusi”?
Näiteks tahame me luua Euroopa Liidu ülese süsteemi, mis võimaldaks arstidel pääseda ligi patsientide elektroonilistele terviseandmetele. Seda juhul, kui patsiendid vajavad arstiabi mõnes muus liikmesriigis. Samuti liigume piiriülese süsteemi eRetsept suunas, mis võimaldaks kodanikel osta ravimeid ükskõik millisest välismaa apteegist oma pere- või eriarsti poolt kodumaal väljastatud digiretseptiga. Vabadus reisida kõikjal Euroopas kiiresti ning hõlpsalt on üks paljudest eelistest, millest me Euroopa kodanikena kõik kasu saame. Seda, et piiriülene liikumine lisaks lihtsusele ka tervisega seonduvat arvestaks, saab kõige paremini korraldada Euroopa Liidu tasandil.

Kas on raske leida ühist keelt kõigi 28 liikmesriigiga ja leppida kokku Euroopa Liidu ülestes meetmetes valdkonnas, kus liikmesriikide ametivõimudel on juhtroll?
Tuleb veelkord rõhutada, et ehkki Euroopa Liidu tasandil võetakse tervishoid jutuks peamiselt koos piiriüleste teemadega, jagatakse teavet ning õpitakse parimatest kogemustest ka tervishoiuvaldkonniti. Igal juhul on selge, et mõtteviise saab ja tuleb veel kujundada. Tuleb püüda rohkem kuulata ja mõista. Sageli öeldakse, et Euroopa Liidu tasandil on otsustusprotsess liiga aeglane, kuid tegelikult peabki see mõnikord aeglane olema, et anda piisavalt aega kõigi poolt- ja vastuargumentide hindamiseks. Tuleb võtta maksimum süsteemist, mis puudutab igaüht – mitte üksnes eksperte või institutsioone, vaid ka kodanikke – võttes arvesse nende arvamust koos kõigi neile teadaolevate vajalike faktide ja numbritega.

Te olete olnud Brüsselis juba üsna pikka aega. Kuidas meeldib Teile siinne elu?
Üks asi, mis mind pärast kõiki neid siin veedetud aastaid jätkuvalt hämmastab, on see, kui palju Belgia toit Eesti toidust erineb. Nüüdseks olen ma muidugi ära harjunud, kuid ikka toon ma iga kord Eestist midagi ühes. Eelkõige rukkileiba, kuid mitte ainult. Alati leiavad ka muud toiduained tee mu kohvrisse, mistõttu on mu pagas Brüsselisse naasmisel pea alati ülekaaluline! Siin elades olen õppinud lugu pidama erinevatest juustusortidest. Üks asi, mida ma aga siin kevadeti pikisilmi ootan, on esimeste kohalike maasikate letilejõudmine juba maikuus. Veel armastan ma üliväga Brüsseli pisikesi pagarikodasid – nende suurepärast valikut ahjusooje saiu-saiakesi ja fantastilisi kondiitritooteid alates tibatillukestest kookidest kuni hiiglaslike tortideni.

Millist paika peate oma koduks? Kas tunnete end ikka veel eestlasena?
Mu kodu on seal, kus on mu pereliikmed – ja nemad on Tartus. Selles mõttes pean ma end Tartu kodanikuks. Kuid samal ajal tunnen ma end ka nii eestlase kui eurooplasena. Mis puutub suhtumisse talve, siis olen ma igal juhul eestlane, sest korralikust talvest tunnen ma siin Brüsselis olles kõige rohkem puudust. Selge on muidugi see, et suurem osa mu kolleegidest ei jaga mu vaimustust karge ja lumerohke talve suhtes, mil külma on paarkümmend pügalat. Kui ma aga pean silmas eTervist, siis tunnen ma end kindlasti eurooplasena. Selle kallal ma siin Brüsselis töötan ja selles näen ma suurt potentsiaali kõigi Euroopa kodanike hüvanguks. Mind lummab Brüsseli elu mitmepalgelisus. Mu lapsed on nüüd tagasi Eestis, kuid ma olen kindel, et Brüsselis veedetud aastad aitasid neil paremini mõista Euroopa erinevaid külgi ning võtta neid omaks kogu oma mitmekesisuses.

Tervis, solidaarsus, võrdsus. Euroopa on meie tulevik. See on meie kõigi jaoks!

para

Jüri Ploom: Efficiency matters!

Age: 43
Nationality: Estonian
Occupation: Solicitor
Hobbies: tennis
My link with Terje: family friend for many years

How do you get aware of the EU in your daily life in Estonia?
Well, Europe certainly makes it easier for me to travel around, and for my business it opens opportunities to trade and to work internationally. At the same time, though, the EU means I have to deal with a lot of paperwork. I sometimes have the impression that Europe has created too many ridiculous rules covering even the most basic of issues.

Do you think other people in your country share your view on Europe?
I feel that people here in Estonia sometimes have the impression that there are two different Europes, moving at different speeds: “Old Europe” and “Eastern Europe”. They also worry about the growth in immigration as a result of European integration, and there is a feeling that the EU institutions are inefficient and expensive. We feel that so much of their everyday work could be done electronically and that a lot of people who have moved to Brussels could return to their home country. At the moment we have very little idea what all those EU civil servants actually do all day!

What is the main change you would like to see in Europe?
I would like a more competitive Europe. A Europe that is more flexible and easier to manage.

Mobility and Free Trade. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Terje Peetso: Europa sorgt sich um Ihre Gesundheit!

“Der freie Personenverkehr ist für uns EU-BürgerInnen ein wichtiges Privileg innerhalb der EU, wenn wir dabei auch noch eine europaweite Gesundheitsversorgung haben, ist es umso besser.”

In ihrer Arbeit im Bereich e-Gesundheit in der Generaldirektion für Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien der Europäischen Kommission kann die Estin Terje Peetso ihre Ausbildung als Medizinerin gut anwenden.
Das Gesundheitswesen ist natürlich nach wie vor Kompetenz der EU Mitgliedstaaten. Nichtsdestotrotz unterstützt das EU Forschungsprogramm Horizon2020 gerade diesen Bereich auch auf europäischer Ebene. Die Menschen denken oft, dass die Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene so langwierig sind, aber das ist nach Terjes Auffassung notwendig, um wirklich alle Vor- und Nachteile abwägen zu können und alle Interessierten am Konsultationsprozess beteiligen zu können.
Terje Peetso fühlt sich als Estin, wenn sie an ihre Familie denkt, denn diese lebt in Tartu. Zur Überraschung aller ihrer KollegInnen vermisst sie den estnischen Winter mit Schnee, Sonne und -20 Grad Celsius. Aber die große Auswahl an Mehlspeisen und Käse sowie die frischen Erdbeeren ab Anfang Mai begeistern sie in Brüssel. Privat verbringt die Estin ihre Freizeit gerne mit Musik, Literatur, Reisen und Bridgespielen.

Gesundheit, Solidarität, Gleichberechtigung. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Terje Peetso: L’Europe a votre santé à cœur!

“La liberté que nous avons de circuler vite et facilement où nous le souhaitons en Europe est l’un des nombreux atouts de l’Union, alors s’assurer que nous puissions le faire en pleine santé c’est aussi une tâche pour l’Europe.”

Docteur de formation, Terje a travaillé dans des environnements internationaux avant même de rejoindre Bruxelles, que ce soit dans l’industrie pharmaceutique ou dans une ONG. Aujourd’hui, elle aborde les questions de santé par le prisme européen en cherchant à décloisonner les systèmes de santé pour les mettre à l’heure de la libre-circulation des personnes et des biens. C’est à l’Europe de proposer des solutions qui connectent les 28 systèmes de santé nationaux. Mais pour que cela se fasse sans accroc, il faut prendre le temps de la discussion avec tous les acteurs impliqués. L’enjeu, c’est de permettre à 500 millions de personnes de pouvoir voyager en pleine santé !

Santé, Solidarité, Egalité. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous !


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Morten Løkkegaard: Europe needs many local anchors presenting a new narrative!

Age: 49
Nationality: Danish
Occupation: Member of European Parliament, ALDE, vice chair of the CULT-committee
Hobbies: Tennis, literature, wine
Languages you speak: Danish, English
Family info: Married to Connie Dahl Løkkegaard, father of four

Interview på dansk
Another voice from Denmark: Morten’s sparring partner
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

morten  lokkegaard1You are a politician but this is really your second career. You made your start in journalism, didn’t you?
Yes indeed, due to my upbringing I have always had a huge interest in societal issues, democracy, civil rights and freedom of expression. Therefore it was a natural choice for me to become a journalist. After graduating from the Danish School of Journalism in Aarhus, I started as a reporter for a Danish Newspaper “Morgenavisen Jyllands-Posten”, covering business, finance, and later on I also covered the political life in the Danish Parliament. In 1990 I started working at the Danish Broadcasting Corporation (DR). From 1994 on I helped to develop a new TV-concept for investigative journalism called Søndagsmagasinet, which I hosted and edited for almost 10 years. Last, but not least, I was the anchor on the 9 o’clock news. This clearly shows, that I have always had a passion for communication – which I also use in my work now as a politician.

And when did you make the switch to politics?
That was in 2009 when I was offered the chance to become a candidate for the Danish Liberal Party and got elected for the European Parliament. They have been some very interesting years. I am running for re-election in May 2014 so I hope to continue.

If the European Project is going to survive, a new narrative is needed.

Do you still work on the same topics that interested you when you were a journalist?
Since becoming a Member of the European Parliament I have been working as vice chairman for the Committee on Culture and Education (CULT) and a Member of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO). In IMCO I focus particularly on Europe’s Internal Market. My latest report for the Parliament dealt with the issue of updating SOLVIT, an online problem-solving network created by the EU in which Member States work together to solve problems caused by the misapplication of Internal Market law by public authorities.

But you are not only interested in the market issue I suppose?
Obviously not. As a vice chair of the Culture and Education Committee I worked in particular on the recent upgrade of Erasmus, the new Erasmus+ programme, where I represented the ALDE group in the negotiations. This work was successfully finished in autumn 2013. We managed to secure a higher budget for the programme, which is one of Europe’s best pieces of legislation and aims to increase the European mobility of students, pupils and many other citizens.

So mobility in Europe is a success of the European integration you cherish?
The Single Market with free movement for goods, capital, services and workers is the cornerstone of the EU, even though there is still room for improvements. That is why the Commission also re-launched the ideas a few years back, because there is a huge unexploited potential in the Single Market, for instance the digital Single Market.

Do you have the feeling that people in Europe recognize the success of the EU?
When I was a journalist I experienced how hard it is for the European debate to get the proper media attention, even though it has a huge influence on national politics. As an MEP I have a unique opportunity to become part of this debate and I do my best in order to reach out to the public. This is also reflected in the EU’s New Narrative initiative, of which I was the initiator. This project is now driven by the European Commission, and a group of 20 members consisting of artists, intellectuals and scientists who have been working and debating since the spring of 2013 on what the new vision for Europe can be. The New Narrative is an addition to the story about the EU being a peace project, and not a substitute for it. I have been following their work closely, and the text published in March 2014 is an interesting starting point for the debate on what it means to be a European.

Is yours an office job or do you get to travel around?
In order to meet the right people, to get the right insights, I do have to travel. Besides the Parliamentary work in the two Committees and in my constituency in Denmark, I have a keen interest in the Parliament’s new possibilities regarding international trade agreements. It is not enough to look at national politics. We live in a globalised world, and we need Europe to strengthen our voice at a global level. Therefore I have been following the work in the Committee on International Trade and have been travelling to Asia, the US and South Africa to create networks and understanding for the EU.

Is there a negative myth about Europe you want to rectify? What is your biggest wish for Europe?
The current debate on social welfare tourism is a negative myth, and it will most likely become one of the key debates in the European elections. Free movement is one of the EUs greatest achievements, for which we need to raise public awareness. I hope that the European integration process will continue. We need to stand united in Europe, especially in the globalised world of the 21st century.

Education, Culture and Internal Market. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Morten Løkkegaard: Den nye fortælling skal bestå af mange lokale holdepunkter – det har Europa brug for

Alder: 49
Nationalitet: Dansk
Beskæftigelse: medlem af Europa-Parlamentet, ALDE-gruppen, næstformand i Kultur- og Uddannelsesudvalget
Hobby: Tennis, litteratur, gode vine.
Sprog: Dansk, engelsk
Familie: Gift med Connie Dahl Løkkegaard, far til fire

morten  lokkegaard2Du er politiker, men det er i virkeligheden din anden karriere. Du begyndte i den journalistiske verden, ik?
Pga. min opvækst har jeg altid haft en stor interesse for samfundsmæssige problemstillinger, demokrati, borgernes rettigheder og ytringsfrihed. Derfor var det naturligt for mig at blive journalist. Da jeg blev uddannet som journalist fra Aarhus Journalisthøjskole, begyndte jeg at arbejde på Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor jeg dækkede Erhverv & Økonomi og Christiansborg-redaktionen. I 1990 begyndte jeg at arbejde for Danmarks Radio (DR). Fra 1994 og frem var jeg med til at udvikle et nyt TV-koncept om undersøgende journalistik, der blev kaldt Søndagsmagasinet, hvor jeg var vært og redaktør i næsten 10 år. Sidst, men ikke mindst, har jeg været studievært på TV-Avisen. Min karriere inden for journalistikken er med til at understøtte min særlige interesse for kommunikation, hvilket jeg også har kunnet brug i mit arbejde som politiker.

Og hvornår skiftede du over til politik?
Det var i 2009, da jeg fik chancen for at blive kandidat for Venstre og efterfølgende blev valgt ind i Europa-Parlamentet. Det har været nogle meget interessante år. Jeg genopstiller til valget i maj 2014, hvor jeg håber på genvalg.

Hvis det europæiske projekt skal overleve, har vi brug for en ny fortælling.

Arbejder du stadig med de samme områder, der interesserede dig, da du var journalist?
Siden jeg blev medlem af Europa-Parlamentet, har jeg været næstformand for Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) og medlem af Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). I IMCO har jeg især fokuseret på Europas indre marked. Min seneste rapport handlede om opdateringen af SOLVIT-centrene, der er et online europæisk hjælpecentrer, hvor medlemsstaterne samarbejder om at løse problemer, når myndigheder tolker reglerne forskelligt i det indre marked.

Du er ikke kun interesseret i spørgsmål om det indre marked, antager jeg?
Naturligvis ikke. Som næstformand for CULT har jeg som det seneste arbejdet med opgraderingen af Erasmus-programmet, det nye Erasmus+ program, hvor jeg var forhandler for ALDE-gruppen. Arbejdet blev afsluttet med succes i efteråret 2013. Det er lykkedes os at sikre et højere budget for programmet, der er et af Europas bedste initiativer, og som øger mobiliteten blandt europæiske studerende og borgere.

Så du anser mobiliteten i Europa som en særlig succes for den europæiske integration?
Det indre marked med fri bevægelighed for varer, kapital, service og arbejdskraft er en af hjørnestenene i EU, selvom det stadig er plads til forbedring. Derfor lavede Kommissionen også en relancering af det indre marked for et par år siden, fordi det er et kæmpe uudnyttet potentiale i det indre marked, som fx det digitale indre marked.

Føler du, at borgerne i Europa anerkender EU’s succes?
Da jeg var journalist, oplevede jeg på nærmeste hånd, hvor hårdt det var at ”bryde igennem muren” og få den rette opmærksomhed til den europæiske debat, selvom det har stor indflydelse på national politik. Som medlem af Europa-Parlamentet har jeg en unik mulighed for at blive en del af debatten, og jeg gør mit bedste for at ”bryde igennem muren” og komme ud til borgerne. Dette afspejler sig også i projektet om ”Den Nye Fortælling for Europa”, som jeg er initiativtager til. Projektet er sidenhen blevet fulgt op af Kommissionen, og siden foråret 2013 har en gruppe bestående af 20 medlemmer – kunstnere, videnskabsfolk, skribenter og tænkere – arbejdet på at finde en ny vision for, hvad Europa er. Den nye fortælling er et supplement til den nuværende fortælling om EU som et fredens projekt, og ikke en erstatning. Jeg har fulgt gruppens arbejde meget tæt, og teksten, der netop er blevet præsenteret i marts 2014, er et godt spændende udgangspunkt for den videre debat for, hvad det vil sige at være europæer.

Er dit arbejde et typisk kontorarbejde, eller rejser du meget rundt?
For at møde mennesker og få mange indspark er jeg nødt til at rejse. Ud over det parlamentariske arbejde i de to udvalg (IMCO og CULT) og min valgkreds i Danmark, har jeg en særlig interesse i Europa-Parlamentets nye kompetencer i forhold til handelsaftaler. Det er ikke nok kun at se på national politik. Vi lever i en globaliseret verden, og vi har brug for Europa for at styrke vores stemme på et globalt niveau. Derfor følger jeg arbejdet i Udvalget for International Handel (INTA) og har rejst i både Asien, USA og Sydafrika for at skabe netværk mellem EU og omverdenen og udbrede en forståelse for Europa.

Er der en negativ myte om Europa, du vil afhjælpe? Og hvad er dit største ønske for Europa?
Den nuværende debat om velfærdsturisme er en negativ myte, og det vil med sikkerhed blive et af kernepunkterne i debatterne til Europa-Parlamentsvalget. Fri bevægelighed er en af EU’s største bedrifter, og det skal vi minde borgerne om. Jeg håber, at den europæiske integrationsproces vil fortsætte. Vi har brug for at stå sammen i Europa, især i det 21. århundredes globaliserede verden.

Uddannelse, kultur og det indre marked – Europa er vores fremtid. Det er op til os alle!

para

Povl Christian Henningsen: Vi har brug for entusiasme og engagement, hvis vi skal vinde de borgere tilbage, der har vendt Europa ryggen

Morten’s sparring partner
Alder: 65
Nationalitet: Dansk
Beskæftigelse: Selvstændig, konsulentvirksomhed
Hobby: tennis, fitness, sang og litteratur
Min forbindelse med interviewpersonen: Har arbejdet med Morten Løkkegaard i forbindelse med projektet “Den Nye Fortælling for Europa”

Hvilken indflydelse har Europa i dit liv?
Jeg arbejder aktivt med EU-spørgsmål og europæiske anliggender i alle henseender af mit professionelle liv. Jeg rådgiver virksomhederne om at kommunikere bedre på tværs af kulturer. International ledelse og teambuilding er andre vigtige forretningsområder. Jeg har undervist internationale studerende i kommunikation, salg og forhandling. Jeg arbejder også som freelance tolk for EU.

Hvad tror du, borgere i dit hjemland er mest bekymret om, når det handler om Europa?
Den danske befolkning er delt i spørgsmålet om vores EU-medlemskab. Det er et lille land, der synes at frygte for at miste sin identitet i det store EU. Skeptikerne føler, at beslutningerne træffes langt væk fra deres hverdag. De anser sikkert også EU for at være for bureaukratisk – at beslutninger træffes med for lidt demokratisk accountability. Nogle danskere synes i særdeleshed at være bekymret over tilstrømningen af arbejdskraft fra Østeuropa. De værdsætter ikke forskelle. ”Vi ved bedre” synes at være følelsen blandt nogle danskere.

Hvad er dit største ønske for Europa?
Jeg håber, at Europa vil skabe såvel fysiske som mentale ”motorveje”, der vil gøre det meget lettere for europæerne at arbejde sammen, at opbygge virksomheder sammen og gøre forretninger sammen. Vi bør sætte pris på den store idé om det europæiske samarbejde, og derefter arbejde konstruktivt på at finde gode løsninger på hverdagens komplekse problemer. Jeg håber, at politikere, erhvervsfolk og den kulturelle sektor vil blive meget bedre til at kommunikere om Europa. Man skal altid være parat til at uddanne befolkningen om, hvorfor EU-medlemskabet er et stort aktiv, at vise en entusiasme og passion for projektet i stedet for at blive fanget i de små detaljer, der gør, at folk vender ryggen til Europa.

Hvordan kender du Morten Løkkegaard, og hvad mener du, er hans opgave i Bruxelles?
Jeg kender Morten Løkkegaard fra mit eget engagement i projektet om ”Den Nye Fortælling om Europa”. Hans arbejde bør baseres på 4 kerneværdier – nysgerrighed, åbenhed, respekt og empati. Han skal arbejde for, at Europa er på forkant med at finde konstruktive løsninger på de store problemer i verdenen. Han bør arbejde for en føderal struktur, hvor det bliver klart, hvad der skal løses på europæisk plan, og hvad der besluttes lokalt. Og han skal forsøge indgyde en ”vi kan gøre det”-holdning i de 500 millioner europæere.

Andre kommentarer?
Tak, fordi jeg fik muligheden for at bidrage. Held og lykke med projektet ”Hearts and Minds for Europe”.

para

Povl Christian Henningsen: We need enthusiasm and passion to win back those who turned their backs on Europe!

Morten’s sparring partner
Age: 65
Nationality: Danish
Occupation: Owner of a consulting company
Hobbies: tennis, fitness, singing, literature
My link with Morten: we are connected in the context of A New Narrative for Europe


Are you actively taking part in the European project?

I work actively on European affairs in most activities of my professional life. I offer consulting services to companies, and communicating across cultures, international leadership and teambuilding are my key business areas. I have taught communication, sales and negotiation techniques to international business students and I also work as a freelance interpreter for the European Union.

Would you say the Danes are convinced Europeans?

The Danish population is split on the question of EU membership. It’s a small country that seems to fear losing its identity in a large European Union. Sceptics feel decisions are taken far away from their everyday life. They probably also look at the EU as something too bureaucratic – where decisions are taken with too little democratic accountability. Some Danes are worried about the influx of labour from Eastern Europe in particular. They do not seem to appreciate differences and intercultural dialogue. “We know better” seems to be their guiding principle.

What should Europe do to shift this public opinion to a more positive perspective?
I hope Europe will manage to build not only physical but also mental bridges and motorways that will make it much easier for Europeans to work together, start companies together, do business together. We should appreciate the grand idea of European cooperation and then work constructively to find good solutions to everyday, complex problems. I hope politicians, business people and the cultural sector will become much better in communicating about Europe. We should always be prepared to inform people about why EU membership is a great asset for all of us. We should show some enthusiasm and passion instead of getting caught up in nitty-gritty details that make people turn their backs on Europe.

Imagine Morten Løkkegaard were ‘your man’ inside the EU. What could he do to make things better?
Apart from installing a ‘Can Do’ attitude in 500 million Europeans (laughs), I think his work should be based on 4 CORE values – Curiosity, Openness, Respect and Empathy. He should make sure that Europe is at the forefront, finding constructive solutions to the major problems of our world. He should work for a federal European structure where it becomes clear what should be solved at European level and what is decided locally.

Curiosity, Openness, Respect and Empathy. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Morten Løkkegaard: Europa braucht Menschen, die Europa vor Ort präsentieren und neu erklären!

“Wenn das Europäische Projekt weitergehen soll, müssen wir ein neues Leitmotiv finden.”

Der Journalist Morten Løkkegaard startet seine politische Karriere im Europäischen Parlament 2009, nachdem er zuvor bei mehreren dänischen Zeitungen und im nationalen Fernsehen gearbeitet hatte. Ihm liegt insbesondere am Herzen, dass jeder europäische Bürger die Vorteile des Binnenmarktes voll nutzen kann. Darüber hinaus arbeitet er als Mitglied im Europäischen Parlament im Kultur- und Bildungsausschuss (stellvertrender Vorsitzender) und im Bereich internationaler Handelsbeziehungen. Für Morten ist es wichtig, das Europa seine Geschichte immer wieder neu erfindet und neue Wege in der Kommunikation mit den BürgernInnen beschreitet. Europa braucht ein neues Leitmotiv. Er hofft, dass der europäische Integrationsprozess weitergeht, denn nur wenn Europa einig ist, werden seine Mitgliedstaaten in der globalisierten Welt bestehen können. Der vierfache Vater verbringt seine Freizeit gerne mit Tennis und Lesen.

Bildung, Kultur und Binnenmarkt. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Morten Løkkegaard: L’Europe a besoin de nombreux ancrages locaux qui renouvellent le discours européen!

“Si le projet européen veut survivre, un nouveau discours est nécessaire”

Morten s’est d’abord intéressé à la politique en tant que journaliste et présentateur de programmes télévisés spécialisés, avant d’en devenir un acteur lui-même, lorsqu’il a été élu au Parlement européen (PE) en 2009. Son expérience media lui sert souvent au sein des débats de la Commission Culture du PE, commission dont il est vice-président, mais aussi pour suivre les discussions sur l’économie digitale qui animent le Parlement européen. Pour Morten, le marché unique et la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des travailleurs est le plus important acquis de l’Union. Cela reste un réservoir de croissance pour elle, et cette perspective est plus importante, selon lui, que le débat négatif sur le tourisme social. Mais l’Union doit apprendre à renouveler son discours sur les bénéfices qu’elle apporte à ses citoyens, au-delà des acquis de la paix sur le continent. Quand Morten ne travaille pas à cette réflexion sur le discours européen, il joue au tennis ou en profite pour passer du temps avec ses quatre enfants.

Education, Culture et Marché intérieur. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Anna Maria Darmanin: Bringing the islands to Brussels – because in Europe every voice counts!

Nationality: Maltese
Profession: Member of the European Economic and Social Committee
Family status: I am the youngest of three kids so I am always called the little one. I have four nieces who I adore.
Hobbies: I am a sailing instructor. I love sailing and the sea.

Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français


anna darmanin3As a Member of the European Social and Economic Committee you are often in Brussels but you live and work primarily in Malta?
I commute: I live partly in Malta and for the rest of the time I am based in Brussels where I work as a member of the Economic and Social Committee. I find I can combine the two without any problem. When I am in Malta, I bring Brussels and the discussion about the European Union back home. And when I am in Brussels, I can make Maltese concerns heard in the capital of Europe.

Where do you feel at home?
I am very proud to be Maltese. I love my little island. But at the same time I am a proud European! I don’t have the impression that I am confusing my identity by saying: “I am European” or “I am Maltese”. On the contrary: I feel very Maltese and very European at the same time.

Despite difficulties faced by some of the younger generation, in particular unemployment, most of them still believe in Europe. They say that they love Europe, that they want more Europe.

What do you work on in Brussels?
As a member of the European Economic and Social Committee, I often raise issues that are of particular concern for countries on the periphery of the EU like Malta. I am also very interested in issues that concern small countries and, of course, islands. Obviously I meet a lot of Maltese people back at home, so I can bring the things that are on their mind to a wider notice at the European level. It’s my job to bring the Maltese reality to Brussels and the European institutions.

What is the most rewarding part of your work?
For me, I get the most out of my meetings with young people. I also teach when I am in Malta. And I’m encouraged that for all the difficulties faced by some of the younger generation, in particular high unemployment, most of them still believe in Europe. In fact, they say that they love Europe, that they want more Europe. This genuinely moves me, it brings tears to my eyes.anna darmanin1

Is it easy for you to communicate about the European Union in Malta?
I try to inform my students as much as possible about the EU. When I teach in Malta, I can talk about what happens in Brussels. I can give them concrete examples of the work that is being done in Brussels. It contributes to their perspective on what’s going on in Europe. But it’s important that every student gets this kind of first-hand information, not just those studying European studies.

Peace, Solidarity, Democracy. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Anna Maria Darmanin: für die Kleinen in Brüssel, denn in Europa zählt jede Stimme!

“Für mich macht es keinen Unterschied: ich fühle mich gleichzeitig als Malteserin und Europäerin.”anna darmanin2

Das Leben von Anna Maria Darmanin spielt sich zur Hälfte in Brüssel, wo sie im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss die Interessen der ArbeitnehmerInnen vertritt und zur Hälfte auf Malta ab.
Für sie gibt es keinen Unterschied: sie ist gleichzeitig Malteserin und Europäerin. Auf der Insel diskutiert sie über Europa, in Brüssel ist sie Sprachrohr für die Randgebiete und kleinen Mitgliedsländer Europas.
Besonders liebt sie die Arbeit mit Jugendlichen, denn sie begeistern sich trotz Krise für Europa und glauben an die europäische Idee. Wenn sie auf Malta mit jungen Menschen spricht, dann erzählt sie über konkrete Beispiele, um ihr Tun und die europäische Zusammenarbeit besser zu veranschaulichen.
Ihre Liebe zum Meer spiegelt sich bei der Malteserin beim Segeln wider, das sie auch unterrichtet.

Friede, Solidarität, Demokratie: Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Anna Maria Darmanin: Parce que tous les points de vue comptent –
la voix des îles à Bruxelles

“Etre maltaise et européenne en même temps, cela n’a rien de compliqué : c’est mon identité”

Anna Maria est très attachée à son île, Malte, et ne peut pas s’éloigner longtemps de la mer. Mais en s’investissant dans le Comité social et économique européen, elle s’est donné pour mission de faire entendre la voix, dans la mécanique européenne, de tous les petits Etats membres de l’Union, de ceux qui sont éloignés de Bruxelles et en particulier des îles. Quand elle est de retour dans son île, Anna Maria fait le contraire: elle rapporte avec elle le pouls de Bruxelles. Elle fait ainsi le lien entre les réalités du terrain et la prise de décision européenne. L’enthousiasme des étudiants avec lesquels elle aime à parler l’a parfois émue jusqu’aux larmes !

Paix, Solidarité, Démocratie. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous !


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Leopold Radauer: Europe is a fascinating puzzle!

Nationality: Austrian
Hobbies: Music, books
Family status: Married, 2 children
Occupation: Deputy Director-General and head of protocol for the European Council. Retired since 1st March 2014.

Interview in Deutsch
Sommaire en français


You are Deputy Director-General at the European Council, what exactly does that mean?
I used to be Head of Personnel, which means that I was responsible for the 3,000 people working here at the Council. Since the Lisbon Treaty, and the reforms that came along with it, I am responsible for the buildings and the technical elements, for protocol as well as running a big conference centre.leopold radauer1

That seems like a lot for one man?
Well, I like to start early, so I can go through my mails and distribute the work that needs to be done. I am in a managerial position, but at the same time I have to be on the ground to make sure that the meetings run smoothly, the interpretation arrangements are in place, and the working lunches are prepared. And when heads of state or government are visiting the Council, it will be me – together with the President or on his behalf – who will welcome our guests on the red carpet.

The European integration process is not over. I am confident that Europe will evolve for the better.

That is a very diverse set of tasks. What aspect of your job do you like the most?
I like the fact that I work with different nationalities, languages and cultural backgrounds.
It is very rewarding and satisfying to see how well it all works. We now have staff from 28 countries working together, which is challenging. The Scandinavians, for example, like to come in very early, have short lunch breaks and leave the office rather early in the afternoon. Then we have colleagues from the Latin countries that tend to come in later, have longer lunch breaks but tend to stay long in the evening. They all work their hours and more, but they have to find compromises, as they have to work together and attend the same meetings. It’s a fascinating puzzle.

What do you hope Europe will achieve in the future?
I hope we will be even more than today the anchor of stability and prosperity for all the people in Europe. Europe is still developing. I see more countries joining – from the Balkans. I think Europe needs to be more transparent and the European Parliament should get its own right of initiative – that is important. The European integration process is not over. I am confident that Europe will evolve for the better – for all its citizens.

Leopold Radauer and King Abdullah II of Jordan

Leopold Radauer and King Abdullah II of Jordan

In a few months you will retire. What events will you remember in particular?
The day we finished the accession negotiations in Copenhagen for the ten countries that joined the Union in 2004. We were able to conclude this year-long process with only 2 hours of delay. This was a superb result. We celebrated by dancing till the early morning hours. And then, in 2012, I could accompany the President of the European Council, together with the Presidents of the European Commission and European Parliament, to Oslo to receive the Nobel Peace Prize for the European Union and its citizens – a proud moment.

Have you always been a convinced European?
When I was a little boy and Austria was far off from EU membership, I remember that my father already had a EU sticker on his car. I did not know what that meant, but my father impressed on me why he was so fond of the European idea : At the age of 17 he was put into a uniform and sent to war. He saw people dying around him and he swore that this must never happen again on our continent, and that the borders that divide Europe have to go. That probably explains why I feel like an Austrian European more than just an Austrian.

Peace, Justice and Solidarity. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Leopold Radauer: Europa ist ein faszinierendes Puzzle!

leopold radauer3Sie sind Stellvertretender Generaldirektor im Europäischen Rat, was machen Sie da?
Ich war zunächst Personalchef und damit zuständig für die 3000 Menschen, die im Sekretariat des Rates der Europäischen Union arbeiten. Seit dem Inkrafttreten des Lissabon Vertrags und der damit verbundenen Reformen, bin ich nun für die Gebäude, die gesamte Logistik und für das Protokoll zuständig. Der Rat, in dem sich die Minister der nationalen Regierungen der EU Staaten treffen, ist de facto ein großes Konferenzzentrum.

Das hört sich nach viel Arbeit an!
Ja, ich fange sehr früh am Morgen an. So kann ich alle E-Mails in Ruhe lesen, die Arbeit für den Tag planen und letzte Aufgaben verteilen. Ich habe eine Managementfunktion aber gleichzeitig bin ich gerne vor Ort, um darauf zu achten, dass in den Sitzungsräumen alles glatt läuft, dass die Verdolmetschung funktioniert, dass die Arbeitsessen perfekt vorbereitet sind etc.. Und wenn sich die Staats- und Regierungschefs der EU im Europäischen Rat treffen, bin ich es, der sie – zusammen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Hermann Van Rompuy oder in seiner Vertretung – am roten Teppich willkommen heißt.

Der europäische Einigungsprozess ist noch lange nicht vorbei. Ich bin zuversichtlich, dass sich Europe weiter zum Besseren hin entwickelt – im Interesse seiner Bürger.

Das ist ein breites Aufgabenfeld. Welcher Aspekt ihrer Arbeit gefällt Ihnen am meisten?
Mir gefällt, dass ich mit Mensch verschiedener Nationalität, Sprache und Kultur zusammenarbeiten darf. Es ist sehr befriedigend zu sehen, wie gut das funktioniert. Wir haben nun Mitarbeiter und Politiker aus 28 Staaten, das ist eine echte Herausforderung. Die Skandinavier z.B. kommen immer sehr früh an, haben kurze Mittagspausen und bleiben ungern spät abends. Die Kollegen aus den südlichen Ländern wiederum kommen später, machen längere Mittagspausen, aber bleiben dafür viel länger am Abend. Alle arbeiten viel, die BeamtInnen sicher mehr als sie nach der Arbeitszeitregelung müssten, aber wir müssen Kompromisse finden. Denn alle müssen in denselben und für dieselben Sitzungen arbeiten. Es ist ein faszinierendes logistisches Puzzle!

Was möchten Sie, dass die Europäische Union in der Zukunft erreicht?
Ich hoffe, dass die EU noch mehr als heute ein Hort der Stabilität und des Wohlstands für alle Völker Europas sein wird. Das gemeinsame Europa entwickelt sich noch. Einige Staaten, vor allem in Südosteuropa, werden der EU noch beitreten. Aber ich glaube auch, dass Europa transparenter werden muss und dass das Europäische Parlament in der Gesetzgebung ein Initiativrecht bekommen sollte. Das ist demokratiepolitsch wichtig. Der europäische Einigungsprozess ist noch lange nicht vorbei. Ich bin zuversichtlich, dass Europa sich weiter zum Besseren hin entwickelt – im Interesse seiner BürgerInnen.leopold radauer2

In ein paar Monaten gehen Sie in den Ruhestand. Welche Momente werden Sie in Erinnerung behalten?
Den Tag, an dem wir die Beitrittsverhandlungen mit den 10 Ländern abgeschlossen haben, die 2004 der EU beigetreten sind. Wir haben es geschafft, diesen jahrelangen Verhandlungsprozess nur 2 Stunden später als vorgesehen abzuschließen. Das war ein großartiger Erfolg! Wir haben ihn gefeiert und bis in den Morgen durchgetanzt. Und dann, in 2012 durfte ich die Präsidenten des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments nach Oslo begleiten, wo sie den Nobelpreis für die Europäische Union und ihre Bürger entgegennahmen – das war ein Moment, in dem ich ehrlich stolz war.

Waren Sie immer schon ein überzeugter Europäer?
Ich erinnere mich, dass – als ich noch ein kleiner Bub und Österreich noch weit entfernt von einer EU Mitgliedschaft war – mein Vater schon einen EU-Aufkleber am Auto hatte. Ich wusste damals nicht, was das bedeutet, aber mein Vater hat mir später immer wieder erklärt, warum er ein begeisterter Europäer war. Als 17 Jähriger wurde er in eine Uniform gesteckt und in den Krieg geschickt. Er sah Leute um sich herum sterben und schwor sich, dass er alles dafür tun würde, dass das in Europa nie wieder passiert. Er war davon überzeugt, dass die trennenden Grenzen in Europa verschwinden müssen, um das zu erreichen. Das erklärt wohl, warum ich mich nicht nur als Österreicher, sondern als “Europäischer Österreicher” fühle.

Friede, Gerechtigkeit und Solidarität. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Leopold Radauer: L’Europe est un puzzle tellement fascinant!

« Demain, j’espère que l’Europe sera encore davantage la source de stabilité et de prospérité qu’elle a été jusqu’à présent pour les citoyens européens. »

Leopold RadauerEn tant que Chef du Protocole, Léopold accueille tous les Chefs d’état et de gouvernements qui rencontrent à Bruxelles le Président du Conseil européen. Mais il est également au service des centaines de représentants des gouvernements nationaux qui viennent y travailler tous les jours. A la veille de son départ à la retraite, il prend du recul sur son expérience de l’Europe. Ainsi, il aime à rappeler que dans son enfance, son pays, l’Autriche, était bien éloigné d’un destin européen.
C’est pourquoi Léopold estime qu’il n’est pas impossible que l’Union s’élargisse à de nouveaux membres, à mesure que l’Europe se développe. Pour autant, il aimerait que l’Union devienne plus transparente, et que demain le Parlement européen puisse directement proposer des projets de loi européenne, ce qu’il ne peut pas encore faire aujourd’hui. Quand il sera à la retraite, Léopold aura plus de temps à consacrer à ses deux enfants et à sa passion pour la musique. Mais pour encore quelques mois, il doit veiller au bon déroulement des milliers de réunions dont il a la charge !

Paix, Justice et Solidarité. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized