Ahmed Aboutaleb: Europe is about being part of something bigger!

Nationality: Moroccan and Dutch, migrated to the Netherlands at the age of 15
Occupation: Mayor of Rotterdam and member of the EU’s Committee of the Regions
Hobbies: Spending time with my family, riding my bicycle, travelling, and reading

Lees het in het Nederlands
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

As mayor of Rotterdam and a member of the EU’s Committee of the Regions, what do you think is Europe’s most important task?
To answer this question, you have to look back at why people, in the beginning, longed for some kind of unity. They did so because they were tired of war. The two World Wars started in Europe. There were casualties in nearly every family and people wanted peace and reconciliation. This led to what I see as the most important project of collaboration in Europe. To the benefit of many peoples, we wanted to pool our knowledge and power to create a better life, more wealth and more solidarity amongst the citizens of Europe. This is, to me, the European Union’s most important task. It’s the result of steady cooperation amongst different countries in the interest of all of us.

You migrated from Morocco to the Netherlands and you even remember the exact timing of the trip. Why is that?
Migrating from one country to another at such a significant age – at 15 – is a day a man should never forget. I was born in Morocco and migrated to the Netherlands in 1976 – on Sunday, 16 October at 9.30 am. Obviously, it’s a giant step in one’s life.

Having the euro or not makes the distinction between an isolated country and a country that gives up a part of its identity – its own monetary system – by joining a bigger system to secure its political and economic influence in a globalised world.

When you look back to the seventies, how has European integration changed the Netherlands?
The major difference between the Netherlands of the 70s – when I arrived, in the years after the oil crisis – and the Netherlands of today is, of course, the euro. For me, it is the biggest symbol of the European Union. Having the euro or not makes the distinction between an isolated country, with its own coins and bills, and a country that gives up a part of its identity – its own monetary system – by joining a bigger system to secure its political and economic influence in a globalised world. To me, this is a fascinating phenomenon to observe.
Ahmed Aboutaleb - courtesy of the City of Rotterdam. Photo by Marc Nolte

Ahmed Aboutaleb – courtesy of the City of Rotterdam. Photo by Marc Nolte

What’s it like being the first Muslim mayor of a large European city?
Indeed, I am the first one in the Netherlands of Moroccan decent to become mayor of the second largest city of this country. I think the Netherlands can be very proud of this. One must not forget that, during the last decades, the Netherlands started to get this image of a country moving towards racism and xenophobia. There is still a heavy debate about immigration and the role of the Islam in our country. I am one of the public examples in the Netherlands that this debate can be democratic and open. For a modern country and for Europe, this is essential.

Rotterdam is the city of Pim Fortuyn, a politician who was not very fond of the multiculturalism he saw around him?
That it was Rotterdam’s city council, in the city of Pim Fortuyn, where 12 years ago some kind of revolution occurred, accepting me as mayor – this says a lot about the Netherlands and Europe. I do not like to use the word tolerance as much, because it says something about neglecting the other. What it is all about is acceptance that we all are different. I am well aware of the fact that being the first one is not without obligations. But I think that one should be proud of the citizens of Rotterdam to have accepted this step. Let the world know – yes indeed, we have a tough debate on integration and we are working on it, and this man, our mayor, has been accepted by us. This should give us all hope in Europe that we can succeed in having a common prosperous future without war and aggression if we work hand in hand.

Acceptance, Mobility, Respect. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Ahmed Aboutaleb: Europa gaat erover deel uit te maken van iets groters!

Nationaliteit: Nederlands en Marrokaans, naar Nederland geëmigreerd op 15 jarige leeftijd
Beroep: Burgemeester van Rotterdam
Europese activiteiten: Lid van het Comité van de Regio’s
Hobby’s: Samen zijn met de familie, fietsen, reizen en lezen.

Wat denkt u als burgemeester van Rotterdam en lid van het Comité van de Regio’s dat de belangrijkste taak voor Europa is?
Om deze vraag te beantwoorden, moet je terugkijken waarom mensen, bij de start, verlangden naar een soort van eenheid. Dat deden zij omdat ze genoeg hadden van oorlogen. De twee wereldoorlogen startten beiden in Europa. Er vielen slachtoffers te betreuren in bijna elke familie en mensen wilden vrede en verzoening. Dit leidde tot wat ik zie als het belangrijkste project van samenwerking in Europa. Ten gunste van vele mensen, wilden we onze kennis en onze krachten samenbrengen om betere leefomstandigheden, meer welvaart en een grotere solidariteit onder de burgers van Europa te realiseren. Dit is voor mij de meest belangrijke taak van de Europese Unie. Het is het resultaat van een stabiele samenwerking tussen verschillende landen in het belang van ons allen.

U herinnert zich nog exact de timing van uw emigratie vanuit Marokko naar Nederland. Hoe komt dat?
Het migreren van één land naar een ander op z’n belangrijke leeftijd als 15 jaar is een dag die je niet mag vergeten. Ik ben in Marokko geboren en kwam in Nederland in 1976, op zondag 16 oktober om half tien in de ochtend. Logisch dat je dit onthoud, het is een gigantische stap in iemands leven.

Het wel of niet hebben van de Euro maakt het verschil tussen een geïsoleerd land met een eigen munt
en een land dat haar identiteiten deels opgeeft om in een globaal systeem haar politieke en economische invloed te garanderen.

Wanneer u terugkijkt naar de jaren 70, hoe heeft de Europese integratie Nederland veranderd?
Het belangrijkste verschil met het Nederland van de jaren 70 – toen ik in Nederland kwam, in de jaren na de oliecrisis – en het Nederland van vandaag is natuurlijk de Euro. Voor mij is dit het grootste symbool van de Europese Unie. Het hebben van de Euro of niet maakt het verschil tussen een geïsoleerd land met eigen munten en bankbiljetten, en een land dat een deel van de eigen identiteit opgeeft – dat van het eigen monetaire systeem – door toe te treden tot een groter systeem teneinde zijn politieke en economische invloed in een globaliserende wereld te verzekeren. Dit is voor mij een fascinerend fenomeen.
26 February 2014. Public debate organized in Rotterdam City Hall by the European Commission representation in The Netherlands on  international trade Amont the panelists: the CEO of the Port of Rotterdam Authority Mr Allard Castelein and MEP Marietje Schaake. Photo: Erno Wientjes

26 February 2014. Public debate organized in Rotterdam City Hall by the European Commission representation in The Netherlands on international trade Amont the panelists: the CEO of the Port of Rotterdam Authority Mr Allard Castelein and MEP Marietje Schaake. Photo: Erno Wientjes

Hoe is het om de eerste moslim burgemeester van een grote Europese stad te zijn?
Ik ben inderdaad de eerste van Marokkaanse afkomst die in Nederland de burgemeester is geworden van de tweede stad van het land. Ik denk dat Nederland daar erg trots op kan zijn. We moeten niet vergeten dat Nederland een imago heeft gekregen van een land dat richting racisme en xenofobie beweegt. Er is nog steeds een stevig debat gaande over immigratie en de rol van de Islam in ons land. Ik ben een van de voorbeelden in het openbaar bestuur dat in Nederland dat debat democratisch en open gevoerd wordt. Voor een modern land en voor Europa is dit essentieel.

Rotterdam is de stad van Pim Fortuyn, een politicus die niet veel op had met het multiculturalisme dat hij om zich heen zag.
Het was de gemeenteraad van Rotterdam, in de stad van Pim Fortuyn, waar 12 jaar geleden een soort van revolutie plaatsvond, die mij naar voren schoof als burgemeester. Dat zegt veel over Nederland en Europa. I hou niet zozeer van het woord tolerantie, omdat dat iets zegt over het negeren van de ander. Waar het allemaal om draait is accepteren dat we allemaal verschillen. Ik besef me terdege dat het zijn van de eerste, niet zonder verplichtingen komt. Maar ik denk dat we trots moeten zijn op de burgers van Rotterdam die deze stap hebben geaccepteerd. Laat het de wereld weten, ja we hebben inderdaad een stevig debat over integratie en we werken er aan, en deze man, onze burgemeester wordt door ons geaccepteerd. Dat moet hoop geven voor Europa dat als we de handen ineenslaan we een gezamenlijke toekomst met hoge welvaart en zonder oorlog en agressie kunnen realiseren.

Acceptatie, Mobiliteit, Respect. Europa is onze toekomst, het is aan ons!

para

Ahmed Aboutaleb: Europa bedeutet zu etwas Größerem zu gehören

“Immigration und die Rolle des Islam sind nach wie vor schwierige Themen in meinem Land. In den Niederlanden bin ich das gelebte Beispiel, dass diese Debatte offen und demokratisch sein kann. Das ist für ein modernes Land und für Europa wichtig.”

Ahmed Aboutaleb besitzt eine doppelte Staatsbürgerschaft: Der gebürtige Marokkaner lebt seit seinem 15. Lebensjahr in den Niederlanden. Als Bürgermeister von Rotterdam vertritt er die Interessen seiner Stadt auf europäischer Ebene im Ausschuss der Regionen in Brüssel. Dass er der erste Bürgermeister marokkanischer Herkunft in der zweitgrößten Stadt der Niederlanden ist, zeugt von einer wachsenden Toleranz und einer offenen Gesellschaft in seiner Heimat.
Der Wunsch der Menschen nach Frieden stellt für Ahmed die Basis für die europïsche Einigung dar. Das gemeinsame Ziel der Europäischen Union ist, ein besseres Leben und Wohlstand zu schaffen und Solidarität zu fördern. Der Euro, die gemeinsame Währung ist für ihn das wichtigste Symbol der EU, sie schafft politische und wirtschaftliche Sicherheit in einer globalisierten Welt. Er ist das sichtbare Zeichen der Gemeinschaft der Völker in der EU.
Seine Freizeit verbringt Ahmed Aboutaleb mit seiner Familie, liebt wie viele seiner Landsleute das Fahrradfahren, Reisen und Lesen.

Akzeptanz, freier Personenverkehr, Respekt: Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Ahmed Aboutaleb: L’Europe, c’est faire partie d’un tout!

“L’immigration et la place de l’Islam sont toujours en débat dans mon pays. Je suis l’une des figures publiques aux Pays Bas qui prouvent que ce débat peut être ouvert et démocratique. Pour un pays moderne et pour l’Europe, c’est essentiel.”

Ahmed est arrivé aux Pays Bas à l’âge de quinze ans, laissant derrière lui son Maroc natal. Il a été élu à la tête de la deuxième ville du pays, Rotterdam, et fait son parcours un exemple pour l’Europe quand il dit qu’il faut savoir accepter les différences des uns et des autres.
La paix, la prospérité et la solidarité sont, pour lui, les éléments qui définissent le projet européen. Ce sont les fruits d’une coopération continue entre des pays différents. Et lorsqu’il évoque ses origines, Ahmed souligne que l’immigration est peut être en débat dans son pays d’adoption, mais que ce débat est ouvert et démocratique. C’est aussi là un exemple à suivre pour l’Union européenne.

Acceptation, Mobilité, Respect. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous !


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.