Anna Holmén: Democracy speaks many languages!

Age: 46
Family: Married with 3 children and proud owner of a dog
Nationality: Swedish
Occupation: Linguist and communication officer
Hobbies: Theatre, literature, politics
Languages: Swedish, English, German, French

På svenska
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

Holmén, sounds like a northern European name. Where are you from originally?
Yes indeed, my husband and I come from Sweden. But we have lived in Brussels since 1997; our two girls were born here. We have tried very hard to give them both the Swedish and Belgian/European culture. Brussels is a fantastic place for making new acquaintances. When I first came here and managed to make new friends, I was sad when many of them left after a few years. However, I’ve learnt to see it differently – there will always be new people looking for friends, you just have to strike up a conversation and be open.
pic Anna1
Was it always your plan to work in Brussels, for an EU institution?
I was working as a language teacher when Sweden joined the EU, not long after I finished university. I was looking around for a new job when I saw the advert about a competition for EU translators. I took part and got accepted. My husband and I had already discussed moving abroad, so it didn’t seem like a big step once we took the decision to go to Belgium. I was enthusiastic about Sweden joining the EU, as I come from a family that has always had contacts abroad, in Britain, Germany, France, Croatia, Belgium and further away.

And then you became part of the European Commission’s team of translators?
The first 11 years at the Commission I was a translator in the Swedish department. Translating EU laws into the languages of the Europeans is for me an important aspect of the democratic basis of the European Union. Translation is about communication, you have to get the message across, by making it both correct and understandable.

And then after those 11 years you chose to get involved in finding the next generation of EU translators?
In 2007 I jumped at the chance of taking part in a new European Commission project. Juvenes Translatores is a translation contest for secondary schools. The idea is to promote foreign language learning and translation, to find the future translators for the EU and for the constantly growing language industry as a whole. On a continent as diverse as Europe it is essential that people understand other languages and other cultures so that we can make the most of our partnership. And as language learning is hard, you have to start early. The contest has become very popular among language teachers and their students.

Sweden is not an EU member because all the decisions taken in Brussels are good for Sweden. We are a member because the EU Member States are our neighbours. We have to live with them, and the only way we can do this is to negotiate with them.

It must be rewarding to be able to help motivate these young translators?
Without a doubt. When the translation department of the Commission invites the winners – one per country – to Brussels for an award ceremony, we see these 17-18-year-old students from all corners of Europe immediately become friends. They even stay in touch after the visit. To be able to contribute to creating European networks for young people, year after year, is truly a privilege.

If you were asked to name Europe’s greatest successes, what would you answer?
I think the internal market and the Erasmus project, through which the citizens of Europe can easily work and study in other countries. The expansion of the EU after the fall of the Soviet Union was a beautiful moment, where the EU showed that it is still a peace project. The “old” countries welcomed the “new” ones without hesitation, even though it was clear that it would mean many changes and be costly at least in the beginning. It was a very moving moment and it felt like the world wars of the 20th century were only then truly over.

pic Anna2You know the EU from the ‘inside’, what do you think could be improved?
For the EU administration, as for any administration, it is important not to grow too much and not to take on tasks that belong to the national governments or should be left to market forces. It is also essential to be open and transparent and capable of communicating with citizens in an understandable way. Sometimes I also think the EU member states should be better at following the rules they have themselves decided on. Not least the bigger EU countries should set an example in this respect, to really show that they take the European project seriously.

Do people really understand what the EU does and how it works?
I think it is very important to stress that the decisions about the EU are not taken by “Brussels”, they are taken by the elected representatives of the EU countries, together. Sweden is not an EU member because all the decisions taken in Brussels are good for Sweden. We are a member because the EU member states are our neighbours. We have to live with them, and the only way we can do this is to negotiate with them, put forward our views, and try to understand theirs. My wish for Europe is that its citizens will truly see the possibilities and beauty of the countries and cultures in their neighbouring countries, so that we can all have a European identity alongside our own national identity.

Do you have a European identity or do you feel Swedish more than anything?
That depends on the topic. When I talk about cities and travelling I feel like a citizen of Stockholm because it is the most beautiful city I know. And when I talk about music I feel like a Swede because it is the words of the songs that move me, and only my own language can move me so. But if you ask me about my friends, I feel European, because I have friends from all over Europe. We all have a European identity alongside our own national one.

Communication, Democracy, Freedom. Europe is our future. It’s up to all of us.

para

Anna Holmén: Demokrati på många språk!

Holmén är inte ett belgiskt namn. Var kommer du ifrån?
Både jag och min man är svenskar, men vi har bott i Bryssel sedan 1997, och våra två yngsta barn är födda här. Vi har ansträngt oss för att de ska känna sig hemma både i svensk och belgisk-europeisk kultur. Bryssel är en fantastisk plats att bo på om man tycker om att lära känna nya människor. När jag först kom hit och fick nya vänner tyckte jag det var tungt när de lämnade stan efter några år. Nu har jag lärt mig att se på det på ett annat sätt – det finns alltid nya människor att lära känna, bara man vågar inleda ett samtal och vara lite öppen.

Anna Holmén - professional translator and accomplished actor.

Anna Holmén – professional translator and accomplished actor.

Hade du från början tänkt dig att arbeta för en EU-institution i Bryssel?
När Sverige gick med i EU arbetade jag som språklärare och hade nyligen avslutat mina universitetsstudier. Jag var på jakt efter ett nytt jobb då jag fick syn på en annons om uttagningsprovet för EU-översättare. Jag gjorde provet och hela uttagningsförfarandet och blev erbjuden arbete. Eftersom min man och jag redan hade pratat om att flytta utomlands kändes det inte som ett alltför stort steg att flytta till Belgien.
Jag var helt för att Sverige skulle gå med i EU, förmodligen delvis för att jag kommer från en familj och släkt som alltid har haft mycket kontakter utomlands, i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kroatien, Belgien och ännu längre bort.

Och sedan hamnade du på Europeiska kommissionens översättningsavdelning?
De första elva åren på EU-kommissionen var jag översättare på den svenska avdelningen och översatte till svenska. Att se till att EU:s lagstiftning finns tillgänglig på EU-medborgarnas språk är för mig en förutsättning för EU:s demokratiska grund. Översättning handlar om kommunikation, man måste få fram budskapet så att det blir både korrekt och lättbegripligt.

Efter dessa elva år beslutade du att övergå till att försöka vaska fram nästa generations EU-översättare?
När jag 2007 fick erbjudandet att arbeta med ett nytt projekt på Europeiska kommissionens översättningsavdelning nappade jag direkt. Juvenes Translatores är en översättningstävling för gymnasieskolor. Syftet är att främja språkinlärning och översättning, för att locka unga språktalanger att bli översättare, antingen inom EU eller inom en annan del av språkindustrin. I Europa samsas många språk och kulturer, och för att kunna samarbeta väl måste vi kunna förstå varandra. Att lära sig främmande språk är inte lätt, så man måste börja tidigt. Tävlingen har blivit oerhört populär bland lärare och elever.

Det är ett sant privilegium att år efter år få bidra till att skapa europeiska nätverk för ungdomar.

Det måste vara givande att få bidra till att motivera dessa unga översättare?
Tveklöst. Det är fantastiskt att se hur de 28 vinnarna – en från varje EU-land – omedelbart knyter kontakter med varandra när de träffas i Bryssel i samband med den prisutdelning som kommissionen anordnar. De behåller också kontakten efteråt. Det är ett sant privilegium att år efter år få bidra till att skapa europeiska nätverk för ungdomar.

Om du skulle välja det mest lyckade EU-projektet, vad skulle du välja?
Det skulle nog bli den inre marknaden och Erasmus-projektet, som gör det möjligt för EU-medborgarna att arbeta och studera i andra länder. EU:s utvidgning efter Sovjetunionens fall var också ett speciellt ögonblick, då man visade att EU fortfarande är det fredsprojekt som det var från början. De ”gamla” länderna välkomnade de ”nya” utan att tveka, trots att det från början stod klart att det skulle innebära stora förändringar och kostnader, åtminstone till att börja med. Jag tyckte det var oerhört rörande och fick känslan av att världskrigen först då verkligen var till ända.

Du som kan EU inifrån, vad tycker du behöver förbättras?
För EU-förvaltningen, liksom för vilken förvaltning som helst, är det viktigt att inte växa alltför mycket, och inte ta på sig uppgifter som löses bäst av medlemsstaternas myndigheter eller av marknadskrafterna. Det är också viktigt att vara öppen och transparent och kunna kommunicera med medborgarna på ett begripligt sätt. Ibland tänker jag också att EU-länderna borde vara bättre på att följa de EU-regler de själv varit med om att införa. Inte minst gäller detta de större EU-länderna, som bör föregå med gott exempel och visa att de tar EU-projektet på allvar.

Upplever du att folk har missuppfattningar om vad EU gör eller är till för?
Jag tror det är mycket viktigt att framhålla att beslut om EU inte fattas av ”Bryssel”, utan de fattas av folkvalda representanter från EU:s medlemsländer, tillsammans. Sverige är inte med i EU för att samtliga beslut som fattas i Bryssel nödvändigtvis är de bästa möjliga för Sverige. Vi är medlemmar därför att de övriga EU-länderna är våra grannar. Vi måste kunna leva med dem, och det enda sätt som finns är att förhandla, framföra våra åsikter och försöka förstå deras. Jag hoppas att EU:s medborgare verkligen ska kunna se vilka möjligheter och vilken skönhet det finns i de länder och kulturer som omger oss, så att vi alla kan ha en europeisk identitet vid sidan av den nationella.

Ser du dig själv som svensk, europé, eller både ock?
Det beror på vad det gäller. Om det handlar om städer och resande känner jag mig som en stockholmare, eftersom det är den vackraste stad jag vet. Ifråga om musik känner jag mig svensk, eftersom det är sångtexterna som talar till mig, och endast mitt eget språk kan beröra mig så. Men om vi ska tala om mina vänner så känner jag mig som en europé, eftersom jag har vänner från hela Europa. Vi har inte bara vår nationella identitet, utan en europeisk också.

Kommunikation, demokrati, frihet. Europa är vår framtid – om vi bara vill.

para

Anna Holmén: Demokratie in Europa ist vielsprachig!

“Ich habe mich sehr über den EU Beitritt Schwedens gefreut, denn meine Familie hatte immer schon Freunde in anderen Staaten.”

Die polyglotte Schwedin Anna Holmén, Linguistin und Kommunikationsexpertin, lebt seit 17 Jahren mit ihrer Familie in Brüssel. Schon immer hatte ihre Familie enge Bande mit dem Ausland, so z.B. mit Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Kroatien, Belgien.
1997 verließ die ausgebildete Sprachlehrerin ihre Heimat Schweden. Sie folgte dem Ruf der Europäischen Kommission und arbeitete als Übersetzerin in Brüssel. Nach elf Jahren verschrieb sie sich ganz der Betreuung des Kommissions-Übersetzungswettbewerbs für Jugendliche “Juvenes Translatores“.
Der Erfolg Europas? Der gemeinsame europäische Markt und das EU Programm Erasmus, das europäischen BürgernInnen erlaubt, in anderen EU Staaten zu lernen und zu studieren, sind ihrer Meinung nach die größten Errungenschaften der EU.
Schwachpunkte der EU? EU Mitgliedsländer sollten ehrlich sein und sich nicht „auf Brüssel ausreden“, da sie selbst Entscheidungsträger im Ministerrat der EU sind.
Und privat? Die dreifache Mutter und stolze Hundebesitzerin, widmet sich dem Theater, Lesen und der Politik. Musik und Lieder lassen sie ihre schwedischen Wurzeln spüren.

Kommunikation, Demokratie, Freiheit. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Anna Holmén: La démocratie européenne parle plusieurs langues!

“Je me suis réjouis de l’adhésion de la Suède à l’Union européenne, notamment parce que je viens d’une famille qui a toujours eu beaucoup d’amis dans les autres pays de l’Union.”

Issue d’une famille qui a toujours eu beaucoup de contacts à l’étranger, Anna s’est vivement réjouie de l’adhésion de la Suède à l’Union européenne.
Son diplôme en poche et riche de quelques années d’enseignement comme professeur de langues, Anna emmène mari et fils aîné à Bruxelles en 1997 où ses deux filles verront le jour. Elle commence sa carrière à la Commission européenne comme traductrice puis en 2007 se voit confier l’organisation d’un concours de traduction pour les écoles secondaires (Juvenes Translatores).
Lorsqu’on lui demande de citer les plus grands succès de l’UE, Anna pense immédiatement au marché intérieur et au programme Erasmus puisque ces deux réalisations ont permis aux citoyens de travailler et d’étudier facilement dans d’autres pays que le leur.
Et s’il fallait améliorer le fonctionnement interne de l’UE, que suggèrerait Anna ? Garder une administration transparente à dimension humaine qui soit aussi capable de communiquer avec ses citoyens. Et rappeler aux Etats membres le respect des règles qu’ils ont eux-mêmes édictées.
Le temps libre d’Anna est partagé entre ses trois enfants, sa passion pour le théâtre amateur et la littérature … sans oublier le chien, véritable membre de la famille.

Communication, Démocratie, Liberté. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous !


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *