Hrvoje Butigan: A Europe full of opportunities!

Age: 29
Nationality: Croatian
Occupation: Official representative of the Dubrovnik Neretva Region
Hobbies: Gym, swimming
Languages: English, Italian, German
Personal motto: Be the change you want to see in the world
Preferred dish: Charbroiled fish from the Adriatic Sea with potatoes
Literature you like: William Shakespeare and Ernest Hemingway
Music you like: Pop and jazz

Read it in Croatian
Another voice from Croatia: Hrvoje’s friend. Also in Croatian
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

Hrvoje in Brussels

Hrvoje in Brussels

How long have you been in Brussels?
I arrived one year ago. Before that I worked for the regional development agency DUNEA in the city of Dubrovnik in Croatia. Now I work at the Dubrovnik Neretva Region’s representation office in Brussels – the first contact point for the EU institutions and other EU countries and regions interested in my region. What I like about my job is that it illustrates the fact that we have so many opportunities in Europe. Anyone who wants to initiate – or prevent something – can take advantage of the European Citizens’ Initiative. Anyone who wants to found or build something can apply for a grant.

So you still have strong links with your home country through your work?
Yes, indeed. The office in Brussels serves as the front office for the Dubrovnik Neretva Region and DUNEA. My main task is to represent and promote my region’s economic, touristic and cultural potential in relations with the European institutions and other organisations based in Brussels.

What does your day at the office look like?
I inform institutions and citizens back in the Dubrovnik Neretva Region about current European programmes and give them updated information on open calls (for projects) and EU funding. I also present ideas for projects and promote successful projects with other European regions and the EU institutions. I also provide institutional support and expert help for partners in projects financed from EU programmes.

We have access to a greater range of goods and service and comparing prices has become much easier since the introduction of the euro.

For you, what is Europe’s greatest success?
Free movement of people, goods, services, and capital. Individuals can travel across most borders without any formality and it has become much easier to work, spend a holiday or study in another EU Member State. We have access to a greater range of goods and services and comparing prices has become much easier since the introduction of the euro. The free movement of workers and the coordination of social security systems are a huge accomplishment. All EU nationals are entitled to work, without any discrimination, in another Member State and to benefit from its social insurance system. Full membership in the European Union is at the core of stable peace, democratic freedoms, and economic development.

Yet, people around Europe do not always see this positive side?
Unfortunately not – in some Member States people are afraid they are the ones footing the bill in this crisis. In others, there is growing fear of facing ever harsher austerity measures and falling into poverty. For many ordinary people in Europe, the balance between giving and receiving, between debt and liability, responsibility and a place at the table no longer seems fair. Therefore, we all need a positive view on the future of the Union. I personally see the European Union as an opportunity for all European nations to unite in building a future based on common values and principles, with the preservation of state, national, political, cultural and economic identity, and mutual cooperation and interfusion.

Dubrovnik: Hrvoje's home region

Dubrovnik: Hrvoje’s home region

Do you see yourself more as European, Croatian or a citizen of Dubrovnik?
It depends on the context. When I talk about culture, history and liberty, I feel like a citizen of Dubrovnik, because in the past it was the first republic that banned slavery in Europe. In Dubrovnik, freedom was the most respected. It had its own flag with the image of the patron saint St Blaise and the letters “LIBERTAS” (Latin for ‘Freedom’) on it, with envoys at the courts of European monarchs and embassies in many European countries, protecting our interests and our sailors at the same time. In the past, Dubrovnik had the motto ‘Non bene pro toto libertas venditur auro’ – Latin for ‘Liberty is not well sold for all the gold’.
But when I talk about tourism and sport, I feel Croatian. Many tourists visit to experience the country’s extensive coastline and well-preserved coastal Renaissance towns, with the country being advertised currently under the slogan ‘The Mediterranean As It Once Was’. Sport also has a significant role in Croatian culture, and many local sports clubs and national squads enjoy strong followings in the country. I can’t wait for the Fifa World Cup 2014 in Brasil. Croatia and Brasil will play in the opening match.
And I feel European when I talk about a knowledge-based society. The European Union has set itself the objective of becoming the most competitive and dynamic knowledge-based society in the world. Every year, thousands of European citizens benefit from cross-border education or training programmes which foster intercultural understanding and make it possible to live, study, specialise and work in other European countries.

Freedom, Mobility, Innovation and Science. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Hrvoje Butigan: U Europi se nudi toliko mogućnosti!

Godine: 29
Državljanstvo: Hrvat
Zanimanje: predstavnik Ureda Dubrovačko-neretvanske županije u Bruxellesu
Hobiji: fitnes, plivanje
Jezici: engleski, talijanski, njemački
Životni moto: Sam budi promjena koju želis vidjeti u svijetu
Najdraže jelo: riba s gradela iz Jadranskog mora s krumpirom
Omiljena literature: William Shakespeare I Ernest Hemingway
Omiljena glazba: pop i jazz

Koliko dugo živite u Bruxellesu?
Doselio sam se ovdje prije otprilike godinu dana. Prije toga radio sam u regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA u Dubrovniku u Hrvatskoj. Sada sam zaposlen kao predstavnik Ureda Dubrovačko-neretvanske županije u Bruxellesu- prvoj kontaktnoj točki kojoj se mogu obratiti EU institucije i druge zemlje i regije Europske unije zainteresirane za moju županiju.Ono što volim kod svog posla su mogućnosti koje nam Europa pruža. Svatko, tko želi inicirati (ili spriječiti) nešto, može iskoristiti Europsku građansku inicijativu. Svatko, tko želi nešto pokrenuti ili izgraditi, može se prijaviti za financiranje putem europskih fondova.

Hrvoje Butigan3Još uvijek Vas posao čvrsto veže za Vašu domovinu?
Da, upravo tako. Ured u Bruxellesu ima ulogu predstavništva Dubrovačko-neretvanske županije I DUNEA-e. Moj glavni zadatak je predstaviti i promovirati ekonomski, turistički i kulturni potencijal svoje regije vezano uz europske institucije i druge organizacije smještene u Bruxellesu.

Kako izgleda Vaš tipičan dan u uredu?
Ponajprije sam tu da informiram institucije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji o trenutnim europskim programima te da im pružim aktualne informacije o natječajima i financiranju iz europskih fondova. Također predstavljam ideje za projekte te promoviram uspješno realizirane projekte u suradnji s drugim europskim regijama i institucijma Europske unije. Takodjer im pružam institucionalnu podršku i stručnu pomoć pri traženju partnera za projekte financirane od strane EU programa.

Što smatrate najvećim uspjehom Europe?
Slobodno kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala. Građani mogu putovati i prelaziti većinu granica bez ikakvih formalnosti. Postalo je mnogo lakše zaposliti se, studirati ili otići na odmor u neku od država članica. Imamo pristup širem spektru dobara i usluga, a uspoređivanje cijena postati će mnogo lakše zahvaljujući uvođenju eura. Slobodno kretanje radnika i ujednačavanje sustava socijalne sigurnosti također su veliko postignuće. Državljani svih zemalja članica Europske unije imaju pravo raditi i koristiti sustav socijalnog osiguranja u drugim državama članicama bez ikakve diskriminacije. Puno članstvo u Europskoj uniji temelj je mira i stabilnosti, demokratskih sloboda i ekonomskog razvoja. Hrvoje Butigan2

Ipak, ljudi širom Europe ne vide uvijek ove pozitivne strane?
Nažalost ne, stanovnici nekih država članica boje se da su oni oni koji plaćaju ceh krize. Drugdje je prisutan rastući strah od suočavanja sa sve oštrijim mjerama štednje i osiromašavanjem. Za mnoge stanovnike Europe, ravnoteža između davanja i primanja, između duga i obaveza, odgovornosti i mjesta za stolom ne čini se više pravednim. Zbog toga svi mi trebamo gledati pozitivno na budućnost Unije. Ja osobno vidim Europsku uniju kao mogućnost ujedinjenja, suradnje i prožimanja svih europskih nacija koje bi izgradile budućnost utemeljenu na zajedničkim vrijednostima i principima, u isto vrijeme zadržavajući njihov zasebni državni, nacionalni, politički, kulturni i ekonomski identitet.
Smatrate li sebe ponajprije Europljaninom, Hrvatom ili Dubrovčaninom?
To zavisi o kontekstu kako ga uzmete. Kada govorim o kulturi, povijesti i slobodi, ponajviše osjećam pripadnost Dubrovniku jer je on u povijesti zapamćen kao prva država koja je zabranila ropstvo u Europi. U Dubrovniku se sloboda izrazito cijenila. Čak je postojala i zastava Republike s prikazom svetog Vlaha na kojoj je stajao natpis “LIBERTAS” (što na latinskom znači sloboda), kao i izaslanici na sudovima europskih monarha i ambasade diljem Europe koje su štitile interese Dubrovnika i njegovih pomoraca. Moto Republike glasio je “Non bene pro toto libertas venditur auro” što na latinskom znači “Sloboda se ne prodaje ni za svo zlato”.
Ali kada govorim o turizmu i sportu, osjećam se ponajprije kao Hrvat. Brojni turisti posjećuju Hrvatsku kako bi uživali u njenoj razvijenoj obali i dobro očuvanim renesansnim gradovima, a država se trenutno promovira pod sloganom “Mediteran kakav je nekad bio”. Sport također igra važnu ulogu u hrvatskoj kulturi te mnogi lokalni klubovi i nacionalne reprezentacije uživaju veliku podršku. Jedva čekam Svjetsko prvenstvo u nogometu 2014. koje će otvoriti Hrvatska utakmicom protiv Brazila.
Ipak, osjećam se prvenstveno Europljaninom kada je riječ o društvu utemeljenom na znanju. Europska unija postavila je sebi za cilj razviti se u najkompetentnije i najdinamičnije društvo utemeljeno na znanju. Svake godine tisuće mladih dobije priliku sudjelovati na međunarodnim obrazovnim programima i radionicama koje jačaju međunarodno razumijevanje i omogućuju sudionicima da žive, studiraju, usavršavaju se i rade diljem Europe.

Sloboda, pokretljivost, inovacije i znanost. Europa je naša budućnost. To ovisi o nama samima!

para

Leon Leskovec: Europe made me the person I am today!

Age: 27
Nationality: Croatian
Occupation: accredited parliamentary assistant
Hobbies: sports
My link with Hrvoje: flatmate

Leon, Hrvoje's best friend in Brussels

Leon, Hrvoje’s best friend in Brussels

You work at the European Parliament. How does Europe impact your life?
Besides my work, Europe impacts my life in that it provides me a safe haven to live in, without wars and extreme poverty. If I would live in any other place in the world, which is not shaped by Christian heritage and is not a cradle of civilisation, I would not be the person I am today, in the sense of my views, beliefs and values.

Do people back home have worries about the European project?
Yes, they are worried that there may come a time again in history when they will serve as a test dummy for new political experiments or as a defensive wall against Europe’s potential enemies. At the same time, they are afraid that Europe will not apply the same standards across Europe.

How do think Europe should meet these concerns?
Above all, Europe has to continue to be the symbol of economic prosperity and peace building and to preserve the Christian and democratic values it is based on. This is the only way all Europe’s citizens can achieve better lives. At the same time, we cannot forget the responsibility Europe has towards former colonies and that many immigrants who want to come to Europe come from those countries. The integration processes have to be as similar as they can be across the whole of Europe, so all citizens have the same chance of prosperity.

Prosperity, Integration, Peace. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Leon Leskovec: Europa je učinila od mene osobu kakva sam danas!

Godine: 27
Državljanstvo: Hrvat
Zanimanje: asistent zastupnika u Europskom parlamentu
Hobiji: sport
Moja veza s Hrvojem: cimer

Radite za Europski parlament. Kako Europa utječe na Vaš život?
Osim preko posla, Europa utječe na moj život time što mi je pružila mirno utočiste, bez rata I ekstremnog siromaštva. Kad bih živio na bilo kojem drugom mjestu na svijetu, koje nije oblikovano kršćanskim naslijeđem I nije kolijevka civilizacije, ne bih bio osoba kakva sam danas u smislu mojih stajališta, uvjerenja I vrijednosti.

Imaju li ljudi u Vašoj domovini brige vezane uz projekt Europa?
Da, oni su zabrinuti da bi se povijest mogla ponoviti I da će postati marionete novog političkog eksperimenta ili ce poslužiti kao obrana od potencijalnih neprijatelja Europe. Mnogi u isto vrijeme strahuju da Europa neće primjenjivati jednake standarde na sve države članice.

Kako bi Europa trebala reagirati na njihovu zabrinutost?
Prije svega, Europa treba ostati simbol ekonomskog napretka, izgradnje mira te zaštite kršćanstva i demokratskih vrijednosti na kojima je utemeljena. To je jedini način na koji svi europski građani mogu postići bolje životne uvjete. U isto vrijeme, ne smijemo zaboraviti odgovornost Europe prema bivšim kolonijama kao ni da većina imigranata koja želi ući u Europu dolazi upravo iz tih zemalja. Proces njihove integracije mora biti što sličniji diljem Europe kako bi svi građani imali jednake šanse za napredak.

Napredak, integracija, mir. Europa je naša budućnost. To ovisi o nama samima!

para

Hrvoje Butigan: Wir haben so viele Möglichkeiten in Europa!

Hrvoje Butigan6“Ich sehe die Europäische Union als eine Chance für alle europäischen Nationen, eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamen Werten und Prinzipien aufzubauen.”

Seit einem Jahr lebt der 29-jährige Kroate Hrvoje Butigan in Brüssel und arbeitet für das Vertretungsbüro seiner Heimatregion Dubrovnik Neretva.
Die vier Freiheiten, die der Binnenmarkt mit sich gebracht hat, zählen für ihn zu den größten Errungenschaften der EU. Die Mitgliedschaft bei der EU ist ein Garant für Frieden, demokratische Freiheiten und wirtschaftliche Entwicklung.
Für ihn ist besonders seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise das Gleichgewicht zwischen Geber- und Nehmerländern aus dem Lot geraten. Daher ist es umso wichtiger, dass alle europäischen Nationen die Chance ergreifen, eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamen Werten und Prinzipien aufzubauen.
Kultur, Geschichte und den Wert der Freiheit verbindet er eng mit Dubrovnik. Beim Fußball ist er ganz Kroate. Und wenn es um die Wissensgesellschaft und den Austausch von Wissen und Forschung geht, wird er zum begeisterten Europäer.
Der Fitness- und Schwimmbegeisterte entspannt mit William Shakespeare und Ernest Hemingway und hört gerne Pop- und Jazzmusik.

Freiheit, freier Personenverkehr, Innovation, Wissenschaft. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Hrvoje Butigan: Nous avons tant d’opportunités en Europe!

“Je vois l’Union européenne comme une opportunité pour tous les pays européens de s’unir afin de construire un avenir fondé sur des valeurs et des principes communs.”Hrvoje Butigan5

Hrvoje est arrivé à Bruxelles il y a un peu moins d’un an, au moment où son pays, la Croatie, entrait dans l’Union européenne. Pour autant, il a gardé des liens étroits avec sa région d’origine, puisqu’il est désormais l’ambassadeur de la région de Dubrovnik Neretva à Bruxelles. Cela fait de lui un trait d’union entre cette région de bord de mer et l’Union européenne et ses institutions.
Pour lui, un des grands succès de l’Union européenne est d’avoir permis à tous les ressortissants de l’UE de travailler dans un autre État membre, tout en bénéficiant d’une couverture sociale. Hrvoje s’inquiète néanmoins de ce que, pour certains européens, l’équilibre entre ce qu’ils contribuent et ce qu’ils reçoivent de l’UE n’est plus une évidence. Il n’en perd pas son optimisme et son enthousiasme, tout comme il reste convaincu des chances de victoire de l’équipe croate de football lors de son match contre le Brésil, en ouverture de la prochaine coupe du monde.

Liberté, Mobilité, Innovation et Science. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.