Jerzy Plewa: In Europe, we have to learn about and from each other!

Nationality: Polish – born in the small town of Kraśnik
Occupation: Director-General for Agriculture and Rural development in the European Commission
Hobbies: bicycling and volleyball

Przeczytaj po polsku
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français


What does your work as a Director-General at the European Commission involve?
As Director-General for Agriculture and Rural Development, my day at the office mostly consists of negotiations and taking decisions as regards the position of the European Commission in the field of Agriculture and Rural Development. I manage a service with more than 1,000 people and obviously I have a lot of meetings with my services. I oversee the legislative negotiations between the Commission, the European Parliament and the Council of Ministers regarding the European Union’s policy on Agriculture and Rural Development. On top of this, I am also in regular dialogue with farmers’ representatives, producers and non-governmental organisations, Recently, my Directorate-General was responsible for preparing a big reform of this policy. I think together with the European Parliament, the Member States and many representatives of civil society, we succeeded in making sure that this policy now better addresses the needs of EU citizens and European farmers.Jerzy1

Are there specific negotiations that you remember more than others?
There are so many and each of them is important to get a final result. But I have vivid memories of one meeting organised with farmers’ organisations from across the EU. We had a lively debate, especially between French and Polish farmers. There was a fear that Western European products would flood the Polish market and the French farmers had similar fears as regards the selling of Polish products in Western Europe. We were able to clarify many things and to overcome fears and prejudices. After the talks, the negotiators became very good friends. Today, they cooperate and exchange their ideas on how to implement the EU Agricultural Policy on the ground more efficiently. I did not expect this to happen. It is a nice result, going far beyond the legislative reform of the policy. Overcoming fears and strengthening cooperation are at the heart of what makes Europe a success and this makes each of our Member States stronger in the end.

Europe is very diverse and we are in a continuous process of discovering each other.

Where do such fears come from?
Europe is very diverse and we are in a continuous process of discovering each other. Fears very often stem from the fact that you do not have all elements to assess a situation properly. In Europe, we have to learn about and from each other. This does not make us weak. This learning attitude is one of Europe’s most important assets. I am confident that united we are able to tackle most challenges in a better and more sustainable way. Take climate change, for example, or environmental protection, one Member State alone can do virtually nothing sustainable in these fields anymore. However, standing united will enable us to keep Europe on the map as an important player in the international arena.

Peace, Solidarity and Freedom. Europe is our future. It’s up to all of us.

para

Jerzy Plewa: W Europie, musimy uczyć się o sobie i od siebie!

Jerzy2
Na czym polega Pana praca?
Moj dzień w biurze składa się głownie z negocjacji i podejmowania decyzji dotyczących stanowiska Komisji Europejskiej w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Zarządzam grupa ponad 1000 osób i prowadzę dużo spotkań ze współpracownikami.
Nadzoruję negocjacje legislacyjne między Komisją, Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów w zakresie polityki Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto, jestem w stałym dialogu z przedstawicielami rolników, producentów i organizacji pozarządowych. Ostatnio, moja Dyrekcja była odpowiedzialna za przygotowanie wielkiej reformy polityki rolnej. Myślę, że wraz z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i przedstawicielami partnerów społecznych, udało nam się doprowadzić do tego, że obecnie ta polityka lepiej odpowiada potrzebom obywateli Unii Europejskiej i europejskich rolników.

Europa jest bardzo zróżnicowana, a my jesteśmy w ciągłym procesie odkrywania siebie.

Czy istnieją konkretne negocjacje, które pamięta Pan bardziej niż inne?
Jest ich tak wiele i wszystkie są niezmiernie ważne dla uzyskania ostatecznego rezultatu.
Jednak mam żywe wspomnienia jednego ze spotkań, zorganizowanego z organizacjami rolniczymi z całej UE. Mieliśmy ożywioną dyskusję, zwłaszcza między francuskimi i polskimi rolnikami. Były obawy, że produkty z Europy Zachodniej zaleją polski rynek, ale również francuscy rolnicy mieli podobne obawy, co do sprzedaży polskich produktów w Europie Zachodniej. Byliśmy w stanie wyjaśnić wiele kwestii i przezwyciężyć obawy oraz uprzedzenia. Po rozmowach, negocjatorzy stali się bardzo dobrymi przyjaciółmi.
Dziś, współpracują i wymieniają się swoimi pomysłami na temat bardziej efektywnego wdrażania polityki rolnej UE.
Osobiście nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji. Jest to świetny rezultat, wykraczający daleko poza reformy legislacyjne w zakresie polityki rolnej.
Przezwyciężanie lęków i wzmocnienie współpracy stanowi sedno tego, co przynosi sukces Europie, co sprawia, że każde z państw członkowskich staje się silniejsze.

Skąd biorą się takie obawy?
Europa jest bardzo zróżnicowana, a my jesteśmy w ciągłym procesie odkrywania siebie. Obawy bardzo często wynikają z faktu, że nie znamy wszystkich elementów, które umożliwiają prawidłową ocenę sytuacji.
W Europie, musimy uczyć się o sobie i od siebie nawzajem. To nie czyni nas słabymi.
Ta postawa uczenia się jest jedną z najważniejszych wartości Europy. Jestem przekonany, że zjednoczeni, jesteśmy w stanie rozwiązać większość problemów w lepszy i bardziej zrównoważony sposób. Weźmy na przykład zmiany klimatyczne czy ochronę środowiska, jedno państwo członkowskie samo nie może już zrobić praktycznie nic trwałego w tych dziedzinach.
Zjednoczenie pozwala nam utrzymać Europę na mapie, jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej.

Pokój, Solidarność i Wolność. Europa to nasza przyszłość. To zależy od nas.

para

Jerzy Plewa: In Europa müssen wir alle voneinander lernen!

“Die Überwindung von Ängsten und die Stärkung der Zusammenarbeit stehen im Zentrum des europäischen Erfolgs.”

Viel Verhandlungsgeschick muss der Pole Jerzy Plewa unter Beweis stellen, wenn er tagtäglich mit den vielen InteressenvertreterInnen und PolitikerInnen aus der Landwirtschaft verhandelt und diskutiert. Als höchster Kommissionsbeamter in diesem Bereich (Generaldirektor) ist er auch für den gesamten legislativen Verhandlungsprozess mit dem Europäischen Parlament und den EU Mitgliedstaaten im Ministerrat zuständig.
Für ihn ist es sehr wichtig, dass Ängste, die oft auf Unsicherheit und Unwissenheit beruhen, behoben werden können, und dann eine Basis für eine gute Kooperation gebildet wird. Genau das ist ihm bei einem Streit zwischen französischen und polnischen Landwirten gelungen, die mittlerweile nicht nur gute Zusammenarbeit sondern auch Freundschaft verbindet. Darauf ist der sportliche Pole (er fährt gerne Rad und spielt Volleyball) sehr stolz.
Eine der Stärken Europas ist für ihn, dass jeder vom anderen lernt und gemeinsam große Ziele erreicht werden können. Was könnte ein Mitgliedsland im Kampf gegen den Klimawandel oder im Umweltschutz alleine ausrichten? Gemeinsam können die Mitglieder Europa eine Rolle als globaler Player in der Welt geben.

Friede, Solidarität, Freiheit. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Jerzy Plewa: En Europe, nous devons apprendre les uns des autres!

«L’Europe étant très diversifiée, le processus de découverte de l’autre est continu.”

Jerzy est né dans la petite ville de Kraśnik, en Pologne, mais il est désormais à la tête de tout ce qui a trait à l’agriculture à la Commission européenne. Il est au contact au quotidien avec les hommes politiques européens, les ministres de l’Agriculture des Etats membres et les représentants agricoles qui viennent de toute l’Europe. Des longues séances de négociations avec tous ces interlocuteurs, il retient que la volonté d’apprendre de l’autre est l’un des atouts les plus précieux de l’Europe.
De cette ouverture naissent les projets en communs, et Jerzy rappelle les Etats membres sont plus efficaces lorsqu’ils agissent ensemble, que ce soit dans le domaine du changement climatique ou sur la scène internationale. L’Europe étant très diversifiée, ce processus de découverte de l’autre est continu. C’est aussi cette prise de conscience de la différence qui nourrit les craintes, qui existent souvent par manque d’information. Quand il sort de ses nombreuses réunions, Jerzy monte sur son vélo pour se changer les idées.

Paix, Solidarité, Liberté. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous !


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

1 Comment

Filed under Uncategorized

One Response to Jerzy Plewa: In Europe, we have to learn about and from each other!

  1. Pingback: Jerzy Plewa: In Europe, we have to learn about ...