Maroš Šefčovič: Europe is the freedom to live without barriers!

Age: 47
Profession: Vice-President of the European Commission, diplomat
Nationality: Slovak
Family status: Married with 3 children
Hobbies: Tennis, skiing and jogging and reading biographies

Text v slovenčine
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français


Did you always want to become a diplomat?
No. At first I wanted to become a medical doctor, but then my father pointed out to me that doctors are not supposed to be afraid of the sight of blood! That’s when I realised I had to find another profession. So I started to study international politics and economics, and through a long and circuitous route via the Czechoslovak and then Slovak diplomatic services, that is how I arrived here, in Brussels, and finally joined the European Commission as Vice-President responsible for relations between the Commission and the other institutions, and for the EU administration.maros-sefcovic1

Do you believe in the idea of a European identity?
My daughter, who is studying European affairs in the UK but used to live in Brussels, told me that her lecturer often asks the class whether any of them really feel European. And, I am happy to say, that she, who studied here in Brussels, is one of the few who is able to say yes! She feels Slovak, French, Belgian and European all at the same time.

We simply do not appreciate enough what we have, and take the EU for granted

Has this always been the case, or has the EU changed our perception of what it means to be European?
I certainly think that young people today think in a totally different way to my generation. When I was their age, we had only very limited opportunities for travel, for example. I grew up very close to the Iron Curtain, in Bratislava, only two kilometres away from the real fence. How I saw the world back then couldn’t be more different than the way it is now. When young people want to work or study abroad, they have the whole EU to choose from. Of course, the European Union has absolutely changed how we see Europe today. It has turned from a battleground into a united continent where we cherish both our differences and our common values.

Do you think people really know just how much the EU has to offer?
In my life as a diplomat and Commissioner, I often travel outside the EU, and it is precisely when I am abroad that I see most clearly just how great life can be here in the EU. I’ve lost track of the number of times I’ve been complemented by politicians from outside the EU at summits or international meetings on the quality of life and democracy in Europe. To the outside world, Europe is viewed as a well-organised, happy family. I think that we in Europe sometimes cannot see this, because we are too close. We simply do not appreciate enough what we have, and take the EU for granted. We should be prouder of what we have achieved here in Europe – peace, stability and freedom – and remind ourselves of all the hard work that has gone into achieving these goals. We have to work every day to defend and support the freedoms and rights that we have. And this is what we try to do in Brussels!

Is there a particular value you cherish in your work?
I always try to finish my day on a positive note. If I’ve had a difficult negotiation or conversation with someone, I always try to end it well: I want to be able to look that person in the eye when I next meet them. Europe is a project that is founded on mutual respect and cooperation – it is something that we are all making together. No-one else will take up the task if we all fall out with each other, or get bogged down in negativity. It’s up to us.

Freedom, Solidarity, Peace. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Maroš Šefčovič: Európa je sloboda žiť bez hraníc!

Vždy ste chceli byť diplomatom?
Nie. Najskôr som chcel byť doktor, ale môj otec mi vysvetlil, že doktori by sa nemali báť krvi! Vtedy som si uvedomil, že si musím nájsť inú profesiu. Tak som začal študovať medzinárodnú politiku a ekonómiu, a potom som sa zdĺhavou cestou cez československé a slovenské diplomatické služby dostal až sem do Bruselu, kde pôsobím v Európskej komisii ako podpredseda zodpovedný za vzťahy medzi komisiou a ostatnými inštitúciami a tiež za administratívu EÚ.maros-sefcovic3

Veríte myšlienke európskej identity?
Moja dcéra, ktorá študuje európske záležitosti v Británii ale žila v Bruseli, mi povedala, že jej vyučujúci sa v triede často pýta, či sa niekto z nich naozaj cíti byť Európanom. Veľmi ma teší, že ona, ktorá študovala tu v Bruseli, je jednou z mála, kto dokáže povedať áno! Cíti sa byť súčasne Slovenka, Francúzska, Belgičanka aj Európanka.

My si jednoducho dostatočne nevážime to, čo máme a berieme EÚ ako samozrejmosť.

Vždy tomu bolo tak, alebo zmenila EÚ našu predstavu o tom, čo znamená byť Európan?
Som presvedčený, že dnešní mladí ľudia rozmýšľajú úplne iným spôsobom ako moja generácia. Keď som bol v ich veku, mali sme napríklad len veľmi obmedzené možnosti cestovať. Ja som vyrastal v Bratislave veľmi blízko železnej opony, iba dva kilometre od skutočného múru. Svet, ako som ho videl vtedy, je nepredstaviteľne odlišný od toho dnešného. Ak dnes mladí ľudia chcú pracovať alebo študovať v zahraničí, môžu si vyberať z celej EÚ. Európska únia samozrejme absolútne zmenila to, ako vnímame Európu dnes. Európa sa zmenila z vojnového bojiska na zjednotený kontinent, kde si zachovávame nie len naše odlišnosti ale aj pestujeme naše spoločné hodnoty.

Myslíte si, že ľudia naozaj vedia čo všetko dokáže EÚ ponúknuť?
V mojej práci diplomata a komisára často cestujem mimo EÚ, a práve keď som v zahraničí si zvyčajne uvedomím, aký úžasný dokáže byť život tu v EÚ. Už som stratil pojem o množstve komplimentov od politikov z krajín mimo EÚ, ktoré dostávam na summitoch a medzinárodných stretnutiach, a ktoré sa týkajú kvality života a demokracie v Európe. Vonkajší svet vníma Európu ako dobre zorganizovanú šťastnú rodinu. Myslím si, že my tu v Európe to niekedy nevidíme, lebo sme príliš blízko. My si jednoducho dostatočne nevážime to, čo máme a berieme EÚ ako samozrejmosť. Mali by sme byť pyšní na to, čo sme tu v Európe dosiahli (mier, stabilitu a slobodu), a pripomínať si ťažkú prácu, ktorú sme museli vynaložiť na dosiahnutie týchto cieľov. Musíme pracovať na ochrane a podpore slobôd a práv, ktoré máme. A toto sa snažíme robiť v Bruseli!maros-sefcovic2

Máte konkrétnu hodnotu, ktorú si pestujete vo svojej práci?
Vždy sa snažím ukončiť veci v pozitívnom duchu. Ak mám zložité rokovanie alebo konverzáciu s niekým, vždy sa snažím ukončiť ju pozitívne. Chcem byť schopný pozrieť sa tomu človeku do očí, keď ho nabudúce stretnem. Európa je projekt založený na vzájomnom rešpekte a spolupráci. Je to niečo, čo vytvárame všetci spolu. Nikto iný to za nás neprevezme, ak sa rozhádame, alebo ak sa necháme stiahnuť negativizmom. Je to na nás.

Sloboda, Solidarita, Mier. Európa je naša budúcnosť, všetko to záleží len na nás.

para

Maroš Šefčovič: Europa ist die Freiheit, ohne Grenzen zu leben!

“Wir sollten viel stolzer auf die Erfolge Europas sein – Frieden, Stabilität und Freiheit – und uns an die harte Arbeit erinnern, durch die wir diese Ziele erreicht haben.”

Eigentlich wollte der Vizepräsident der Europäischen Kommission Arzt werden, aber dann überzeugte ihn sein Vater von einer wirtschaftlichen und politischen Ausbildung, denn schließlich kann Maroš kein Blut sehen. Maroš wurde Diplomat.
Er glaubt daran, dass jeder Europäer nicht nur eine nationale, sondern auch eine europäische Identität besitzt. Das gelebte Beispiel sieht er in seiner Tochter, die sich nicht nur als Slowakin oder Belgiern fühlt, sondern auch mit Herz und Seele Europäerin ist. Europa ist heute für Jugendliche Alltag. Es bietet uns viele Freiheiten, die es zu Zeiten des Kalten Krieges nicht gab. Leider verlieren wir aber die Erfolge Europas zu oft aus den Augen und nehmen sie als selbstverständlich hin. Dabei sollten wir viel stolzer auf Frieden, Stabilität und Freiheit sein. Denn durch die europäischen Einigung, wandelte sich Europa vom Schlachtfeld zu einem vereinten Kontinent, der gemeinsame Werte und Vielfalt schätzt.
Sein diplomatisches Geschick konnte der Slowake in unzähligen Gesprächen und Verhandlungen gut gebrauchen. Für ihn sind Respekt und der Wille zur Zusammenarbeit Grundlage für ein gemeinsames Europa.
Ausgleich zur Arbeit findet der Vater von drei Kindern beim Tennisspielen, Schifahren und Joggen.

Freiheit, Solidarität, Friede. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Maroš Šefčovič: L’Europe, c’est la liberté de vivre sans barrières!

“Nous devrions être plus fiers de ce que nous avons contruit en Europe, c’est à dire la paix, la stabilités et la liberté et nous devrions nous rappeler du chemin qu’il a fallu parcourir pour en arriver là.”

Maroš, en grandissant de l’autre coté du mur qui partageait l’Europe à l’époque, n’avait pas beaucoup d’autres choix que de travailler en Slovaquie. Il a choisit la voie diplomatique, qui lui a permis de voyager au-delà des frontières qui lui étaient imposées. Aujourd’hui, il est Commissaire européen, a construit sa carrière entre Bratislava et Bruxelles, et sa fille étudie à Londres.
L’Europe divisée qu’il a connue est devenue un continent uni, dans lequel les différences et les valeurs communes sont célébrées à part égales. Maroš se souvient que ses interlocuteurs étrangers lui ont souvent parlé de la démocratie et de la qualité de vie européenne. Selon lui, les européens ne se rendent plus toujours compte de la chance qu’ils ont, et devraient être davantage fiers du travail accompli pour en arriver là. Parce que c’est à eux que l’Europe appartient, et c’est eux qui la font au quotidien.

Liberté, Solidarité, Paix. L’Europe est note avenir. Cela ne tient qu’à nous !


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.