Morten Løkkegaard: Europe needs many local anchors presenting a new narrative!

Age: 49
Nationality: Danish
Occupation: Member of European Parliament, ALDE, Former vice chair of the CULT-committee
Hobbies: Tennis, literature, wine
Languages you speak: Danish, English
Family info: Married to Connie Dahl Løkkegaard, father of four
Interview på dansk

Another voice from Denmark: Morten’s sparring partner
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français
*Originally published in 2014, updated in 2017

 

 

morten lokkegaard1You are a politician but this is really your second career. You made your start in journalism, didn’t you?
Yes indeed, due to my upbringing I have always had a huge interest in societal issues, democracy, civil rights and freedom of expression. Therefore it was a natural choice for me to become a journalist. After graduating from the Danish School of Journalism in Aarhus, I started as a reporter for a Danish Newspaper “Morgenavisen Jyllands-Posten”, covering business, finance, and later on I also covered the political life in the Danish Parliament. In 1990 I started working at the Danish Broadcasting Corporation (DR). From 1994 on I helped to develop a new TV-concept for investigative journalism called Søndagsmagasinet, which I hosted and edited for almost 10 years. Last, but not least, I was the anchor on the 9 o’clock news. This clearly shows, that I have always had a passion for communication – which I also use in my work now as a politician.

And when did you make the switch to politics?
That was in 2009 when I was offered the chance to become a candidate for the Danish Liberal Party and got elected for the European Parliament. They have been some very interesting years. I am running for re-election in May 2014 so I hope to continue.

If the European Project is going to survive, a new narrative is needed.

Do you still work on the same topics that interested you when you were a journalist?
Since becoming a Member of the European Parliament I have been working as vice chairman for the Committee on Culture and Education (CULT) and a Member of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO). In IMCO I focus particularly on Europe’s Internal Market. My latest report for the Parliament dealt with the issue of updating SOLVIT, an online problem-solving network created by the EU in which Member States work together to solve problems caused by the misapplication of Internal Market law by public authorities.

But you are not only interested in the market issue I suppose?
Obviously not. As a vice chair of the Culture and Education Committee I worked in particular on the recent upgrade of Erasmus, the new Erasmus+ programme, where I represented the ALDE group in the negotiations. This work was successfully finished in autumn 2013. We managed to secure a higher budget for the programme, which is one of Europe’s best pieces of legislation and aims to increase the European mobility of students, pupils and many other citizens.

So mobility in Europe is a success of the European integration you cherish?
The Single Market with free movement for goods, capital, services and workers is the cornerstone of the EU, even though there is still room for improvements. That is why the Commission also re-launched the ideas a few years back, because there is a huge unexploited potential in the Single Market, for instance the digital Single Market.

Do you have the feeling that people in Europe recognize the success of the EU?
When I was a journalist I experienced how hard it is for the European debate to get the proper media attention, even though it has a huge influence on national politics. As an MEP I have a unique opportunity to become part of this debate and I do my best in order to reach out to the public. This is also reflected in the EU’s New Narrative initiative, of which I was the initiator. This project is now driven by the European Commission, and a group of 20 members consisting of artists, intellectuals and scientists who have been working and debating since the spring of 2013 on what the new vision for Europe can be. The New Narrative is an addition to the story about the EU being a peace project, and not a substitute for it. I have been following their work closely, and the text published in March 2014 is an interesting starting point for the debate on what it means to be a European.

Is yours an office job or do you get to travel around?
In order to meet the right people, to get the right insights, I do have to travel. Besides the Parliamentary work in the two Committees and in my constituency in Denmark, I have a keen interest in the Parliament’s new possibilities regarding international trade agreements. It is not enough to look at national politics. We live in a globalised world, and we need Europe to strengthen our voice at a global level. Therefore I have been following the work in the Committee on International Trade and have been travelling to Asia, the US and South Africa to create networks and understanding for the EU.

Is there a negative myth about Europe you want to rectify? What is your biggest wish for Europe?
The current debate on social welfare tourism is a negative myth, and it will most likely become one of the key debates in the European elections. Free movement is one of the EUs greatest achievements, for which we need to raise public awareness. I hope that the European integration process will continue. We need to stand united in Europe, especially in the globalised world of the 21st century.

Education, Culture and Internal Market. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Morten Løkkegaard: Den nye fortælling skal bestå af mange lokale holdepunkter – det har Europa brug for

Alder: 49
Nationalitet: Dansk
Beskæftigelse: medlem af Europa-Parlamentet, ALDE-gruppen, næstformand i Kultur- og Uddannelsesudvalget
Hobby: Tennis, litteratur, gode vine.
Sprog: Dansk, engelsk
Familie: Gift med Connie Dahl Løkkegaard, far til fire

morten lokkegaard2Du er politiker, men det er i virkeligheden din anden karriere. Du begyndte i den journalistiske verden, ik?
Pga. min opvækst har jeg altid haft en stor interesse for samfundsmæssige problemstillinger, demokrati, borgernes rettigheder og ytringsfrihed. Derfor var det naturligt for mig at blive journalist. Da jeg blev uddannet som journalist fra Aarhus Journalisthøjskole, begyndte jeg at arbejde på Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor jeg dækkede Erhverv & Økonomi og Christiansborg-redaktionen. I 1990 begyndte jeg at arbejde for Danmarks Radio (DR). Fra 1994 og frem var jeg med til at udvikle et nyt TV-koncept om undersøgende journalistik, der blev kaldt Søndagsmagasinet, hvor jeg var vært og redaktør i næsten 10 år. Sidst, men ikke mindst, har jeg været studievært på TV-Avisen. Min karriere inden for journalistikken er med til at understøtte min særlige interesse for kommunikation, hvilket jeg også har kunnet brug i mit arbejde som politiker.

Og hvornår skiftede du over til politik?
Det var i 2009, da jeg fik chancen for at blive kandidat for Venstre og efterfølgende blev valgt ind i Europa-Parlamentet. Det har været nogle meget interessante år. Jeg genopstiller til valget i maj 2014, hvor jeg håber på genvalg.

Hvis det europæiske projekt skal overleve, har vi brug for en ny fortælling.

Arbejder du stadig med de samme områder, der interesserede dig, da du var journalist?
Siden jeg blev medlem af Europa-Parlamentet, har jeg været næstformand for Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) og medlem af Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). I IMCO har jeg især fokuseret på Europas indre marked. Min seneste rapport handlede om opdateringen af SOLVIT-centrene, der er et online europæisk hjælpecentrer, hvor medlemsstaterne samarbejder om at løse problemer, når myndigheder tolker reglerne forskelligt i det indre marked.

Du er ikke kun interesseret i spørgsmål om det indre marked, antager jeg?
Naturligvis ikke. Som næstformand for CULT har jeg som det seneste arbejdet med opgraderingen af Erasmus-programmet, det nye Erasmus+ program, hvor jeg var forhandler for ALDE-gruppen. Arbejdet blev afsluttet med succes i efteråret 2013. Det er lykkedes os at sikre et højere budget for programmet, der er et af Europas bedste initiativer, og som øger mobiliteten blandt europæiske studerende og borgere.

Så du anser mobiliteten i Europa som en særlig succes for den europæiske integration?
Det indre marked med fri bevægelighed for varer, kapital, service og arbejdskraft er en af hjørnestenene i EU, selvom det stadig er plads til forbedring. Derfor lavede Kommissionen også en relancering af det indre marked for et par år siden, fordi det er et kæmpe uudnyttet potentiale i det indre marked, som fx det digitale indre marked.

Føler du, at borgerne i Europa anerkender EU’s succes?
Da jeg var journalist, oplevede jeg på nærmeste hånd, hvor hårdt det var at ”bryde igennem muren” og få den rette opmærksomhed til den europæiske debat, selvom det har stor indflydelse på national politik. Som medlem af Europa-Parlamentet har jeg en unik mulighed for at blive en del af debatten, og jeg gør mit bedste for at ”bryde igennem muren” og komme ud til borgerne. Dette afspejler sig også i projektet om ”Den Nye Fortælling for Europa”, som jeg er initiativtager til. Projektet er sidenhen blevet fulgt op af Kommissionen, og siden foråret 2013 har en gruppe bestående af 20 medlemmer – kunstnere, videnskabsfolk, skribenter og tænkere – arbejdet på at finde en ny vision for, hvad Europa er. Den nye fortælling er et supplement til den nuværende fortælling om EU som et fredens projekt, og ikke en erstatning. Jeg har fulgt gruppens arbejde meget tæt, og teksten, der netop er blevet præsenteret i marts 2014, er et godt spændende udgangspunkt for den videre debat for, hvad det vil sige at være europæer.

Er dit arbejde et typisk kontorarbejde, eller rejser du meget rundt?
For at møde mennesker og få mange indspark er jeg nødt til at rejse. Ud over det parlamentariske arbejde i de to udvalg (IMCO og CULT) og min valgkreds i Danmark, har jeg en særlig interesse i Europa-Parlamentets nye kompetencer i forhold til handelsaftaler. Det er ikke nok kun at se på national politik. Vi lever i en globaliseret verden, og vi har brug for Europa for at styrke vores stemme på et globalt niveau. Derfor følger jeg arbejdet i Udvalget for International Handel (INTA) og har rejst i både Asien, USA og Sydafrika for at skabe netværk mellem EU og omverdenen og udbrede en forståelse for Europa.

Er der en negativ myte om Europa, du vil afhjælpe? Og hvad er dit største ønske for Europa?
Den nuværende debat om velfærdsturisme er en negativ myte, og det vil med sikkerhed blive et af kernepunkterne i debatterne til Europa-Parlamentsvalget. Fri bevægelighed er en af EU’s største bedrifter, og det skal vi minde borgerne om. Jeg håber, at den europæiske integrationsproces vil fortsætte. Vi har brug for at stå sammen i Europa, især i det 21. århundredes globaliserede verden.

Uddannelse, kultur og det indre marked – Europa er vores fremtid. Det er op til os alle!

para

Povl Christian Henningsen: Vi har brug for entusiasme og engagement, hvis vi skal vinde de borgere tilbage, der har vendt Europa ryggen

Morten’s sparring partner
Alder: 65
Nationalitet: Dansk
Beskæftigelse: Selvstændig, konsulentvirksomhed
Hobby: tennis, fitness, sang og litteratur
Min forbindelse med interviewpersonen: Har arbejdet med Morten Løkkegaard i forbindelse med projektet “Den Nye Fortælling for Europa”

Hvilken indflydelse har Europa i dit liv?
Jeg arbejder aktivt med EU-spørgsmål og europæiske anliggender i alle henseender af mit professionelle liv. Jeg rådgiver virksomhederne om at kommunikere bedre på tværs af kulturer. International ledelse og teambuilding er andre vigtige forretningsområder. Jeg har undervist internationale studerende i kommunikation, salg og forhandling. Jeg arbejder også som freelance tolk for EU.

Hvad tror du, borgere i dit hjemland er mest bekymret om, når det handler om Europa?
Den danske befolkning er delt i spørgsmålet om vores EU-medlemskab. Det er et lille land, der synes at frygte for at miste sin identitet i det store EU. Skeptikerne føler, at beslutningerne træffes langt væk fra deres hverdag. De anser sikkert også EU for at være for bureaukratisk – at beslutninger træffes med for lidt demokratisk accountability. Nogle danskere synes i særdeleshed at være bekymret over tilstrømningen af arbejdskraft fra Østeuropa. De værdsætter ikke forskelle. ”Vi ved bedre” synes at være følelsen blandt nogle danskere.

Hvad er dit største ønske for Europa?
Jeg håber, at Europa vil skabe såvel fysiske som mentale ”motorveje”, der vil gøre det meget lettere for europæerne at arbejde sammen, at opbygge virksomheder sammen og gøre forretninger sammen. Vi bør sætte pris på den store idé om det europæiske samarbejde, og derefter arbejde konstruktivt på at finde gode løsninger på hverdagens komplekse problemer. Jeg håber, at politikere, erhvervsfolk og den kulturelle sektor vil blive meget bedre til at kommunikere om Europa. Man skal altid være parat til at uddanne befolkningen om, hvorfor EU-medlemskabet er et stort aktiv, at vise en entusiasme og passion for projektet i stedet for at blive fanget i de små detaljer, der gør, at folk vender ryggen til Europa.

Hvordan kender du Morten Løkkegaard, og hvad mener du, er hans opgave i Bruxelles?
Jeg kender Morten Løkkegaard fra mit eget engagement i projektet om ”Den Nye Fortælling om Europa”. Hans arbejde bør baseres på 4 kerneværdier – nysgerrighed, åbenhed, respekt og empati. Han skal arbejde for, at Europa er på forkant med at finde konstruktive løsninger på de store problemer i verdenen. Han bør arbejde for en føderal struktur, hvor det bliver klart, hvad der skal løses på europæisk plan, og hvad der besluttes lokalt. Og han skal forsøge indgyde en ”vi kan gøre det”-holdning i de 500 millioner europæere.

Andre kommentarer?
Tak, fordi jeg fik muligheden for at bidrage. Held og lykke med projektet ”Hearts and Minds for Europe”.

para

Povl Christian Henningsen: We need enthusiasm and passion to win back those who turned their backs on Europe!

Morten’s sparring partner
Age: 65
Nationality: Danish
Occupation: Owner of a consulting company
Hobbies: tennis, fitness, singing, literature
My link with Morten: we are connected in the context of A New Narrative for Europe


Are you actively taking part in the European project?

I work actively on European affairs in most activities of my professional life. I offer consulting services to companies, and communicating across cultures, international leadership and teambuilding are my key business areas. I have taught communication, sales and negotiation techniques to international business students and I also work as a freelance interpreter for the European Union.

Would you say the Danes are convinced Europeans?

The Danish population is split on the question of EU membership. It’s a small country that seems to fear losing its identity in a large European Union. Sceptics feel decisions are taken far away from their everyday life. They probably also look at the EU as something too bureaucratic – where decisions are taken with too little democratic accountability. Some Danes are worried about the influx of labour from Eastern Europe in particular. They do not seem to appreciate differences and intercultural dialogue. “We know better” seems to be their guiding principle.

What should Europe do to shift this public opinion to a more positive perspective?
I hope Europe will manage to build not only physical but also mental bridges and motorways that will make it much easier for Europeans to work together, start companies together, do business together. We should appreciate the grand idea of European cooperation and then work constructively to find good solutions to everyday, complex problems. I hope politicians, business people and the cultural sector will become much better in communicating about Europe. We should always be prepared to inform people about why EU membership is a great asset for all of us. We should show some enthusiasm and passion instead of getting caught up in nitty-gritty details that make people turn their backs on Europe.

Imagine Morten Løkkegaard were ‘your man’ inside the EU. What could he do to make things better?
Apart from installing a ‘Can Do’ attitude in 500 million Europeans (laughs), I think his work should be based on 4 CORE values – Curiosity, Openness, Respect and Empathy. He should make sure that Europe is at the forefront, finding constructive solutions to the major problems of our world. He should work for a federal European structure where it becomes clear what should be solved at European level and what is decided locally.

Curiosity, Openness, Respect and Empathy. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Morten Løkkegaard: Europa braucht Menschen, die Europa vor Ort präsentieren und neu erklären!

“Wenn das Europäische Projekt weitergehen soll, müssen wir ein neues Leitmotiv finden.”

Der Journalist Morten Løkkegaard startet seine politische Karriere im Europäischen Parlament 2009, nachdem er zuvor bei mehreren dänischen Zeitungen und im nationalen Fernsehen gearbeitet hatte. Ihm liegt insbesondere am Herzen, dass jeder europäische Bürger die Vorteile des Binnenmarktes voll nutzen kann. Darüber hinaus arbeitet er als Mitglied im Europäischen Parlament im Kultur- und Bildungsausschuss (stellvertrender Vorsitzender) und im Bereich internationaler Handelsbeziehungen. Für Morten ist es wichtig, das Europa seine Geschichte immer wieder neu erfindet und neue Wege in der Kommunikation mit den BürgernInnen beschreitet. Europa braucht ein neues Leitmotiv. Er hofft, dass der europäische Integrationsprozess weitergeht, denn nur wenn Europa einig ist, werden seine Mitgliedstaaten in der globalisierten Welt bestehen können. Der vierfache Vater verbringt seine Freizeit gerne mit Tennis und Lesen.

Bildung, Kultur und Binnenmarkt. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Morten Løkkegaard: L’Europe a besoin de nombreux ancrages locaux qui renouvellent le discours européen!

“Si le projet européen veut survivre, un nouveau discours est nécessaire”

Morten s’est d’abord intéressé à la politique en tant que journaliste et présentateur de programmes télévisés spécialisés, avant d’en devenir un acteur lui-même, lorsqu’il a été élu au Parlement européen (PE) en 2009. Son expérience media lui sert souvent au sein des débats de la Commission Culture du PE, commission dont il est vice-président, mais aussi pour suivre les discussions sur l’économie digitale qui animent le Parlement européen. Pour Morten, le marché unique et la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des travailleurs est le plus important acquis de l’Union. Cela reste un réservoir de croissance pour elle, et cette perspective est plus importante, selon lui, que le débat négatif sur le tourisme social. Mais l’Union doit apprendre à renouveler son discours sur les bénéfices qu’elle apporte à ses citoyens, au-delà des acquis de la paix sur le continent. Quand Morten ne travaille pas à cette réflexion sur le discours européen, il joue au tennis ou en profite pour passer du temps avec ses quatre enfants.

Education, Culture et Marché intérieur. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Archive

Comments are closed.