Paavo Mäkinen: Europe is work in progress!

Age: 59
Nationality: Finnish
Family life: Married and father of four grown-up children
Occupation: Deputy Head of Unit,
Hobbies: Choirs, Reading, Outdoor sports (walking, cycling, kayaking etc.)
Languages: Finnish, English, Swedish, working on French

Lue haastattelu suomeksi tästä
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

How did you get involved in the European project?
I was involved in the Finnish EU accession process from the very beginning and took part in the negotiations, mainly in the area of agriculture. There was obviously an element of making history being part of this, but it was also an eye opener. European integration is like a relationship: to make it successful you need to work at it every day! And you have to tackle very practical issues otherwise Europe will remain just an idea that turns gradually into an illusion. The European Commission is a good place to work for Europe every day, albeit not the only one.

paavoWhat does the work day of a Head of Unit in the European Commission look like?
Currently I work in a unit supporting the Commission Representations in all EU Member States. Just now I am finalising a reporting tool for the Representations to record some essential information on their communication actions. The aim is to produce a management tool which helps to give a clearer picture of the Representation activities and their results. This will, in turn, feed into their forward planning. I am proud to serve the EU Representations, sometimes even with nitty-gritty things. After all, they work on the frontline of EU communication, directly in touch with citizens.

What is Europe’s biggest achievement?
That is clearly the longest period of peace in modern European history. This has mainly been achieved through economic integration but also through strengthening common values. Europe is a work in process and we are learning by doing. We have to improve it every day. This is very much the case when it comes to communication with citizens, which is a key for Europe to succeed.

Can you understand that the EU sometimes has a negative reputation?
Yes, I can. I even experienced something similar myself, when I worked in the European Commission Representation in Finland. One member of our team suggested that during each week in 2006 we should put two examples on our website under a theme “101 ways the EU has improved your life”. Perhaps due to being overwhelmed by negative publicity, I remember thinking that this was a good idea, but I thought “Can we really find so many positive examples?” Very soon we realised that of course we could! The Commission, the European Parliament and the Member States are not creating rules and regulations purposefully to harm citizens! Rather the opposite.

European integration is like a relationship: to make it successful you need to work at it every day.

Do you have the impression Europe is misunderstood at some point?
Well, there is this myth that the EU is messing with too-detailed legislation. It is true that very often EU legislation, in the case of the European Single Market, for example, is indeed detailed, but it is still better to have one piece of legislation applicable in all Member States than 28 different national or even more regional laws. Nevertheless, there is always room for improvement. For Europe it is important to ask first whether something needs to be legislated on and then decide at what level it should be done – local, national or European.

You picked equality as a value that matters specifically to you. Why is that?
Equality is one of the many values my parents gave me and I have noticed that my kids keep reminding me on the same: you should not deem yourself better than others – but neither should you think that you are less worthy than others. I believe that this sense of individual equality is stronger here in Europe than in many other parts of the world.

Do you see yourself as a European or are you above all Finnish?
I have difficulties making a clear distinction between the many different identities a European can have because it is very difficult to name issues as just local, national or European. For example, when one talks about education it is, in the case of Finland, mostly organised at a local level, legislated mainly at national level but education has a profound European dimension and significance as it determines very much how Finland copes within Europe and how Europe copes in the world.

Equality, Peace, Integration. Europe is our future It’s up to all of us.

para

Paavo Mäkinen: Eurooppa ei ole vielä valmis!

Kuinka lähdit mukaan yhteiseen eurooppalaiseen hankkeeseen?
Olin mukana Suomen liittymisprosessissa alusta alkaen ja osallistuin jäsenyysneuvotteluihin etupäässä maatalouden osalta. Neuvotteluissa koin luonnollisesti olevani mukana tekemässä historiaa, mutta jäsenyysneuvottelut myös avasivat silmäni. Euroopan yhdentyminen on kuin ihmissuhde. Sen eteen täytyy tehdä työtä joka päivä! Tässä työssä on ratkottava hyvin käytännönläheisiä ja arkisia kysymyksiä tai muuten Euroopan idea muuttuu vähitellen illuusioksi. Euroopan komissio on hyvä, joskaan ei millään muotoa ainoa paikka työskennellä Euroopan hyväksi.

Euroopan yhdentyminen on kuin ihmissuhde. Sen eteen täytyy tehdä työtä joka päivä!

Miltä näyttää yksikön apulaispäällikön työpäivä viestinnän pääosastolla?
Tällä hetkellä työskentelen yksikössä, joka tukee komission edustustoja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Juuri nyt olen viimeistelemässä raportointivälinettä, jonka avulla edustustot voivat kirjata joitain olennaisia tietoja viestintätoimistaan. Tavoitteena on tuottaa väline, jonka avulla saataisiin selkeämpi kuva edustuston toiminnasta ja sen tuloksista. Se antaisi myös paremmat eväät toiminnan suunnitteluun. Koen myös tyydytystä voidessani tukea komission edustustoja myös niiden päivittäisissä ongelmissa, toimivathan edustustot EU-viestinnän etulinjassa, suorassa yhteydessä kansalaisiin.

Mikä on Euroopan suurin saavutus?
Mielestäni se on uuden ajan Euroopan pisin rauhanaika. Tämä on saavutettu pääasiassa taloudellisen yhdentymisen kautta mutta myös yhteisten arvojen vahvistamisella. Eurooppa ei ole vielä valmis ja voimme myös oppia matkan varrella yhdessä tekemällä. Tämä koskee myös kansalaisviestintää, mikä on keskeinen edellytys sille, että Eurooppa voi menestyä.paavo2

Mitä ajattelet siitä, että EU:lla on toisinaan negatiivinen maine?
Voin hyvin ymmärtää, että näin joskus on. Olen todennut ajattelevani joskus niin itsekin. Esimerkiksi työskennellessäni Euroopan komission Suomen edustustossa eräs henkilökunnastamme ehdotti, että vuoden 2006 jokaisen viikon aikana edustusto julkaisisi verkkosivuillaan kaksi esimerkkiä ”101 tapaa, joilla EU on parantanut elämääsi” –otsikon alla. Minusta tämä oli hyvä ehdotus, mutta huomasin myös epäileväni, ehkä kaiken kielteisen julkisuuden myötä, että voimmeko käytännössä löytää niin monia myönteisiä esimerkkejä. Hyvin pian kuitenkin totesimme, että tietenkin voimme! Komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot eivät ole luomassa tietoisesti sääntöjä ja määräyksiä kansalaisten kiusaksi ja haitaksi. Pikemminkin päinvastoin.

Onko sinulla vaikutelma, että Eurooppa on ymmärretty joiltain osin väärin?
Ilmassa on jonkinlaisena myyttinä, että EU sekaantuu liian yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön. On totta, että EU:n lainsdääntö esimerkiksi Euroopan yhtenäismarkkinoiden yhteydessä on yksityiskohtainen. Mutta on silti parempi, että yhteen asiaan sovelletaan yhtenäistä lakia kaikissa jäsenvaltioissa kuin, että sillä olisi oma, erilainen säädös kaikissa 28 jäsenmaassa ja joskus vielä alueellisia määräyksiä. Kuitenkin, aina on parantamisen varaa. Euroopalle on tärkeää kysyä ensiksi, tarvitaanko jotain asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja sen jälkeen päättää millä tasolla — paikallisella, kansallisella tai eurooppalaisella tasolla – se on tehtävä.

Valitsit tasa-arvon arvoksi, joka on sinulle erityisen tärkeä. Miksi?
Tasa-arvo on yksi monista arvoista, joita omat vanhempani korostivat. Myös lapseni osaavat siitä muistuttaa. Kenenkään ei pidä ajatella olevan toista arvokkaampi – mutta samalla ei pidä tuomita itseänsä muita vähempiarvoiseksi. Uskon, että tämä ajatus yksilöllisestä tasa-arvosta on täällä Euroopassa vahvempi kuin monessa muussa osassa maailmaa.

Koetko itsesi eurooppalaiseksi vai oletko ennen kaikkea suomalainen?
Minulla on vaikeuksia erottaa toisistaan eri identiteettejä, joita eurooppalaisella voi olla, koska on vaikea eritellä asioita vain paikalliseksi, kansalliseksi tai eurooppalaiseksi asiaksi. Esimerkiksi, kun on kyse koulutuksesta, se on Suomessa järjestetty pääosin paikallistasolla, sitä koskeva lainsäädäntö tehdään lähinnä kansallisesti. Mutta koulutuksella on mittava eurooppalainen ulottuvuus, sillä siitä riippuu hyvin paljon, miten Suomi pärjää Euroopassa ja miten Eurooppa pärjää maailmassa.

Tasa-arvoa, rauhaa, yhdentymistä. Euroopan tulevaisuus on meistä kiinni.

para

Paavo Mäkinen: an Europa muss man ständig arbeiten!

“Mit der europäischen Integration ist wie in einer Beziehung: Erfolg zeigt sich nur durch stete Arbeit an ihr.”

Paavo Mäkinen hatte das Glück, ein Stück finnische Geschichte hautnah mitzuerleben, als er an den Beitrittsverhandlungen Finnlands zur EU teilnahm. Diese Erfahrung bestärkte seine Ansicht, dass nur eine stete Mitarbeit an Europa zum Erfolg führt. Der stellvertretende Abteilungsleiter in der Europäischen Kommission ist stolz darauf, dass er mit seiner Arbeit tagtäglich die Kommissionsvertretungen in den EU Mitgliedstaaten unterstützen kann. Er selbst verbrachte einige Jahre an der finnischen Kommissionsvertretung und startete mit seinem Team das Projekt “101 Wege, wie die Europäische Union das Leben der BürgerInnen verbessert hat”.
Friede ist für den Finnen die größte Errungenschaft Europas. Europa muss notwendige Gesetzgebung initiieren, aber es muss und darf nicht alles regeln und soll vieles den nationalen Gesetzgebern und Behörden überlassen.
Gleichberechtigung ist eine der wichtigsten Werte, die der Finne seinen vier Kindern vermitteln will. Für ihn ist es schwierig, strikt zwischen einer europäischen und finnischen Identität zu unterscheiden, weil beide so miteinander verflochten sind.

Gleichberechtigung, Frieden, Integration: Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Paavo Mäkinen: L’Europe, c’est un chantier de tous les jours !

“L’intégration européenne c’est comme une relation amoureuse: il faut y travailler un petit peu chaque jour”.

Paavo s’est intéressé à l’Europe avant même que son pays, la Finlande, entre officiellement dans l’Union européenne. Il a suivi la préparation de cette adhésion dans le domaine de l’agriculture, mais c’est désormais la communication qui est son pain quotidien.
Paavo rappelle que l’intégration économique et les valeurs communes aux 450 millions d’européens sont de beaux succès, mais de ses expériences précédentes, il gardé la conviction que l’Europe doit d’abord et toujours s’interroger sur l’utilité véritable d’une loi avant d’aller plus loin. Mais quand il du faire l’exercice, il a trouvé plus de 101 façons dont l’Europe a amélioré le quotidien des Finlandais! En dehors du travail, Paavo s’appuie sur son enthousiasme pour transmettre à ses quatre enfants sa passion pour les activités en plein air.

Egalité, Paix, Intégration. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous.


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.