Petr Blizkovsky: Europe is built on many levels and on dialogue

Age: 50
Nationality: Czech
Occupation: Director at the General Secretariat of the Council of the European Union
Hobbies: Music, travelling, history, nature
Languages: Czech, English, Russian, French, German and Slovak
Years in Brussels: 14
My Preferred Dish: Roast lamb with spring vegetables with a glass of good red wine such as a Blue Portugal from Moravia
Literature: Historical autobiographies and books about history (novels are too long and sophisticated for me)
Music: Classical music from the early20th century (such as: Janacek, Shostakovich, Ravel)

Čtete v češtině
Petr’s friend. Další český hlas: Petrův kamarád.
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

petr bilzkovsky 4Why does Europe matter to you?
Before my country joined the EU, I worked in local government and as a civil servant at a number of national ministries in Czechoslovakia and, later, in the Czech Republic. This meant that I was able to play my part in changing my country from the old centrally planned economy and controlled society into a free and democratic nation state. I never doubted for a moment that my country would join the EU, and I was lucky enough to again play a role in this momentous occasion for the Czech Republic as I worked on preparing the country for EU membership in areas such as agriculture, regional policy and other economic areas. Once we had finally joined, I decided I wanted to be one of the people working on the inside, trying to build a future for Europe. That is why I am very happy to work for the Council Secretariat. I feel useful in my job and it fits with my earlier interests and direction.

What does an average day at the Council secretariat look like?
In my job, I am part of a team that helps the Council to adopt EU-wide laws. The Council often does so together with the European Parliament. In concrete terms, I have been serving as a Director since 2004 – at first in the area of economic and regional policies and currently in the area of agriculture. My colleagues and I prepare documents for meetings of experts, meetings of ambassadors and ministerial meetings (which are called Council sessions). More specifically, this involves drafting compromise texts of the various legislative proposals so that at the end of the process the Council (i.e. in my case the agriculture ministers from each national government) can agree on them by the necessary majority. These meetings are chaired by the national minister from the country holding the rotating EU Presidency (which changes every six months) and together with my team, I also provide advice to the Presidency both on the content of the files to be discussed and on the procedures that need to be followed in order for them to be agreed in the Council meeting.

Brussels doesn’t decide anything; it is 28 member states, often together with the European Parliament, who decide.

It sounds like a complicated job! Do you find it rewarding?
For me it is. I feel that my job is important because the Council Secretariat attaches such importance to making sure that the agreed rules governing the decision-making process are respected. This, in my opinion, is the best guarantee that the laws that are agreed will be as good as they possibly can be. And this has a real knock-on effect for citizens, if you consider that many of the files on which I’ve worked have been major economic reforms prompted by the economic crisis. For example, these included an agreement to provide financial assistance to a number of troubled countries during the sovereign debt crisis, a deal on a proposal to create a new banking union and new rules on the use of EU money to support infrastructure, business and social projects in the member states.

Is there a particular myth about the EU that you would like to bust?
The myth that says it is Brussels that decides everything. Brussels doesn’t decide anything; it is 28 member states, often together with the European Parliament, who decide. Another myth is that the European Union is too busy fiddling with unimportant things and so overlooks the fundamental issues that need to be addressed. There is an element of truth to this, but it stems in fact from a lack of understanding about the European Union’s competencies. The EU is not responsible for everything but only for those specific issues that are laid out in the Treaties. Another myth is that the EU decision-making process is the over-complex and that there are too many languages being used. Again, there is some truth to this: the decision-making process can sometime be heavy, but it is for a good reason, as it has to make sure it balances EU-wide interests with national interests, as well as including input from regions and local authorities and civil society. It can be a lengthy process, but it is certainly in the long-term interest of the EU as a whole. And yes, there are many official languages involved in the legislative process but, once again, this is for a good reason: if we want the EU to connect with the citizens it represents, we have to speak to them in their own language, and this includes making sure that all EU laws are available in all 24 official languages so that they can be more clearly understood.petr bilzkovsky 1

The EU must seem very complex to anyone who is not a Brussels insider…
Of course it does. I don’t have to look far to get a sense of that: my brother, who visits me occasionally, always asks me: “So you work for the Council of Europe, is that right? Or is it the European Commission, sorry the Parliament?” The names of the various European bodies are difficult enough for people to remember, let alone what it is that each one of them does exactly. But in the end, every single national constitutional system is complex, isn’t it? How could the European Union be any simpler when there are 28 member states working together in the interests of 500 million people?

What is the EU’s greatest accomplishment, in your view?
For me Europe’s biggest success is the fact that we have had no wars inside the EU since it began, and that rather than fighting each other, the 28 member countries now prefer to discuss their joint concerns and look for common solutions. This should never be taken for granted, and in fact I think that the European Union should build on this foundation and go even further in the future. In my view, the key challenges ahead for the European Union is to make sure that its economic and social systems remain strong and robust and that it is also able to be a leading global player, shaping international policies in these key areas. I think we also need better dialogue between citizens, municipalities and regions and the EU level.

Peace and Prosperity. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Petr Blizkovsky: Evropa je postavena na mnoha úrovních a na dialogu

Věk: 50
Národnost: česká
Zaměstnání: ředitel v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie
Zájmy: hudba, cestování, historie a příroda
Jazyky: čeština, angličtina, ruština, francouzština, němčina a slovenština
Roky v Bruselu: 14
Oblíbené jídlo: pečené jehněčí se zeleninou a sklenkou dobrého červeného vína, např. Modrý Portugal z Moravy
Literatura: historické životopisy a knihy o historii (romány jsou na mě příliš dlouhé a sofistikované)
Hudba: vážná hudba ze začátku 20 století (jako Janáček, Šostakovič a Ravel)

petr bilzkovsky 3Proč vám záleží na Evropě?
Ještě před připojením České Republiky k Evropské unii jsem pracoval v místní samosprávě a jako státní úředník na několika ministerstvech v Československu, později v České republice.
To mi umožnilo hrát roli ve změnách, které probíhaly při přechodu od centrálně plánované ekonomiky a kontrolované společnosti do svobodného demokratického státu.
Byl jsem přesvědčen o tom, že se naše země se má připojit k EU a tomuto projektu jsem mohl napomoci v mých minulých zaměstnáních. Bylo to zejména při přípravě naší země na členství v EU v oblastech jako je zemědělství, místní rozvoj a ekonomická politika. Krátce po přistoupení jsem se rozhodl, že bych se rád stal součástí týmu lidí “uvnitř”, kteří usiluji o formování budoucího směřování Evropské unie. Tento můj záměr se naplnil a moji dnešní práce pro Generální sekretariát Rady považuji za smysluplnou.

Jak vypadá obyčejný den v Generálním sekretariátě Rady?
Ve své práci jsem součástí týmu, který pomáhá Radě přijímat zákony zasahující celou EU. Rada takto činí společně s Evropským Parlamentem. Konkrétně v na Sekretariátu Rady působím jako ředitel a to od roku 2004. Nejdříve to bylo v oblasti ekonomické a regionální politiky a momentálně v oblasti zemědělství. Společně s kolegy připravujeme dokumenty pro jednání expertů, velvyslanců a ministrů. Moje práce zahrnuje přípravu polických kompromisů různých právních návrhů tak, aby na konci procesu Rada, v mém případě ministři zemědělství z každé členské vlád, mohla souhlasit potřebnou většinou s finálním změním unijního zákona. Těmto jednáním přesedá ministr členské země, která vykonává rotující prezidentství. To se mění každých 6 měsíců. S mým týmem poskytujeme předsednické zemi podporu jak z hlediska obsahového, tak i procedurálního a právního.

Brusel nerozhoduje nic, rozhoduje 28 členských států, většinou spolu s Evropským parlamentem.

Zdá se to jako celkem složitá práce. Naplňuje vás?
Práce je to zajímavá, někdy složitá a líbí se mi. Jedna z mých rolí je zajistit to, že Rada respektuje pravidla, která si sama schválila a která říkají, jak má rozhodovací proces probíhat. Jde o to, aby se hrálo fair-play, transparentně a všem státům se měřilo stejným metrem. To je podle mého názoru nejlepší záruka toho, že zákony které Rada odsouhlasí budou maximem možného a vývodné pro EU a členské státy nebo alespoň pro jejich většinu. Moje práce má také reálný dopad pro občany. Řada návrhů, na kterých jsem pracoval, se váže na velké ekonomické reformy vyvolané ekonomickou krizí. Například se jednalo o dohodu o poskytnutí finanční pomoci několika zemím, které měly dluhové potíže v průběhu nebo návrh na vytvoření bankovní unie. Dalšími příklady jsou nová pravidla na užívání EU peněz pro podporu infrastruktury, inovací a sociálních projektů v členských státech.

Je nějaký konkrétní mýtus ohledně EU který byste rád uvedl na pravou míru?
Například mýtus, který říká, že Brusel rozhoduje. Brusel nerozhoduje nic, rozhoduje 28 členských států, často ve spojení s Evropským Parlamentem. Dalším mýtem je, že EU se zabývá příliš mnoha nepodstatnými věcmi a proto přehlíží zásadní problémy, které by se měly řešit. Tento názor může být někdy oprávněný. Problém je však v tom, jaké kompetence má Evropské Unie a jaké si ponechaly členské státy. EU není zodpovědná za vše, pouze za konkrétní záležitosti stanovené v Smlouvách. Dalším mýtem je, že rozhodovací proces EU je příliš složitý a používá se příliš mnoho jazyků. Opět musím připomenout, že částečně je to pravda, rozhodovací proces je někdy komplikovaný, ale má to svoje dobré důvody. Během rozhodovacího procesu se vyvažují zájmy celé EU a národními. Může to být zdlouhavý proces, který je nicméně v dlouhodobém zájmu EU jako celku. A ano, v tomto legislativním procesu se používá mnoho oficiálních jazyků, ale k tomu je dobrý důvod: pokud chceme aby se EU přiblížila občanům, které reprezentuje, musí k nim hovořit jejich vlastním jazykem. Proto klade důraz na to, aby všechny EU zákony byly k dispozici ve všech oficiálních jazycích.

EU musí vypadat příliš složitě pro každého kdo není z Bruselu
Ano, souhlasím. Na to nemusím chodit příliš daleko, můj bratr, který mě občas navštěvuje se mě vždy ptá: “Takže ty pracuješ pro Evropskou radu, že? A nebo je to to ta Evropská komise, vlastně parlament?” Jména různých evropských institucí jsou trochu zavádějící a lidé mají potíže si je zapamatovat, natož aby věděli, co vlastně dělají. Ale koneckonců každý národní ústavní systém je složitý, nebo ne? Jak by mohla být EU jednodušší, když zde spolupracuje 28 členských států v zájmu 500 milionů lidí?

Co je podle vašeho názoru největším úspěchem EU?
Pro mě je největším úspěchem skutečnost, že od založení EU neproběhla v jejím rámci žádná válka a že místo vzájemných konfliktů nyní 28 členských států dává přednost debatě o společný zájmech, problémech a jejich řešení. To není samozřejmost. Podle mého názoru hlavní výzvou EU do budoucna bude udržet silný ekonomický a sociální systém a to, aby EU byla efektivním globálním hráčem. To jí umožní utvářet mezinárodní strategii v důležitých oblastech. Osobně si myslím, že EU také potřebuje lepší dialog mezi občany, místními správami a svými regiony.

Mír a Prosperita: Evropa je naše budoucnost. Záleží na nás všech!

para

Lubor Lacina: Co pro mě znamená Evropa

Petrův kamarád
Věk: 45
Národnost: česká
Zaměstnání: docent, Jean Monnet Chair
Zájmy: rozhovory s přáteli, procházky krajinou, vážná hudba (Janáček, Rachmaninov, Prokofjev)
Moje spojení s Petrem: akademický kolega z university, zástupce ČR v institucích EU

petr bilzkovsky 5Jak Evropa ovlivňuje Váš život?
Významně a pozitivně. Patřím mezi generaci, která zažila Evropu rozdělenou “železnou oponou”. Integraci České republiky do struktur EU považuji za zcela přirozenou jak z historických tak současných a budoucích důvodů. České země vždy hrály významnou roli v dějinách evropského kontinentu. S prohlubující se globalizací je integrace Evropy obrovskou ochranou bariérou pro malé země a jejich ekonomiky, které v globálním rozměru nemají možnost samostatně téměř cokoliv ovlivnit. Evropská integrace ovlivnila celou mou dosavadní profesní kariéru. Na Mendlově universitě v Brně vyučuji kurzy související s evropskou ekonomickou integrací a pozicí EU ve světové ekonomice. Od roku jsem držitelem titulu Jean Monnet Chair a od roku 2012 ředitelem Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendel European Centre (mec.mendelu.cz). Každý rok využívám možnost programů Socrates a Erasmus v rámci zahraničních učitelských mobilit, které mi umožňují srovnávat evropské vzdělávací systémy.

Čeho se lidé ve Vaší zemi podle Vašeho názoru nejvíce obávají v vztahu k Evropě?
Názor občanů ČR na evropskou integraci je silně ovlivněn euroskeptickým postojem bývalého prezidenta Václava Klause a spíše europesimisticky laděnému tónu médií při komentování evropského integračního procesu. Ačkoliv většina očekávání identifikovaná v průzkumech veřejného mínění před rokem 2004 (možnost cestování a práce v jiných zemích EU, růst životní úrovně, finanční prostředky z rozpočtu EU) byla naplněna, ve společnosti rezonují spíše názory o vysoké byrokratizaci celého procesu, nařizování nesmyslných zákazů (žárovky, rum, pomazánkové máslo), zvyšování cen po zavedení eura, neudržitelnosti společné měny. V současných průzkumech veřejného mínění se ČR řadí mezi nejvíce skeptické členské země.

Co je Vaše největší přání Evropě?
Za největší dosavadní přínos evropské integrace považuji udržení míru a růst životní úrovně. Považuji životní standard své generace za jedno z nejlepších období v historii. Evropě proto přeji dostatek osvícených politiků typu Jeana Monneta, Roberta Schumana, Jacqua Delorse, Francoise Mitteranda, Helmuta Kohla, kteří by byli schopni nalézt shodu na základních principech a směřování evropského integračního procesu. Instituce EU a představitelé členských zemí by měli věnovat více úsilí připomínat občanům EU přínosy integračního procesu, vytvářet prostředí ve kterém občané členských států posílí pocit své identity s evropským kontinentem.

Jak znáte Petra Blížkovského a jak hodnotíte, co dělá v Bruselu?
Petr Blížkovský je prozatím nejvýše postavený občan ČR v institucích EU. Byl bych velmi rád, kdyby měl vice času veřejně vystupovat, diskutovat se studenty, občany ČR. Mohl by tak ukázat, že Brusel není pouze něco vzdáleného, anonymního, bezpohlavního, tvořícího legislativu ovlivňující následně členský stát, jeho občany a firmy. Podobní lidé by také měli najít odvahu vystoupit z anonymity institucí EU a uvažovat o návratu do státní (veřejné) správy a aktivně ovlivňovat nejen tvorbu evropské legislativy ale také postoj národních reprezentací a občanů k evropskému integračnímu procesu.
Evropský integrační se jako již několikrát v historii nachází na své křižovatce. Společnou snahou institucí EU a národních reprezentantů by měla být aktivnější komunikace výhod, které přináší proces evropské integrace jejím občanům. Je známým paradoxem, že lidé berou pozitiva za dané a soustředí svou pozornost na negativa. O to více úsilí by mělo být věnováno debatě (diskusi) o budoucím směřování evropského integračního procesu nejen mezi nejvyššími politickými představiteli, bruselskými elitami ale i mezi obyčejnými občany.

Mír a Prosperita. Evropa je naše budoucnost. Záleží na nás všech!

para

Lubor Lacina: What Europe means for me

Age: 45
Nationality: Czech
Occupation: Professor, Jean Monnet Chair
Hobbies: discussion with friends, nordic walking, classic music (Janáček, Rachmaninov, Prokofjev)
My link with Petr: colleague from the university

How does Europe impact on your life?
Significantly and positively. I belong to the generation that has experienced Europe when she was divided by the “Iron Curtain”. I consider integration of the Czech Republic into the EU structures as a completely natural, as regards reasons given by the history, nowadays and future. Czech lands have always played a significant role in the history of the European continent. With the deepening globalisation, European integration acts as a great protective barrier for small countries and their economies that have no realistic influence in the global dimension. European integration has shaped my entire professional career. At Mendel University in Brno I teach courses related to the European integration and the EU’s position in the world economy. I hold the title of Jean Monnet Chair and since 2012 I am a director of Jean Monnet Centre of Excellence and a director of the Mendel European Center think-tank Mendel (mec.mendelu.cz). Every year I use the opportunity of international teacher motilities within the Socrates and Erasmus programs, what allows me to compare European educational systems.

What do you think that people in your country are most worried about when it comes to Europe?
Opinions of Czech citizens on the European integration is strongly affected by the attitude of euroskepticism of former President Vaclav Klaus and by rather euro-pessimistically tuned media when it comes to the European integration process. Most of the expectations identified by the opinion polls before 2004 were really fulfilled (as opportunities to travel and work in other EU countries, increase of living standards and financial means from the EU budget). However, there are opinions resonating in the society about high bureaucratization of the whole process, imposing absurd prohibitions (for example light bulbs, rum, butter spread), price increases induced by the introduction of euro, the unsustainability of the common currency. In the current opinion polls, the Czech Republic ranks among the most skeptical member states.

What is your biggest wish for Europe?
As the most important contribution of the European integration I consider maintaining of peace and increase of standards of living. I consider the living standards of my generation as one of the best in the history. Therefore I wish to Europe a lot of enlightened politicians such as Jean Monnet, Robert Schuman, Jacques Delors, Francois Mitterrand, Helmut Kohl, who would be able to reach agreement on basic principles and directions of the European integration process. EU institutions and representatives of the Member States should devote more effort to remind citizens the benefits of EU integration process, thus creating an environment in which citizens of the Member States will strengthen their feeling of identity with the European continent.

How do you know Petr Blížkovský and how do you see what he is doing in Brussels?
Petr Blížkovský holds so far the highest position in the EU institutions among the Czech citizens. I would be glad if he had more opportunities to speak on public, discuss with students and citizens of Czech Republic. He could be the one to show that Brussels is not only something distant, anonymous, amorphic, that adopts legislation affecting consequently Member States, its citizens and businesses. People like him should also find the courage to step out of anonymity of EU institutions and return to the state (public) administration and influence actively not only the creation of the European legislation but also the attitude of national representations and the citizens towards the European integration process.
European integration as many times in history is at a crossroad. The joint efforts of the EU institutions and national representatives should lead into a more active communication of advantages the process of European integration brings to its citizens. It is well-known paradox that people take the advantages as default and focus their attention on the negative aspects only. Hence, more effort should be devoted to the debate on the future direction of the European integration process, not only among the top political leaders, the Brussels elites but also among ordinary citizens.

Peace and Prosperity. Europe is our future. It is up to all of us!

para

Petr Blizkovsky: Europa wird auf vielen Ebenen im Dialog gebaut

petr bilzkovsky 2“Für mich besteht der größte Erfolg Europas darin, dass es seit Beginn des europäischen Integrationsprozesses keinen Krieg zwischen den EU-Mitgliedsländern gab. Denn die Staaten lösen Probleme mit Sachargumenten und streben Kompromisse an, anstatt zu den Waffen zu greifen.”

Der Tscheche Petr Blizkovsky ist stolz, dass er mit seiner Arbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Regionalpolitik und Wirtschaft zum EU-Beitrittsprozess seines Landes beitragen konnte. Heute bereitet er als der für Landwirtschaft zuständige Direktor im Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union Sitzungen von ExpertInnen, BotschafterInnen und MinisterInnen vor und berät die jeweilige EU-Präsidentschaft, die alle sechs Monate von einem anderen EU-Mitgliedsland wahrgenommen wird, in diesem Bereich. Somit nimmt sein Team eine wichtige Rolle im EU-Gesetzesprozess in Sachen Landwirtschaft ein.
Er bedauert den weit verbreiteten Mythos, dass „Brüssel“ auf europäischer Ebene alles entscheidet. Dabei entscheidet „Brüssel“ nichts: es sind vielmehr das Europäische Parlament und die 28 Mitgliedstaaten.
Für den polyglotten Tschechen (er spricht sechs Sprachen) ist es logisch, dass das EU-System der Entscheidungsfindung komplex ist. Wie sollte es auch einfacher sein als das System eines einzelnen Mitgliedslandes, wenn die EU 28 Staaten mit 24 offiziellen Sprachen unter einen Hut bringen muss?
Den größte Erfolg Europas sieht Petr in der Friedenserhaltung. Anstatt zu Waffen zu greifen, finden Mitgliedsländer gemeinsam Lösungen. Die großen Herausforderungen bleiben natürlich die Erhaltung eines starken wirtschaftlichen und sozialen Systems und dass Europa seine Rolle als globaler Player beibehält. Der Dialog mit den BürgerInnen, Gemeinden und Regionen sollte gestärkt werden.
Ausgleich zur Arbeit findet der reise- und naturbegeisterte Tscheche bei klassischer Musik aus dem frühen 20. Jahrhundert oder er vertieft sich in der Lektüre von historischen Biographien und Geschichtsbüchern.

Frieden und Wohlstand. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Petr Bilzkovsky: Construire sur l’échange

“Pour moi, c’est une réussite européenne que nous n’ayons pas eu de guerre au sein de l’Union depuis que celle-ci a été fondée : plutôt que de s’affronter, les 28 états membres préfèrent débattre de leurs problèmes communs pour leur trouver des solutions communes.”

Petr a commencé à travailler sur les questions européennes avant même que son pays, la République Tchèque, ne devienne membre de l’Union : il en connait donc bien les rouages et les institutions. Bien qu’il admette que le tout reste compliqué. Petr rappelle qu’au final ce sont toujours les représentants des 28 gouvernements nationaux, souvent avec le Parlement européen, qui décident.
Cette culture de dialogue et d’échanges forme la base de l’Union européenne, et a garanti la paix sur le continent depuis 50 ans. Demain, il faudra que cette recherche de solutions partagées puisse aussi permettre de consolider les systèmes économiques et sociaux européens. Quand il a du temps libre, Petr aime lire des biographies historiques, sans doute parce qu‘elles lui donnent un éclairage sur son observation quotidienne du système politique européen.

Paix et prospérité. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.